Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wielkanocne mazurki

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, jak ludzie przygotowują się do świąt,

 • zna różne znaczenia wyrazu mazurek,

 • wie, co to jest odwaga cywilna,

 • wie, co to jest przymiotnik.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • redaguje zdania z różnymi znaczeniami wyrazu mazurek,

 • swobodnie i na temat wypowiada się,

 • dobiera odpowiednie przymiotniki, określające cechy podanych rzeczowników,

 • wyszukuje w tekście fragmenty odpowiadające kryteriom wyboru,

 • redaguje i pisze życzenia świąteczne,

 • używa słownictwa związanego z tradycjami i zwyczajami wielkanocnymi.

2. Metoda i forma pracy

Metody:

 • czynnościowa,

 • pokaz,

 • ćwiczeniowa.

Formy:

 • praca zbiorowa,

 • praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne

Dobrowolska H., Konieczna A., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 2. Podręcznik. Część 3, WSiP, Warszawa 2000. (P.)

Dobrowolska H., Konieczna A., Wasilewska K., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 2. Karty pracy ucznia. Część 3, WSiP, Warszawa 2000. (Kp.)

Nagranie dowolnego mazurka Fryderyka Chopina

Kolorowy papier do ozdoby mazurka i wykonania kartki świątecznej

4. Przebieg lekcji

 1. Sprawdzenie stopnia wykonania pracy domowej z dnia poprzedniego. Wypowiedzi dzieci na temat, co to jest mazurek, ze zwróceniem szczególnej uwagi na różne znaczenia tego słowa (ciasto, ptak i utwór muzyczny).

 2. Wycinanie i przyklejanie podpisów pod ilustracje wyjaśniających znaczenie słowa mazurek (zadanie 2 Kp. 22).

 3. Wysłuchanie dowolnego mazurka Fryderyka Chopina.

 4. Układanie i pisanie zdań z każdym ze znaczeń wyrazu mazurek (ptak, ciasto i utwór muzyczny).

 5. Głośne czytanie przez nauczyciela opowiadania Barbary Eychler Wielkanocny mazurek (P. s. 28 – 29).

 6. Wypowiedzi dzieci związane z wysłuchanym tekstem ukierunkowane pytaniami nauczyciela.

  • Jaki był mazurek? Opisz go, wykorzystując przymiotniki: świąteczny, wielkanocny, czekoladowy, smaczny, apetyczny, słodki.

  • Co sądzisz o postępowaniu Wojtka?

  • Dlaczego chłopiec miał powody do wstydu?

  • Czy zdarzyło ci się przyznać do winy? Co wtedy czułeś?

  • Jak rozumiesz znaczenie wyrażenia mieć odwagę cywilną?

 7. Redagowanie i pisanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Wojtuś zawstydził się tak bardzo, że chętnie schowałby się do mysiej dziury? (zadanie 1 Kp. 21).

 8. Dobieranie przymiotników określających cechy mamy i Wojtka (zadanie 2 Kp. 21).

 9. Trudna sztuka przyznawania się do winy. Scenki w parach, w których jedno z dzieci jest rodzicem. Zadaniem drugiego jest przyznanie się do winy.

 10. Pokaz wielkanocnego mazurka.

 • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wyglądu ciasta.

 • Nazywanie jego elementów i określanie ich odpowiednimi przymiotnikami. Związki wyrazowe rzeczownika z przymiotnikiem nauczyciel zapisuje na tablicy, a dzieci w zeszytach wraz z pytaniem o przymiotnik.

 • Ustny opis mazurka.

 • Degustacja ciasta.

 1. Dekorowanie mazurka kolorowym papierem (zdanie 1 Kp. 22).

 2. Wyszukiwanie w tekście opowiadania fragmentu, w którym mazurek namawiał Wojtka do tego, aby go spróbował. Głośne czytanie fragmentu (P. s. 28).

 3. Rozmowa Wojtka z mazurkiem – drama w parach.

 • Część par przedstawia rozmowę, w której Wojtuś ulega namowom mazurka, a część rozmowę, podczas której Wojtuś konsekwentnie odmawia.

 • Wypowiedzi dzieci na temat odczuć podczas rozmowy.

 1. Ustalenie, że jedną z tradycji świątecznych jest wysyłanie życzeń.

 • Przypomnienie zasad pisania życzeń (wielka litera w nazwach świąt i zwrotach grzecznościowych, nadawca życzeń).

 • Indywidualne redagowanie życzeń świątecznych na kartkach.

 • Korekta nauczyciela.

 1. Wypowiedzi dzieci na temat wyglądu wielkanocnych kartek z życzeniami.

 2. Wykonanie kartki świątecznej.

 • Ustalenie planu pracy (zadanie 4 Kp. 22).

 • Wykonanie kartki według ustalonego planu.

 • Przepisywanie życzeń.

 1. Ustalenie, co dzieci jeszcze czeka w zakresie przedświątecznych przygotowań.

5. Bibliografia

 1. Dobrowolska H., Konieczna A., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 2. Podręcznik. Część 3, WSiP, Warszawa 2000.

 2. Dobrowolska H., Konieczna A., Wasilewska K., Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 2. Karty pracy ucznia. Część 3, WSiP, Warszawa 2000.

6. Załączniki

a) Zadanie domowe

Zaadresuj kopertę i włóż do niej świąteczną kartkę. Wyślij ją do adresata.

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz zajęć zintegrowanych z zakresu edukacji polonistycznej realizowany w klasie II w trzecim dniu Wielkanocne mazurki bloku tematycznego Święta wielkanocne.

RIKgRTIixBFHK

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 104.95 KB w języku polskim
RRNax8WZqmi2i

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 25.00 KB w języku polskim