Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Teatr w życiu

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna pojęcie „teatr”,

 • wie, czym jest drama,

 • zna różne rodzaje teatru.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • korzystać ze słownika

 • selekcjonować wiadomości,

 • pracować w grupach.

2. Metoda i forma pracy

Metoda problemowa i podająca, heureza, praca grupowa.

3. Środki dydaktyczne

Słownik.

Karta pracy z wykresami.

Teksty literackie do dramy przyniesione przez uczniów (nieobowiązkowo).

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Nauczyciel odczytuje cytat z poezji Edwarda Stachury:

„Życie to jest teatr - mówisz, ciągle opowiadasz.
Życie to jest tylko kolorowa maskarada.
Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra.
Przy otwartych i zamkniętych drzwiach - to jest gra”

 1. Nauczyciel rozpoczyna rozmowę, zadając pytania:

 • Czym jest teatr?

 • Jakie są cechy teatru?

 1. Skojarzenia uczniów są zapisywane na tablicy, np.: aktor, publiczność, widowisko, inscenizacja, scena, kostiumy, scenografia, reżyser, gest, mimika, ekspresja, gra aktorska, scenografia, muzyka.

 2. Nauczyciel dzieli klasę na 6 grup. Każdej z grup rozdaje kartkę z trzema terminami (załącznik 1). Uczniowie szukają definicji w słowniku i tworzą jej zapis graficzny (słowny, obrazkowy, słowno‑obrazkowy) na kartkach, zwracając uwagę na najbardziej istotne elementy.

b) Faza realizacyjna

 1. Po wykonaniu zadania nauczyciel prosi grupy o zapisanie pomysłów na tablicy i krótkie omówienie (załącznik 2). Uczniowie przepisują do zeszytów zapis z tablicy po każdej prezentacji.

 2. Nauczyciel wyjaśnia, na czym polega kolejne zadanie w grupach. Spośród rodzajów teatrów, których wykresy graficzne zostały zapisane w zeszycie, uczniowie wybierają jeden i przygotowują dramę trwającą maksymalnie 5 minut. Przy jej tworzeniu mogą wykorzystać tekst, jaki sami ułożą lub tekst literacki (książka wypożyczona na lekcję z biblioteki lub przyniesiona przez ucznia), a w przypadku pantomimy wymyślić sytuację do zobrazowania. Przy tworzeniu dramy uczniowie mogą nadal korzystać ze słowników i z pomocy nauczyciela.

c) Faza podsumowująca

Grupy po kolei prezentują swoje pomysły. Reszta klasy ma zgadnąć, jaki to teatr i co aktorzy chcą przekazać.

5.Bibliografia

Słownik terminów literackich pod red. Janusza Sławińskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, różne wydania.

6. Załączniki

a) Notatki dla nauczyciela

załącznik 1.

Kartki dla grup

I GRUPA - pantomima, teatr absurdu, teatr alternatywny

II GRUPA - teatr bulwarowy, teatr dworski, teatr enwironmentalny, teatr epicki

III GRUPA - teatr faktu (faktomontaż), teatr guerilla, teatr jarmarczny

IV GRUPA - teatr jezuicki, teatr lalkowy, teatr ludowy

V GRUPA - teatr okrucieństwa, teatr paniczny, teatr szkolny

VI GRUPA – teatr uliczny, teatr ubogi

załącznik 2.

Przykłady

PANTOMIMA

gest mimika

bez użycia słów

TEATR OKRUCIEŃSTWA

bezpośredniość irracjonalne widz nie jest bierny

działanie na widza

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

Rg6P5BzIyBKrf

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 115.27 KB w języku polskim
RlnG92wz2ClFc

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 19.00 KB w języku polskim