Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Tropimy czarne charaktery w powieści „Akademia pana Kleksa”

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna treść lektury,

 • zna zasady działania bohaterów negatywnych.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi odróżnić bohatera pozytywnego od negatywnego,

 • umie uzasadnić swoją opinię.

c) Postawy

Uczeń:

 • zastanawia się nad skutkami postępowania, neguje postawy antyspołeczne, egoistyczne,

 • stara się pracować nad sobą i doskonalić się.

2. Metoda i forma pracy

 • Symulacja procesu sądowego, praca w grupach.

3. Środki dydaktyczne

 • Wizytówki z nazwami urzędników sądowych,

 • mały drewniany młotek (do uciszania publiczności).

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Na wstępie nauczyciel omawia zasady prowadzenia symulacji rozprawy sądowej. Wymienia wszystkie osoby uczestniczące w rozprawie oraz informuje o ich obowiązkach.

 2. Następnie dzieli uczniów na 4 zespoły:

 • skład sędziowski,

 • obrońcę z aplikantem,

 • prokuratora z aplikantem,

 • zespół porządkowy (woźny sądowy oraz strażnicy).

b) Faza realizacyjna

 1. Sala musi na czas tych zajęć nieco zmienić swój wygląd. Ławki należy ustawić w taki sposób, aby każda z wyżej wymienionych grup mogła spokojnie usiąść i pracować, nie przeszkadzając sobie wzajemnie.

 2. Następnie nauczyciel przydziela uczniów (najlepiej w drodze losowania) do pracy

w poszczególnych zespołach, a p o ich ustaleniu poleca przygotować się każdej grupie do rozprawy sądowej.

 1. Oskarżonym jest Filip Golarz. Prokurator zarzuca mu umyślne zabijanie w chłopcach fantazji,

 2. dobroci i wrażliwości.

 3. Każdy zespół gromadzi argumenty dotyczące Golarza. Prokurator próbuje udowodnić mu winę, zaś obrońca szuka usprawiedliwienia dla jego czynów.

 4. Pomocą dla dzieci może być karta pracy, która uporządkuje notatki zespołów

 5. (załącznik 1). Na przygotowanie się do procesu uczniowie mają 20 minut.

 6. Kiedy zespoły przygotują się do wystąpień (posiadają argumenty opracowane na podstawie lektury), nauczyciel rozpoczyna rozprawę sądową, prosi woźnego sądowego o zamknięcie drzwi i dopilnowanie, by nikt nie zakłócał prac składu sędziowskiego.

 7. Przewodniczący składu przedstawia temat rozprawy i oddaje głos prokuratorowi, który przedstawia akt oskarżenia. Następnie głos zabiera obrońca, który powołuje świadków i próbuje uratować oskarżonego przed karą.

 8. Następuje dyskusja, którą zamykają mowy końcowe prokuratora i obrońcy. Decyzję podejmuje skład sędziowski.

 9. Decyzja musi być uzasadniona.

 10. Po ogłoszeniu werdyktu sprawy przewodniczący zamyka posiedzenie.

c) Faza podsumowująca

Na zakończenie zajęć nauczyciel omawia przebieg lekcji, ocenia i nagradza uczniów za pracę oraz omawia pracę domową.

5. Bibliografia

J. Brzechwa*, Akademia pana Kleksa,* Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1999.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

załącznik 1.

Cecha charakteru

Czyn

Uzasadnienie postępowania

b) Zadanie domowe

Przygotuj notatkę, w której przedstawisz przebieg zdarzeń procesu sadowego, mającego miejsce na dzisiejszej lekcji.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz przeznaczony do realizacji w klasie 4.

R1LtedLeXPyAT

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 110.37 KB w języku polskim
Rl9DkY5mB0kS5

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 25.50 KB w języku polskim