Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

What’s the weather like today?

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna podstawowe przymiotniki opisujące pogodę oraz nazwy dni tygodnia.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • zapytać o pogodę i odpowiedzieć na podobne pytanie, stosując odpowiednie przymiotniki,

 • korzystać ze słownika dwujęzycznego w celu znalezienia potrzebnych informacji,

 • nazywać litery alfabetu angielskiego,

 • pracować w grupie.

2. Metoda i forma pracy

Metoda: ćwiczeń praktycznych

Forma: praca w grupach i w parach, praca indywidualna, praca zbiorowa

3. Środki dydaktyczne

Słowniki polsko‑angielskie i angielsko‑polskie, ilustracje przedstawiające krajobrazy o różnych porach roku, powielone załączniki dla grup uczniów

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Przed lekcją nauczyciel rozcina załączniki („rozsypanka” i tabela do pracy w parach).

 2. Nauczyciel wprowadza temat lekcji w formie zabawy „Shark”. Rysuje na tablicy tyle kresek, ile jest liter w wyrazie weather (załącznik 1). Informuje uczniów, że ukryty wyraz jest tematem dzisiejszej lekcji. Uczniowie podają propozycje liter. Za każdą nieodgadniętą literę nauczyciel rysuje fragment ciała rekina. Jeśli powstanie cały rekin, zanim klasa odgadnie wyraz, uczniowie przegrali.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel informuje, że tematem lekcji będzie rozmowa o pogodzie. Zapisuje na tablicy temat lekcji, uczniowie zapisują go w zeszytach.

 2. Nauczyciel dzieli klasę na grupy czteroosobowe, rozdaje każdej z grup słowniki oraz koperty z „rozsypanką” angielskich i polskich przymiotników (załącznik 2). Zadaniem grup jest za pomocą słowników przyporządkować przymiotniki angielskie ich polskim odpowiednikom, np. hot – gorący.

 3. Po wykonaniu ćwiczenia i sprawdzeniu poprawności odpowiedzi, uczniowie zapisują pary przymiotników w zeszytach.

 4. Nauczyciel pyta, jaka jest dziś pogoda, następnie pokazuje uczniom ilustracje przedstawiające krajobrazy w różnych porach roku i pyta: What’s the weather like? Chętni uczniowie odpowiadają, stosując odpowiednie przymiotniki.

 5. Praca w parach. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z danymi na temat pogody w kilku miastach świata (załącznik 3). Uczniowie pytają się nawzajem o brakujące informacje.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel zadaje pracę domową.

5. Bibliografia

T. Piotrowski, Z. Saloni, Nowy słownik angielsko‑polski i polsko‑angielski, Wydawnictwo Wilga, Olsztyn 2000.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Załącznik 1


Załącznik 2

hot

foggy

śnieżnie

pochmurno

cold

rainy

chłodno

słonecznie

cool

sunny

ciepło

zimno

warm

snowy

deszczowo

wietrznie

cloudy

windy

mgliście

gorąco

Załącznik 3

Student A

Ask your partner about the weather in these cities, e.g. What’s the weather like in Moscow? and answer similar questions, e.g. It’s snowy and cold.

Student B

Ask your partner about the weather in these cities, e.g. What’s the weather like in Moscow? and answer similar questions, e.g. It’s snowy and cold.

Warsaw – cold, rainy

New York - …………………….

Paris – sunny, warm

London - ………………………….

Tokyo – warm, cloudy

Rome - ………………………

Madrid – foggy, warm

Warsaw - ………………………

New York – sunny, windy

Paris - …………………………

London – rainy, cool

Tokyo - ……………………..

Rome – hot, sunny

Madrid - …………………….

b) Zadanie domowe

Note the weather in your hometown this week.

Przez tydzień zapisuj, jaka jest pogoda w Twojej miejscowości.

Monday - …………………………

Tuesday - …………………………

Wednesday - ……………………..

Thursday - ……………………….

Friday-……………………………

Saturday - ………………………..

Sunday - ………………………….

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

Rryn6AiPqXJA9

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 117.12 KB w języku polskim
RPdos2vS69fJA

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 36.00 KB w języku polskim