Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

System ubezpieczeń gospodarczych

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna:

 • pojęcie ubezpieczenia,

 • poszczególne rodzaje ubezpieczeń.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • obliczyć składkę ubezpieczeniową,

 • ocenić korzyści płynące z ubezpieczeń.

2. Metoda i forma pracy

wykład, pogadanka, praca w grupach, praca z tekstem

3. Środki dydaktyczne

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

Przykładowe druki polis ubezpieczeniowych, materiały dotyczące ubezpieczeń – pobrane od agentów ubezpieczeniowych

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Sprawdzenie listy obecności.

 2. Przypomnienie wiadomości zdobytych na poprzedniej lekcji.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel prosi uczniów, by na podstawie podręcznika, podali definicję ubezpieczenia gospodarczego. Następnie omawia ubezpieczenia gospodarcze obowiązkowe i dobrowolne (załącznik 1).

 2. Uczniowie zapoznają się z przykładowymi drukami polis ubezpieczeniowych, a nauczyciel je omawia.

 3. Uczniowie w grupach zapoznają się z przyniesionymi przez siebie materiałami od agentów ubezpieczeniowych różnych towarzystw. Porównując poszczególne warunki ubezpieczeniowe, próbują wybrać dla siebie najkorzystniejsze ubezpieczenie dobrowolne.

 4. Nauczyciel prosi uczniów, by na podstawie podręcznika, podali podział ubezpieczeń gospodarczych (załącznik 2). Następnie uczniowie zapisują podział w zeszytach.

 5. Uczniowie próbują ocenić korzyści płynące z zawierania ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

c) Faza podsumowująca

Uczniowie powtarzają wiadomości zdobyte na lekcji.

5. Bibliografia

Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

6. Załączniki

a) Notatki dla nauczyciela

załącznik 1.

Ubezpieczenia gospodarcze:

 1. obowiązkowe :

 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC),

 • ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

 • ubezpieczenia powstałe na mocy obowiązujących ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę.

 1. dobrowolne:

 • ubezpieczenia domów,

 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • ubezpieczenia „assistance tourist”.

załącznik 2.

Ubezpieczenia gospodarcze dzielimy na:

 • majątkowe – polegają na gromadzeniu pieniędzy wypłacanych w razie strat majątkowych ubezpieczonego wynikających ze zdarzeń losowych,

 • osobowe – polegają na gromadzeniu pieniędzy wypłacanych w razie nieszczęśliwego wypadku lub śmierci ubezpieczonego.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Przed lekcją nauczyciel przygotowuje przykładowe druki polis ubezpieczeniowych. Uczniom nakazuje przynieść materiały dotyczące ubezpieczeń – pobrane od agentów poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

R1HzSqeq8yIG7

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 95.83 KB w języku polskim
R140CceL8tvil

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 22.50 KB w języku polskim