Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Działalność gospodarcza - od czego zacząć

RDlTar40N8dEt1
Film przedstawia rozmowę dwóch osób dotyczącą otwarcia działalności gospodarczej.
m9f487063d0346ff2_1524809872848_0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

R1QfFv6kORM671
Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej w branży ortopedycznej.

Wniosek CEIDG‑1 jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarkinarodowej (REGON),

  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),

  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowymod osób fizycznych,

  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu UbezpieczeńSpołecznych,

  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przykładowy dokument CEIDG:

R1d9xbpw3U0QU1
Przykładowy wypełniony formularz CEIDG-1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m9f487063d0346ff2_1524810012610_0

Prowadzę działalność gospodarczą

RfmCjK2PEXfOL1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z techniką ortopedyczną

RW36spg0bsg5Z1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m9f487063d0346ff2_1524810097676_0

Za i przeciw, czyli analiza SWOT

RXV8UfGunakUa1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Analiza SWOT jest metodą oceny potencjału lub konkurencyjności biznesu na podstawie analizy czterech zmiennych, którymi są:

Mocne strony (Sang. strenghts).
Mocne strony to czynniki wewnętrzne, które są atutem analizowanego obiektu (w tym przypadku firmy) i mogą zdecydować o jej przewadze nad konkurencją. Do przykładowych mocnych stron firmy mogą należeć np.: wysokie umiejętności pracowników, silny zapał do pracy, duże doświadczenie właściciela w zarządzaniu, wiedza na temat branży, w której funkcjonuje firma, dostęp do nowych technologii, duży kapitał początkowy, unikalny know‑how.

Słabe strony (Wang. weaknesses).
Słabe strony to z kolei czynniki wewnętrzne, które są słabością firmy i barierą w jej rozwoju. Takimi słabymi stronami w biznesie mogą być np.: brak wykwalifikowanych kadr, słaba motywacja pracowników, brak wiedzy właściciela o danej branży, małe doświadczenie w zarządzaniu, mały kapitał początkowy, brak dostępu do nowych technologii.

Szanse (Oang. opportunities).
Szanse to czynniki zewnętrzne (czyli takie, które nie zależą od firmy), które sprzyjają firmie i zwiększają szanse na to, że dane przedsięwzięcie może się zakończyć sukcesem. Do takich czynników sprzyjających firmie mogą należeć np.: duży popyt na produkty/usługi, które firma oferuje lub zamierza wprowadzić na rynek, mała konkurencja, dobra sytuacja gospodarcza w kraju lub regionie, sprzyjające prawo, brak monopolisty na rynku.

Zagrożenia (Tang. threats).
Zagrożenia to z kolei czynniki zewnętrzne, które utrudniają firmie rozwój lub osiągnięcie dobrego wyniku. Do najczęstszych zagrożeń, jakie można spotkać w biznesie, należą: małe zapotrzebowanie na dane produkty/usługi, obecność licznej konkurencji, kryzys ekonomiczny, niekorzystne prawo gospodarcze czy podatkowe, obecność monopolisty na rynku.

m9f487063d0346ff2_1524810135062_0

Wystawiam rachunek

R1RaVLtPtnPlC1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9f487063d0346ff2_1524810160664_0

Wystawiam fakturę VAT

RwNIY34IBKWCL1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9f487063d0346ff2_1524810241684_0

Biznesplan

REfYZyuPnaKO51
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9f487063d0346ff2_1524810361288_0

Nim rozpocznę działalność - formularz ZUS ZUA

RgfWmscSELICz1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9f487063d0346ff2_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

RviMJNGmicZdZ1
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:

  • odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikamiVAT,

  • cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,

  • naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9f487063d0346ff2_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

R1FnvNQqekOkZ1
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poniżej znajdują się tylko niektóre z nich (stan dokumentów: 2018).

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9f487063d0346ff2_1524811560240_0

Zagraj z PDG

RlB5GHtYx69fa1
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ruc5PmP58yPyI1
Krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9f487063d0346ff2_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
RVSgMyexaGmkc1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RNx3IckKHmF4R1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R191J8ecrAsmy1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
R6C9SgrtTxnvi1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RNr9x7z89FGxr1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
RzsA35WnGxNml1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
RIKgd6Xp4udyv1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R1BTxK9UBlMfp1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
R1WdIXNnTJBLU1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RuaIeo76lRac71
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9f487063d0346ff2_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe
rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzystać również przy spółkach cywilnych i jawnych.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

m9f487063d0346ff2_1530337355425_0

Materiały dydaktyczne

R42mgVCngWKI81
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.