Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Welcoming a visitor – ćwiczenia w słuchaniu

Cele lekcji

Ogólny cel lekcji:

Celem lekcji jest doskonalenie sprawności mówienia i słuchania w oparciu o temat powitanie gościa oraz ćwiczenie prowadzenia rozmowy na różne tematy.

a) Wiadomości

Uczeń zna:

 • słownictwo związane z witaniem gości,

 • wymowę i znaczenie nowych wyrazów,

 • tematy rozmów z gościem (np. pogoda, wizyta, podróż).

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi posługiwać się wyrażeniami dotyczącymi wizyty gościa,

 • słucha ze zrozumieniem,

 • ćwiczy sprawność mówienia,

 • wykorzystuje posiadany zasób słów i wyrażeń do wypowiedzi w sytuacji rozmowy na różne tematy,

 • potrafi zadać pytania dotyczące różnej tematyki (pogoda, podróż, praca itp.),

 • wykonuje ćwiczenia związane z tematem,

 • dyskutuje na różne tematy,

 • ćwiczy wymowę.

c) Postawy

Uczeń:

 • harmonijnie współpracuje z kolegami i nauczycielem,

 • nie obawia się prezentować swoich wiadomości na forum klasy.

2. Metoda i forma pracy

Metoda: podejście komunikacyjne; pytania‑odpowiedzi, dyskusja, pogadanka, ćwiczebna, gramatyczno‑tłumaczeniowa

Forma: praca w parach, zespole i indywidualna

3. Środki dydaktyczne

Podręczniki, zeszyty, odtwarzacz i płyta CD

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel podaje temat i ogólny cel lekcji: „Będziecie słuchać i mówić o wizycie gościa. Powtórzycie potrzebne słownictwo. Będziecie wykonywać różne ćwiczenia pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego lub zawodowego”. Sprawdza i ocenia plusami lub minusami pracę domową.

b) Faza realizacyjna

 1. Rozgrzewka językowa. Nauczyciel pyta uczniów, o czym się rozmawia z odwiedzającym nas gościem. Prosi o przykłady pytań zadawanych gościowi. Uczniowie odpowiadają ustnie, a nauczyciel zapisuje ich pomysły na tablicy.

 2. Uczniowie otwierają podręcznik na stronie 31. i opisują zdjęcie rozmowy w recepcji między sekretarką, a gościem.

 3. Uczniowie czytają i wyjaśniają polecenie z ćwiczenia 1. Mają za zadanie wysłuchać rozmowy i odpowiedzieć na pytania odnoszące się do jej treści.

 4. Uczniowie czytają treść ćwiczenia 2. i podkreślają tematy, które można poruszyć w rozmowie z nowo przybyłym gościem.

 5. Uczniowie słuchają nagrania i zaznaczają, które tematy pojawiły się w tej rozmowie.

 6. Uczniowie słuchają nagrań z ćwiczeń 3. i 4. i odpowiadają na pytania odnoszące się do ich treści.

 7. Uczniowie opowiadają, jak powinna wyglądać poprawna, kulturalna rozmowa na podstawie ćwiczenia 5.

 8. Uczniowie słuchają nagrania rozmowy ćwiczenia 6., a potem oceniają jej poprawność.

 9. Uczniowie wykonują w parach zadanie 7. Każda para ma przygotować rozmowę na jeden z podanych tematów. Nauczyciel rozdziela tematy i monitoruje pisemną pracę uczniów. Przygotowani do odpowiedzi uczniowie czytają dialogi.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel ocenia aktywność wszystkich uczniów plusami i minusami. Zadaje też pracę domową. Przypomina o konieczności nauczenia się poznanych dziś wiadomości.

5. Bibliografia

 1. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.

 2. Taylor L., International Express Pre‑intermediate, Oxford University Press, Oxford 2006.

6. Załączniki

Zadanie domowe

 1. Zapisz rozmowę na różne tematy z nowo przybyłym gościem.

 2. Naucz się poznanych dzisiaj wiadomości.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Nauczyciel ogranicza swój udział w lekcji do minimum, dając uczniom możliwość samodzielnej pracy podczas stosunkowo łatwej, powtórzeniowej lekcji. Po lekcji uczeń powinien znać słowa związane z witaniem gościa, wizytą (visitor, receptionist, journey, salary, in general itp.) oraz wiedzieć, jak poprawnie przeprowadzić rozmowę z gościem.

R1BJrKiUxMg19

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 104.18 KB w języku polskim
R12upEWrfNXvr

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 19.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida