Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wstęp

PatriotyzmpatriotyzmPatriotyzm oznacza szacunek wobec ojczyzny oraz jej umiłowanie. To także gotowość ponoszenia ofiar i poświęcenia się dla niej, np. walka w jej obronie, oddanie za nią życia. Podczas wojny obowiązkiem patrioty jest obrona własnej ojczyzny przed wrogiem. Wtedy jej interes stawia się ponad interes osobisty. Oznacza to konieczność rezygnacji z korzyści osobistych, co może prowadzić do poniesienia strat, np. utraty majątku czy nawet życia.

Patriotyzm to także działanie na rzecz rozwoju swojej ojczyzny, to codzienna praca dla jej dobra.

Patriotyzm oznacza pielęgnowanie własnej historii i szacunek dla jej kultury i języka. Przyjmuje on postać obchodzenia świąt i rocznic, oddawania czci i upamiętniania bohaterów narodowych. Oznacza także przywiązanie do tradycji i obyczajów.

Wyróżnia się też patriotyzm obywatelski, a więc przede wszystkim uczestnictwo w wyborach oraz pracę na rzecz środowiska lokalnego.

Patriotyzm to także poszanowanie innych narodów i ich kultur.

Patriotyzm jest przeciwstawiany nacjonalizmowinacjonalizmnacjonalizmowi. Nacjonalizm to pogląd, postawa i dążenie bazujące na uznaniu narodu za szczególny, podstawowy i zobowiązujący poszczególne jednostki oraz mniejsze grupy do lojalności, rodzaj więzi społecznej. Dla nacjonalisty interes narodu jest najważniejszy.

SzowinizmszowinizmSzowinizm to skrajna postać nacjonalizmu. Charakteryzuje się całkowicie bezkrytycznym stosunkiem do własnego narodu. Zakłada, że własny naród nie ma żadnych wad, a do innych nacji szowiniści odnoszą się z pogardą, a nawet nienawiścią.

R180frW62GgH21
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Nauczysz się
 1. rozróżniać patriotyzm od nacjonalizmu i od szowinizmu;

 2. wiązać pieśni historyczne z wydarzeniami historycznymi;

 3. oceniać współczesny patriotyzm;

 4. interpretować słowa współczesnych pieśni patriotycznych.

1

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

 1. analizuje przekaz patriotyczny i polityczny polskiej sceny muzycznej ostatnich lat;

 2. poznaje znane z polskiej tradycji kulturowej piosenki patriotyczne i żołnierskie (np. nowe wykonania) oraz piosenki związane z tradycją Solidarności 1980‑1981r. i okresu stanu wojennego;

 3. poznaje przykłady najnowszych utworów muzycznych, których tematem jest ojczyzna duża i mała, patriotyzm, problemy współczesnej Polski;

 4. poznaje artystów tworzących utwory patriotyczne;

 5. uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego związanego z piosenką patriotyczną.

m9e9e33c8e12cb88c_1502093859156_0

TOP LISTA PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH - audiobook

Rozdziały audiobooka:

 1. Patriotyzm w codzienności

 2. Pieśni patriotyczne od średniowiecza do współczesności

 3. Wywiad z Lechem Makowieckim

1
Uwaga!

Notatka dla prowadzącego:

Przed rozpoczęciem pracy z audiobookiem, możesz skorzystać z przygotowanego scenariusza lekcji, który pokazuje, jak wdrożyć materiały multimedialne w tok lekcji.

259970
Wskazówka

Zwróć uwagę na:

1. przejawy współczesnego patriotyzmu

2. różnorodnosć polskich pieśni patriotycznych w ponad tysiącletniej historii narodu polskiego.

RB3wIJZGnGjpj1
Na ekranie pokazany jest panel sterowania z aktywnymi klawiszami do odtwarzania zawartości audiobooka. W części górnej części znajdują się trzy klawisze. Pierwszy od lewej „Widok” umożliwia przełączenie między odtwarzaczem dźwiękowym audiobooka oznaczonym jako „Odtwarzacz” na liście wyboru a podglądem treści audiobooka oznaczonym jako „Tekst”. Odtwarzacz dźwiękowy oznaczony jako „Odtwarzacz” przedstawia żółty pasek, na którym podczas odtwarzania pojawia się tekst. Widok „Tekst” prezentuje pełny tekst pojawiający się w nagraniu. Widok „Dynamiczny” stanowi połączenie widoku „Odtwarzacz” i „Tekst". Klawisz środkowy „Książka” umożliwia nawigację po treści audiobooka. Klawisz trzeci od lewej „Więcej” – zawiera informacje o programie. Poniżej oddzielony linią znajduje się panel sterowania odtwarzacza nagrania. Poniżej panelu sterowania znajduje się żółty pasek, na którym w trakcie odtwarzania pokazywany jest tekst nagrania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Jakie są oblicza współczesnego patriotyzmu?

Polecenie 2

Która z wyżej wymienionych pieśni historycznych przemawia do ciebie najbardziej? Uzasadnij swoje stanowisko.

Polecenie 3

W jakich okolicznościach dzisiaj są śpiewane polskie pieśni historyczne?

m9e9e33c8e12cb88c_1502093867461_0

Podsumowanie

 1. PatriotyzmpatriotyzmPatriotyzm: to miłość i przywiązanie do ojczyzny, jej obrona przed wrogiem, codzienna uczciwa i solidna praca, rzetelne wypełnianie obywatelskich obowiązków (płacenie podatków, dbanie o środowisko), szacunek dla własnej historii i języka, przywiązanie do tradycji, praca na rzecz lokalnego środowiska.

 2. Najbardziej znane polskie pieśni historyczne to:

  1. Bogurodzica,

  2. Gaude Mater Polonia,

  3. Hymn do miłości Ojczyzny,

  4. Boże coś Polskę,

  5. Rota,

  6. My, pierwsza brygada,

  7. Wszystko, co nasze,

  8. Marsz Polonii,

  9. Czerwone maki na Monte Cassino,

  10. Żeby Polska była Polską,

  11. Mury.

RYY7cGmDSGIHO1
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

PRACA DOMOWA

Projekt
Polecenie 4.1

Projekt: wykonajcie plakat dydaktyczny, na którym znajdą się:
a. historyczne pieśni patriotyczne poznane podczas dzisiejszej lekcji (tytuł i treść)
b. współczesne pieśni patriotyczne poznane podczas dzisiejszej lekcji (tytuł i treść)
Uczniowie sami dzielą się zadaniami.

m9e9e33c8e12cb88c_1503905579466_0

Zadania

Ćwiczenie 1
R20eNDahVgLUO1
Na ekranie pokazane jest w ramce Ćwiczenie 1 zatytułowane „Patriotyzm w codzienności”. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: „Zaznacz nazwy działań charakterystyczne dla współczesnego patriotyzmu.” Poniżej polecenia w ośmiu wierszach umieszczone są informacje o różnych działaniach w życiu codziennym. Z lewej strony każdego wiersza umieszczone są okienka służące zaznaczaniu prawidłowych odpowiedzi. Należy za ich pomocą zaznaczyć te działania, które możemy zakwalifikować jako postepowanie charakterystyczne dla współczesnego patriotyzmu. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz ”Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności wykonania zadania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RGdGo7rokRAk71
Na ekranie pokazane jest w ramce Ćwiczenie 2 zatytułowane „Pieśni patriotyczne”. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: „Do tytułu pieśni dopasuj czas historyczny, w którym powstała.” Poniżej w dwóch kolumnach zostały umieszczone okienka z treścią ćwiczenia. W ośmiu okienkach w lewej kolumnie umieszczone zostały nazwy różnych pieśni patriotycznych, w prawej kolumnie w ośmiu okienkach umieszczone zostały różne okresy historii Polski. Należy dopasować odpowiednie nazwy pieśni do okresu historycznego, w którym powstały. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz ”Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności wykonania zadania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RtW8OYilXQo7H1
Na ekranie pokazane jest w ramce Ćwiczenie 3 zatytułowane: „Współczesne pieśni patriotyczne” Poniżej znajduje się polecenie, które brzmi : „W wykropkowane miejsca wpisz brakujące słowa pieśni Żeby Polska była Polską.” Poniżej zamieszczono fragment trzeciej zwrotki pieśni „Żeby Polska była Polską”. W tekście brakuje fragmentów. Zastąpiono je kropkami. Należy w te miejsca wpisać brakujące słowa i frazy. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz ”Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności wykonania zadania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m9e9e33c8e12cb88c_1502358147126_0

Słowniczek

Nacjonalizm
Nacjonalizm

to pogląd, postawa i dążenie bazujące na uznaniu narodu za szczególny, podstawowy i zobowiązujący poszczególne jednostki oraz mniejsze grupy do lojalności rodzaj więzi społecznej.

źródło: prof. Jacek Bartyzel dla http://myslkonserwatywna.pl

Patriotyzm
Patriotyzm

postawa szacunku i miłości do Ojczyzny. Podczas wojny patriotyzm oznacza np. walkę w jej obronie. Podczas pokoju to praca na rzecz rozwoju swojej ojczyzny. Postawa patriotyczna wyraża sie także szacunkiem dla jej historii, symboli, tradycji.

Pieśń patriotyczna
Pieśń patriotyczna

utwór poświęcony ojczyźnie. Wykonuje się go podczas uroczystości państwowych i szkolnych.

Szowinizm
Szowinizm

postawa charakteryzująca się bezkrytycznym stosunkiem do własnego narodu. Do innych narodów odnosi się z nienawiścią, a własny naród traktuje w sposób bezkrytyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida