Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

What’s the date today?

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna:

 • reguły tworzenia liczebników porządkowych,

 • zasady podawania dat dziennych i rocznych,

 • nazwy dni, miesięcy i pór roku oraz świąt.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • uzupełnić tekst piosenki ze słuchu,

 • słuchać i czytać ze zrozumieniem,

 • tworzyć liczebniki porządkowe oraz daty,

 • dopasować liczebniki do ich słownego zapisu,

 • korzystać ze słownika,

 • zapisać usłyszane daty.

2. Metoda i forma pracy

Metoda: ćwiczeń praktycznych

Forma: praca indywidualna, praca w parach

3. Środki dydaktyczne

Płyta z nagraniem piosenki Stevie Wondera „I just called to say I love you”, słowniki angielsko‑polskie

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapoznaje uczniów z celami zajęć. Wprowadzeniem jest piosenka Stevie Wondera, w której pojawia się wiele określeń czasu (pory roku, miesiące, nazwy dni świątecznych). Przed wysłuchaniem utworu nauczyciel rozdaje uczniom karteczki ze słownictwem z piosenki (załącznik 1) oraz słowniki angielsko‑polskie. Uczniowie, pracując w parach, wyszukują w słownikach nieznane słowa. Można to ćwiczenie wykonać w formie konkursu i nagrodzić uczniów, którzy wykonają je najszybciej i najlepiej. Następnie otrzymują tekst piosenki z lukami do uzupełnienia (zamieszczony jest on w Teacher’s Book, podanym w bibliografii) i wyszukują w tekście utworu określenia czasu (nazwy dni, miesięcy, pór roku, świąt). Po wykonaniu tego polecenia i odczytaniu znalezionych określeń, uczniowie słuchają utworu i uzupełniają tekst. Uczniowie wspólnie sprawdzają poprawność odpowiedzi.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel wprowadza reguły tworzenia liczebników porządkowych. Następnie uczniowie wykonują ćwiczenie dotyczące pisowni liczebników porządkowych (załącznik 2). Po uzupełnieniu załącznika ćwiczą wymowę tych liczebników, powtarzając je za nauczycielem.

 2. Nauczyciel omawia sposób podawania dat dziennych w języku angielskim oraz przypomina reguły podawania dat rocznych. Następne ćwiczenie, które wykonują uczniowie, kształci umiejętność podawania dat (załącznik 3).

 3. Uczniowie pracują w parach, zadając pytania wymagające podawania dat (załącznik 4).

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel zadaje pracę domową.

5. Bibliografia

 1. Maris A., Soars L., Soars J., New Headway English Course Elementary Teacher’s Book, Oxford University Press, Oxford 2000.

 2. Piotrowski T., Saloni Z., Nowy słownik angielsko‑polski i polsko‑angielski, Wydawnictwo Wilga, Olsztyn 2000.

 3. Soars L., Soars J., New Headway English Course Elementary Student’s Book, Oxford University Press, Oxford 2000.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Załącznik 1

eve cover candy ordinary

bloom bottom harvest tender

leaves south though fill

Załącznik 2

Write the correct word next to the numbers.

fourth twelfth sixth twentieth second thirtieth thirteenth thirty‑first fifth

seventeenth tenth sixteenth first third twenty‑first

1Indeks górny st………………… 6Indeks górny th………………… 17Indeks górny th…………………..

2Indeks górny nd………………. 10Indeks górny th……………….. 20Indeks górny th…………………..

3Indeks górny rd……………….. 12Indeks górny th……………….. 21Indeks górny st…………………..

4Indeks górny th……………….. 13Indeks górny th………………... 30Indeks górny th………………….

5Indeks górny th……………….. 16Indeks górny th………………… 31Indeks górny st…………………..

Załącznik 3

Practise saying these dates:

1 March 16 July 24 November 9 November 23 January

26/2/98 19/9/2006 30/11/2001 1/5/1990 5/12/2004

Załącznik 4

Ask and answer the questions with your partner.

1. What’s the date today?

2. When’s Christmas Eve?

3. When’s Mother’s Day in Poland?

4. What are the dates of public holidays in Poland?

5. When were you born?

6. When is your nameday?

7. When is New Year’s Eve?

8. When is Easter Day this year?

b) Zadanie domowe

Dla chętnych:

Przetłumacz tekst piosenki S. Wondera na język polski.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R8pQ9W5SVDNx6

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 104.21 KB w języku polskim
R1BvPscacQRki

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 21.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida