Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ ZAJĘĆ „URAZY NA BOISKU”

Przyroda, II etap edukacyjny

Temat: Urazy na boisku.

Treści kształcenia

Podstawa programowa: Punkt (9.8) [uczeń] opisuje zasady udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach (stłuczenia, zwichnięcia, skaleczenia, złamania, ukąszenia, użądlenia), potrafi wezwać pomoc w różnych sytuacjach;

Cele zoperacjonalizowane

UCZEŃ

Rozpoznaje sytuacje wymagające szybkiego wezwania pomocy.

Wyjaśnia potrzebę szybkiego i właściwego wezwania pomocy oraz ich znaczenie dla ratowania życia i zdrowia.

Potrafi wymienić numery telefonów alarmowych.

Umie poprawnie wezwać pomoc do osoby poszkodowanej.

Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na udzielenia pomocy w przypadku krwawienia.

Potrafi rozpoznać objawy, które mogą wskazywać na złamania lub zwichnięcia kończyny i wie, jakiego postępowania należy unikać udzielając pierwszej pomocy.

Wie, jak chronić się przed użądleniami.

Umie nazwać podstawowe wyposażenie apteczki.

Nabywane umiejętności

UCZEŃ

Rozumie potrzebę zachowania ostrożności podczas zabawy i uprawiania sportu oraz zasady unikania zagrożeń i wypadków.

Ma poczucie obowiązku wezwania pomocy do osoby poszkodowanej.

Potrafi rozpoznać stan wymagający wezwania specjalistycznej pomocy.

Zna numery telefonu powiadomienia służb ratunkowych.

Umie właściwie wezwać pomoc.

Rozumie zasady postępowania w przypadku urazów.

Wie, jakich działań należy unikać w postępowaniu w przypadku złamań lub zwichnięć.

Umie właściwie zatamować krwawienie z nosa.

Zna zasady postępowania w przypadku użądleń i oparzeń.

Zdaje sobie sprawę, że udzielenie pomocy rannemu w odpowiednim momencie może uratować mu życie lub uchronić przed trwałym kalectwem.

Kompetencje kluczowe

 • porozumiewanie się w języku ojczystym.

 • umiejętność uczenia się.

Etapy lekcji

 1. Wstęp:

Pogadanka na temat konieczności zachowania ostrożności podczas zabawy lub uprawiania sportu. Zwrócenie uwagi na konieczność niezwłocznego wezwania pomocy osoby dorosłej, kiedy zdarzy się wypadek.

 1. Przebieg zajęć:

Nauczyciel kieruje do uczniów pytania:

 • w jakich sytuacjach podczas zabawy może dojść do urazu lub wypadku?

 • kiedy należy niezwłocznie wezwać pomoc?

 • kto powinien umieć udzielić pomocy?

 • czy wy powinniście to potrafić?

 • dlaczego niezbędna jest znajomość zasad udzielenia pomocy?

Nauczyciel pyta się uczniów, na czym może polegać pierwsza pomoc. Wyznaczony uczeń zapisuje propozycje na tablicy.

Nauczyciel przestawia prezentację „Aby sobie nie zaszkodzić” i omawia kolejno zasady postępowania w wymienionych najczęściej zdarzających się wypadkach. Wspólnie oglądają film: „Zaopatrzenie krwotoku z nosa”.

Nauczyciel prezentuje podaje numery alarmowe. Uczniowie je powtarzają, wybrany uczeń zapisuje je na tablicy, po czym wszyscy notują je w zeszytach. Podają:

999- pogotowie ratunkowe

998- straż pożarna

997- policja

112- z tel. komórkowego - lokalne centrum powiadamiania ratunkowego.

Nauczyciel podkreśla konieczność jak najszybszego zawiadomienia osób dorosłych lub wezwania pomocy specjalistycznej. Następnie próbuje dowiedzieć się od uczniów, jakie informacje należy podać wzywając pogotowie.

Nauczyciel omawia przebieg przykładowej rozmowy z dyspozytorem służb ratunkowych. Uczniowie podsumowują, jakie informacje należy podać.

Sugerowane odpowiedzi:

- podać swoje dane,

- co się wydarzyło,

-gdzie wypadek miał miejsce,

- kto jest poszkodowany.

Przyczepiają do tablicy arkusz z wypisanymi wcześniej przez nauczyciela usystematyzowanymi czynnościami podczas wzywania pomocy.

Nauczyciel opisuje przykładową sytuację wymagającą wezwania pomocy, a wybrany uczeń wykonuje fikcyjny telefon do służb ratunkowych.

Nauczyciel zapoznaje uczniów z zestawem zdjęć „Apteczka szkolna”. Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytania, jakie zastosowanie mogą mieć prezentowane na zdjęciach przedmioty.

Nauczyciel omawia sposoby unikania ukąszeń przez owady oraz przedstawia sytuacje szczególnie groźne (ukąszenie w okolice twarzy, ust, języka, gardła).

Uczniowie proponują metody zaopatrzenia oparzeń. Nauczyciel uzupełnia dyskusje o prawidłowe metody zachowania. Nauczyciel prezentuje filmy: „Postępowanie w oparzeniach” – fragment od 0:00 – 1:08

 1. Podsumowanie:

Uczniowie określają wartość szybkiego wezwania pomocy i konsekwencje wynikające z niewłaściwego postępowania.

Środki dydaktyczne

 • materiały multimedialne: prezentacja „Aby sobie nie zaszkodzić”.

 • zestaw zdjęć „Apteczka szkolna”.

 • plansza zawierająca kolejność czynności przy wezwaniu pierwszej pomocy.

 • filmy:

  • Zaopatrzenie krwotoku z nosa

  • Numery alarmowe

  • Postępowanie w oparzeniach

Metody nauczania

 • pogadanka.

 • dyskusja.

 • rozmowa kierowana.

 • ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy

 • praca zbiorowa.

Praca domowa

 1. Wymień podstawowe i powszechnie występujące urazy, które wymagają udzielenia pierwszej pomocy.

 2. Połącz w pary najważniejsze służby ratunkowe z właściwymi numerami alarmowymi:

112 Straż pożarna

999 Policja

998 Centrum Powiadamiania Ratunkowego

997 Pogotowie Ratunkowe

Zadanie dla chętnych

Opisz, jak postąpisz, gdy piłka uderzy cię w twarz, a z nosa poleci krew.

Lub

Na świeżym powietrzu słodkie napoje przyciągają owady. Dlaczego podczas letniej wycieczki bezpieczniej jest pić z butelki przezroczystej niż nieprzezroczystej?

Załącznik do scenariusza

Filmy:

Zaopatrzenie krwotoku z nosa:

https://www.szkolenia‑bhp24.pl/krwawienie‑z-nosa‑online

Postępowanie w oparzeniach:

http://www.youtube.com/watch?v=RljtUiMsUYU

Lista załączników multimedialnych

Prezentacja multimedialna „Aby sobie nie zaszkodzić”

Zestaw zdjęć „Apteczka szkolna”

R25nem03G9vro

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 104.00 KB w języku polskim
R10VUFfkKKVzi

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 61.84 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3