Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Trójwymiarowy świat – stosuję perspektywę

Etap

II etap edukacyjny uczeń kończący klasę VI

Przedmiot

Plastyka

Wymagania szczegółowe:

(2.1) podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki (fotografika, film) w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki)

Temat lekcji:

Trójwymiarowy świat – stosuję perspektywę

Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.

Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • zna rodzaje kompozycji w sztukach plastycznych,

 • wie co to jest perspektywa,

 • zna rodzaje perspektywy,

 • wie na czym polega perspektywa linearna.

umiejętności – uczeń:

 • tworzy definicję kompozycji,

 • rozpoznaje rodzaje kompozycji w dziełach sztuki,

 • stosuje zasady pespektywy linearnej w pracy plastycznej,

 • samodzielnie wyznacza elementy perspektywy linearnej.

postawy:

 • świadomość odbioru przestrzennego świata,

 • ciekawość poznawcza,

 • kształtowanie osobowości twórczej.

Metody pracy:

rozmowa nauczająca (pogadanka), prezentacja, działania praktyczne (rysowanie), aktywizująca (dyskusja)

Forma pracy:

indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne,

w tym zasoby multimedialne:

albumy malarskie z przykładami obrazów w, których zastosowano perspektywę linearną;

zestaw ilustracji zawierający przykłady dzieł z wykreślonymi zasadami budowania kompozycji obrazu (pasowa, rzędowa, kulisowa);

animacja wyjaśniająca pojęcie perspektywy i ukazująca różne jej rodzaje: centralna, ukośna, boczna, z lotu ptaka, żabia, barwna, powietrzna, rzędowa, pasowa

Materiały plastyczne:

kartka z bloku rysunkowego formatu A‑4, ołówek twardy i miękki

Przebieg lekcji

 1. Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności, przygotowanie stanowiska pracy).

 2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom pojęcie kompozycji i omawia na podstawie zestawu ilustracji zawierającego przykłady dzieł z wykreślonymi zasadami budowania kompozycji obrazu (pasowa, rzędowa, kulisowa) jej znaczenie w dziele plastycznym.

faza wprowadzająca:

(8 min.)

faza realizacyjna:

(32 min.)

 1. Nauczyciel prezentuje animację wyjaśniająca pojęcie perspektywy i ukazującą różne jej rodzaje: centralna, ukośna, boczna, z lotu ptaka, żabia, barwna, powietrzna, rzędowa, pasowa

 2. Nauczyciel omawia animację z zasobu, opowiada szczegółowo jak powstaje perspektywa linearna.

 3. Nauczyciel pokazuje uczniom przykłady dzieł w, których artyści zastosowali perspektywę linearną.

 4. Nauczyciel wyjaśnia, że ćwiczenia plastyczne będzie polegało na wykonaniu rysunku z zastosowaniem perspektywy zbieżnej centralnej.

 5. Uczniowie samodzielnie wyznaczają linię horyzontu i punkt zbiegu wykorzystując twardy ołówek.

 6. Nauczyciel prosi uczniów o narysowanie drogi z elementami drzew i budynków, uczniowie wykorzystują do rysunku miękki ołówek.

 7. Podczas pracy nauczyciel wskazuje na różnicowanie kreski w rysunku i odpowiednie wrysowywanie w linię siatki drzew i budynków.

faza podsumowująca:

(5 min.)

 1. Po zakończonej pracy chętni uczniowie omawiają swoje prace.

 2. Nauczyciel ocenia zadanie podkreślając, wysiłek jaki uczniowie włożyli w jego wykonanie.

Rpmi0a1fHBxao

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 92.50 KB w języku polskim
R1GbHhRteqMcf

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 50.47 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida