Autor/autorka

Krzysztof Krauzowicz

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - technikum - klasa I

2. Przedmiot

informatyka

3. Temat zajęć

Tworzenie galerii internetowej w języku HTML.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Wybór tematu wynika z realizacji podstawy programowej i programu nauczania w technikum pięcioletnim. II.3.a. uczeń projektuje modele dwuwymiarowe i trójwymiarowe, tworzy i edytuje projekty w grafice rastrowej i wektorowej, wykorzystuje różne formaty obrazów, przekształca pliki graficzne, uwzględniając wielkość i jakość obrazów, II.3.f. uczeń tworzy stronę internetową zgodnie ze standardami, wzbogaconą tabelami, listami, elementami dynamicznymi, posługuje się arkuszem stylów, korzysta z oprogramowania i serwisów przeznaczonych do tworzenia stron; potrafi opublikować własną stronę w internecie; II.4. uczeń wyszukuje w sieci potrzebne informacje i zasoby, ocenia ich przydatność oraz wykorzystuje w rozwiązywanych problemach. V.1. uczeń postępuje zgodnie z zasadami netykiety oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi: ochrony danych osobowych, ochrony informacji oraz prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w dostępie do informacji; jest świadomy konsekwencji łamania tych zasad;

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Lekcja zostanie zrealizowana poprzez platformę zdalnego nauczania Microsoft Teams. Platforma ta umożliwia udostępnianie pulpitu, wirtualnej tablicy, wymianę plików oraz pracę w grupach za pomocą wirtualnych pokoi. Wykorzystanie programu Notepad++ oraz przeglądarki internetowej jest niezbędne do przygotowania i testowanie działania strony internetowej.

7. Cel ogólny zajęć

Tworzenie strony www z galerią internetową na bazie tabeli.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. uczeń wyszukuje pliki graficzne potrzebne do stworzenia galerii

 2. uczeń przekształca pliki graficzne

 3. uczeń tworzy stronę internetową z prostą galerią opartą na tabeli z zachowaniem praw autorskich

9. Metody i formy pracy

Metody pracy:

 • Lekcja zdalna za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

 • Elementy wykładu z pokazem.

 • Praca z programem Notepad++, przeglądarką internetową i programem PhotoFiltre.

 • Ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy

 • Praca indywidualna.

10. Środki dydaktyczne

 1. Program Notepad++ (edytor do pisania kodu strony).

 2. Przeglądarka internetowa do testowania i prezentacji utworzonej strony.

 3. Program PhotoFiltre (do ewentualnej obróbki grafiki).

 4. Portal epodreczniki.pl

 5. Notatki z poprzednich lekcji.

11. Wymagania w zakresie technologii

 1. Komputer z kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.

 2. Aplikacja Microsoft Teams do prowadzenia lekcji online, przesyłania plików z materiałami pomocniczymi oraz odbioru gotowych prac uczniów.

 3. Tablet graficzny dla nauczyciela do prezentacji oraz omówienia tworzenia przykładowej galerii.

 4. Program Notepad++, przeglądarka internetowa, program do edycji grafiki PhotoFiltre.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Zainicjowanie problemu.

  • Czas trwania: 5 min

  • Opis aktywności:

   • Nauczyciel pyta: ''Po co uczniom taka strona?'', ''W jaki sposób zaistnieć na rynku pracy?'', ''W jaki sposób zareklamować swój produkt?'' (usługę turystyczną, gotowane potrawy lub usługi gastronomiczne, hotel)

   • Nauczyciel pyta ''Jak wygląda podstawowa struktura pliku strony w języku HTML'' (np. wyświetla slajd - uczniowie mają to również w swoich notatkach).

   • Nauczyciel pyta ''Jak skonstruować tabelę oraz jak wstawiać obrazki na stronę WWW?''.

 • Aktywność 2

  • Temat: Wybór narzędzi i przygotowanie materiałów

  • Czas trwania: 10

  • Opis aktywności:

   • Nauczyciel określa przybliżony wygląd galerii (tytuł strony, liczba zdjęć)

   • Konstrukcja tabeli - Uczniowie wyszukują odpowiedzi na stronie https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-i-tworzenie-stron-www/D12oVbC7T (mają je również w swoich notatkach).

   • Uczniowie pobierają materiały (obrazki) z Internetu o wybranej tematyce i wstawiają do uprzednio przygotowanego folderu ze stroną www, ewentualnie korygują nazwy plików oraz dokonują wstępnej obróbki grafiki.

 • Aktywność 3

  • Temat: Przygotowanie strony

  • Czas trwania: 20

  • Opis aktywności:

   Uczniowie przygotowują stronę www wykorzystując składnię języka HTML wg zebranych materiałów.

 • Aktywność 4

  • Temat: Testowanie oraz ewentualna korekta

  • Czas trwania: 10

  • Opis aktywności:

   • Wybrany uczeń przesyła zadanie.

   • Sprawdzenie kodu i ewentualnie objaśnienie przykładowego zadania.

   • Informacja zwrotna dla ucznia.

   • Uczniowie przesyłają swoją pracę w aplikacji Teams przez moduł Zadania, termin - do następnych zajęć (7dni)

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ewaluacja zajęć metodą trzech pytań.

 1. Komu działa strona?

 2. Komu nie działa? (jeśli nie działa, poproś w pierwszej kolejności kolegę/koleżankę o pomoc, a następnie dopiero nauczyciela)

 3. Z czym były trudności?

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Lekcja realizowana w Technikum 5‑letnim. Klasa składa się z trzech zawodów (Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik organizacji turystyki, Technik hotelarstwa)

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

zdalna