Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RPWTvr57xBPba

Karta pracy

Temat: W państwie Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Oś czasu:

966 - chrzest Mieszka I, a tym samym chrzest Polski

1000 - zjazd gnieźnieński

1025 - Bolesław Chrobry zostaje pierwszym królem Polski

Ćwiczenie 1

Zastanów się jakie skutki dla państwa polskiego przyniosło przyjęcie chrztu?

RHZDaTCBQiJ2w
Ćwiczenie 2
Przyjrzyj się poniższej ilustracji i przeczytaj umieszczony poniżej tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia. a. Jak się nazywała i skąd pochodziła żona Mieszka I? Odpowiedź: Tu uzupełnij b. Zastanów się jakie skutki dla państwa polskiego przyniosło przyjęcie chrztu? Odpowiedź: c. Sięgnij do dostępnych Ci źródeł i wyjaśnij, co oznacza wystawiony później dokument Dagome iudex? Odpowiedź: Tu uzupełnij
RQGk2lvfuigPm

Rys 1. Chrzest Polski, Łukasz Montygierd‑Łoyba

„Mieszko objąwszy królestwo zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastował ludy (sąsiednie) dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał małżeństwa jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on (na to) przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakrament wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem (dostojników) świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki - Kościoła.”

Gall Anonim, Kronika i czyny książąt czyli władców polskich (księga pierwsza).

Zadanie 2.

Przyjrzyj się poniższej ilustracji i przeczytaj umieszczony poniżej tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.

RZK43s1hCYn5J

Rys 2. Zjazd Gnieźnieński, Łukasz Montygierd‑Łoyba

„Również i to uważamy za godne przekazania pamięci, że za jego czasów cesarz Otto Rudy przybył do [grobu] św. Wojciecha dla modlitwy i pojednania, a zarazem w celu poznania sławnego Bolesława (...). Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadło przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa. (...) Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: (...) „Nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników, księciem nazywać lub hrabią, lecz [wypada] chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną”. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na [zadatek] przymierza i przyjaźni, i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża Pańskiego wraz z włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. (...)”

Gall Anonim, Kronika i czyny książąt czyli władców polskich, Wrocław 2003, s. 19‑20.

RV29XZrdIh1uj
Ćwiczenie 3
R1cOFHbNSIVPY
Ćwiczenie 4

Komentarz metodyczny

Temat:

W państwie Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Opis skrócony:

Uczeń dowie się, jak wyglądały dzieje pierwszych Piastów.

Słowa kluczowe:

dynastia, Piastowie, chrzest, zjazd gnieźnieński, koronacja, Mieszko I, Bolesław Chrobry

Cele ogólne:

Analizowanie i interpretowanie różnych źródeł informacji. Pozyskiwanie informacji z różnych źródeł.

Cele szczegółowe:

Uczeń zna historyczne początki państwa polskiego za panowania Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego.

Cele lekcji

Uczeń:

  • zna legendy związane z początkami Polski.

  • zna historyczne początki Polski pierwszych Piastów.

  • rozumie znaczenie chrztu Mieszka I dla losów państwa polskiego.

  • zna postaci: Piasta, Mieszka I, Dąbrówki, Bolesława Chrobrego,
    św. Wojciecha, Ottona III.

Wprowadzenie do lekcji

Nauczyciel:

  • prosi uczniów o przypomnienie legend związanych z początkami Polski;

  • pokazuje uproszczoną tablicę genealogiczną Piastów i opowiada o pierwszych historycznych przedstawicielach dynastii;

  • pyta uczniów, czy znają najważniejsze wydarzenia związane z pierwszymi Piastami;

  • wyjaśnia, że do najważniejszych należały: chrzest Polski, zjazd gnieźnieński i koronacja Bolesława Chrobrego.

Oś czasu

966 - chrzest Mieszka I, a tym samym chrzest Polski,

1000 - zjazd gnieźnieński,

1025 - Bolesław Chrobry zostaje pierwszym królem Polski

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida