Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R17vrLjod0PWd1
Czarno‑białe zdjęcie przedstawia grupę kilkudziesięciu mężczyzn ubranych elegancko – widać białe koszule, krawaty, płaszcze. Na zdjęciu odręcznie zapisano cyfry od 1 do 4 przy postaciach, których nazwiska dodano u dołu (1. Jan Bytnar, 2. Zawadowski, 3. Alek Dawidowski, 4. Tadeusz Zawadzki), w prawym dolnym roku widać podpis "Częstochowa – maj 1939".
Przedmaturalna pielgrzymka klasy Rudego, Alka i Zośki na Jasną Górę w maju 1939, [w:] Barbara Wachowicz, Rudy, Alek, Zośka. Gawęda o bohaterach „Kamieni na szaniec”, Warszawa 2004
Źródło: a. nn., 1939, zdjęcie archiwalne, domena publiczna.

Czasem uczeń przerasta mistrza…
Czasem szkoda żałować róż, gdy płoną lasy…
Czasem jajko jest mądrzejsze od kury… Czasem cel uświęca środki…

Zawsze – kropla drąży skałę!

j0000007USB1v50_0000000N
Już wiesz

1) Odszukaj w dostępnych źródłach informacje na temat działalności Grup Szturmowych. Obejrzyj również film Grupy Szturmowe. Szare Szeregi.

1) Odszukaj w dostępnych źródłach informacje na temat działalności Grup Szturmowych. Sporządź krótką notatkę.

R1ZJYtgUFSWWC
Miejsce na notatkę ucznia.

2) Pracując samodzielnie lub w grupie z kolegami i koleżankami z klasy, przygotuj prezentację na temat grupy Buki.

Możesz wykorzystać dowolną technikę (np. kolaż, gazetka, wywiad, prezentacja multimedialna). Pamiętaj o przywołaniu cytatów z powieści i tematycznym uporządkowaniu (pogrupowaniu) informacji.

Możesz zaprezentować efekty swojej pracy koleżankom i kolegom z klasy.

R1RcXQqaEawIq
Miejsce na notatkę ucznia.
j0000007USB1v50_0000000N
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Kamienie na szaniec

Kamienie na szaniecAleksander Kamiński
Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec

W jednej z dzielnic warszawskich było środowisko młodzieży harcerskiej, które umiało stworzyć atmosferę i warunki, w jakich młodzież czuła się dobrze, pragnęła sama kształcić swe charaktery, sama sobie stawiała cele i sama czyniła wszystko,
co w jej mocy, aby te cele osiągnąć.

j0000007USB1v50_00000_BIB_001 Źródło: Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, Katowice 1995.
1
Ćwiczenie 1.1

Wyjaśnij, dlaczego stwierdzenie „kropla drąży skałę” może odnosić się do bohaterów Kamieni na szaniec.

uzupełnij treść
R19qAmGuwRzgH1
Ćwiczenie 1.2
Zadanie interaktywne polega na wybraniu prawidłowych odpowiedzi spośród podanych wariantów.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
j0000007USB1v50_0000000N
Ciekawostka

W zasobach internetowych dostępnych jest wiele materiałów audiowizualnych (zdjęć, filmów, nagrań) na temat działalności polskich organizacji walczących o wolność Polski w czasie II wojny światowej. Wśród nich można wymienić kilkuminutowy film Szare Szeregi (1994) oraz teksty i nagrania piosenek śpiewanych dla zamanifestowania miłości do ojczyzny, dodania otuchy, oddania hołdu poległym. Na szczególną uwagę zasługuje piosenka pt. Szare SzeregiSzare SzeregiSzare Szeregi, którą w 1943 roku napisał Tomasz Jaźwiński.

1
Polecenie 1

Wysłuchaj piosenki pt. Szare Szeregi lub przeczytaj jej tekst.

uzupełnij treść
1
Polecenie 2

Zastanów się, co może szokować w tej piosence.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 2

Opowiedz własnymi słowami tekst piosenki.

uzupełnij treść
1
Polecenie 3

Wyszukaj w dostępnych źródłach, a następnie wysłuchaj (lub przeczytaj teksty) kilku piosenek patriotycznych z czasów II wojny światowej. Wybierz tę, która najbardziej cię poruszyła. Uzasadnij swój wybór.

Przykładowy utwór, po który możesz sięgnąć to Pałacyk Michla.

uzupełnij treść
j0000007USB1v50_0000000N
Aleksander Kamiński W burzy i we mgle

Warszawa w październiku 1939 roku była miastem grozy. Gruzy hamowały ruch na ulicach, dymiły jeszcze zgliszcza. Na jezdniach piętrzyły się barykady. Domy były bez szyb. Mieszkania bez światła, bez wody oraz gazu. Zamarłej i niesamowitej ciszy ulic nie porusza zgrzyt wozów tramwajowych. […] Od czasu do czasu maszeruje wrogi oddział w szarozielonych mundurach. Coraz częściej przesuwają się zielone, policyjne auta niemieckie. Rozpoczyna swą działalność gestapo.

Zaczynają się pierwsze rewizje, pierwsze aresztowania.

j0000007USB1v50_00000_BIB_003 Źródło: Aleksander Kamiński, W burzy i we mgle, [w:] tegoż, Kamienie na szaniec, Katowice 1995, Materiał wykorzystany na podstawie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo cytatu).
R1OrhC1c5yxkx
Ćwiczenie 3
Zadanie interaktywne polega na wybraniu prawidłowych odpowiedzi spośród podanych wariantów.
Wygląd stolicy
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 4
RXhpYbjr6nZna1
Zadanie interaktywne polega na połączeniu 7 terminów z objaśnieniami.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 5

Czy w powieści Kamienie na szaniec można znaleźć przykłady wszystkich wyjaśnionych w powyższym ćwiczeniu terminów? Odszukaj odpowiednie cytaty.

uzupełnij treść
Szare Szeregi
j0000007USB1v50_0000001N
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Katechizm młodego Polaka

Katechizm młodego Polaka został opublikowany w marcu 1943 roku w Warszawie. Stanowi zbiór zasad (szczególny kodeks moralny) młodego patrioty zaangażowanego w działalność Polskiego Państwa Podziemnego. Przeczytaj poniższy tekst z uwagą:

Katechizm młodego Polaka. Zasady etyczne adresowane do młodzieży zaangażowanej w prace polskiego podziemia
Katechizm młodego Polaka. Zasady etyczne adresowane do młodzieży zaangażowanej w prace polskiego podziemia
 1. Jestem żołnierzem Polski walczącej z barbarzyńskim najeźdźcą.

 2. Życiem moim: Polska cierpiąca i walcząca. Wiarą moją: Polska zwycięska i triumfująca.

 3. Żołnierska moja służba spełnia się przede wszystkim przez bezwzględny, bierny opór wobec poczynań wroga.

 4. Przy spełnianiu służby okazywać będę męską twardość i niezłomną wierność Sprawie, obcy mi jest płacz słabych, obca mi jest niemoc chwiejnych i niewierzących.

 5. Całym życiem swym okazuję najeźdźcy swą wrogość i piętnuję każdym spojrzeniem. Rodakom niosę braterską pomoc, przyjaźń i serce.

 6. Młodość swą uratuję wbrew zakusom wroga, chcącego ją wyjałowić i zmarnować.

 7. W tym celu ducha swego kształtować będę na narzędzie Wielkiej i Dobrej Sprawy Ojczystej, będę prawy, dobry i silny.

 8. Umysł swój będę kształcił i ćwiczył, by myśl polska bogaciła się, rozwijała, bym w przyszłości zawodową swą pracą jak najlepiej służył dobru Ojczyzny.

 9. Walczyć będę nieugięcie o swą dzielność fizyczną, by Naród mój uratował się od cherlactwaj0000007USB1v50_000tp001cherlactwa, a godzina Przełomu zastała mnie silnym i mężnym.

 10. Bogiem zbrojny prawom powyższym zaprzysięgam wierność i ich apostolstwo wśród wszystkich Młodych Polaków.

j0000007USB1v50_00000_BIB_002 Źródło: Katechizm młodego Polaka, 1943, dostępny w internecie: https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/409357/PDF/NDIGDZS021712.pdf [dostęp 12.05.2021].
1
Ćwiczenie 6

Wybierz dwa punkty z Katechizmu młodego Polaka, a następnie wyszukaj w powieści Kamienie na szaniec cytaty ilustrujące założenia tekstu z 1943 roku.

uzupełnij treść
1
Polecenie 4

Ułóż własny, współczesny Katechizm młodego Polaka. Zredaguj pięć punktów, które określą godne zachowania patrioty, zarówno w czasie pokoju jak i w czasie zagrożenia wojną.

uzupełnij treść
j0000007USB1v50_000tp001
j0000007USB1v50_0000002U
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Mały sabotaż

Zapoznaj się ze słownikowym objaśnieniem terminu mały sabotaż:

Mały sabotaż
Mały sabotaż

akcja konspiracyjna prowadzona w czasie okupacji hitlerowskiej, polegająca m.in. na pisaniu antyhitlerowskich haseł na murach, wysyłaniu ostrzeżeń i dezorganizowaniu akcji propagandowych okupanta

unikatowy_nr_id_wpisu_1 Źródło: Słownik języka polskiego PWN, dostępny w internecie: https://sjp.pwn.pl/sjp/maly-sabotaz;2518795.html [dostęp 12.05.2021], Materiał wykorzystany na podstawie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo cytatu).

Działalność określana mianem małego sabotażu była charakterystyczna dla okresu
II wojny światowej (lata 1939–1945). Organizowały ją ruchy oporu krajów znajdujących się pod okupacją niemiecką. Był to wyraz sprzeciwu wobec działań hitlerowców oraz potrzeba zademonstrowania wiary w odzyskanie niepodległości.

Za twórcę terminu mały sabotaż uważa się Aleksandra Kamińskiego. W 1940 r.  opublikował on w „Biuletynie Informacyjnym” artykuł pod takim właśnie tytułem.
Co ciekawe, autor przypisywał mu nieco inne znaczenie. Wśród przykładów działań w ramach małego sabotażu wymieniał przede wszystkim powolną pracę na rzecz okupanta, niesolidne wykonywanie zarządzeń, udawanie nieznajomości języka niemieckiego. Działania, które później uznano za typowe dla tej formy oporu, wymieniał w dalszej kolejności.

j0000007USB1v50_0000002U
1
Ćwiczenie 7

Jan Bytnar namalował kotwicę na pomniku Lotnika na placu Unii Lubelskiej w Warszawie. Jest to przykład małego sabotażu. Wyjaśnij, czemu miały służyć takie akcje?

uzupełnij treść
R6sh7ymz6TBYR
Ćwiczenie 8
Zadanie interaktywne polega na dobraniu synonimów i antonimów do słowa "niesolidna".
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
Ćwiczenie 9

Wypisz z utworu Kamienie na szaniec inne działania charakterystyczne dla małego sabotażu. Wykorzystaj cytaty z tekstu.

uzupełnij treść
Rq8XDk2kSk3MK1
Ćwiczenie 10
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu definicji odpowiednimi wyrazami.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
j0000007USB1v50_0000003I
JPOL_E3_E4_Konteksty

Cele Polskiego Państwa Podziemnego

RaIALg5IxFOFs
Znak Polski Walczącej – znak w kształcie kotwicy, której element w kształcie litery P symbolizuje Polskę, a ramiona literę W – walkę, symbol nadziei na odzyskanie niepodległości
Źródło: Megaemce, licencja: CC BY-SA 2.5.
Cele Polskiego Państwa Podziemnego
Cele Polskiego Państwa Podziemnego
 1. Polska walczy z wrogiem nie tylko poza granicami Kraju, ale na swoich obecnie okupowanych ziemiach.

 2. Do chwili rozpoczęcia rozprawy zbrojnej – wyrazem wojny na ziemiach polskich jest walka cywilna.

 3. Udział w walce cywilnej jest obowiązkiem każdego obywatela polskiego.

 4. Podstawowym nakazem i obowiązkiem jest poszanowanie prawowitych władz polskich na emigracji oraz posłuch wobec zarządzeń czynników miarodajnych w Kraju.

 5. Nakazem walki cywilnej w stosunku do okupanta jest bojkot jego zarządzeń i wezwań, utrudnianie mu wszelkiej akcji – w granicach nakreślonych mu przez kierownictwo życia polskiego, oraz absolutny bojkot w stosunkach handlowych, kulturalnych i towarzyskich.

 6. Obowiązuje konieczność solidarności społeczeństwa, wspieranie bliźniego Polaka wszędzie, gdzie grozi mu zguba lub nędza.

 7. Utrzymywać należy na najwyższym poziomie poczucie honoru narodowego i zgodnie z tym honorem postępować.

 8. Należy przeciwdziałać w spotykanych wypadkach odstępstwa Polaka od obowiązujących go zasad postępowania, a to drogą perswazji, napomnień, bojkotu towarzyskiego, wreszcie rejestrowania występnych faktów i przekazania ich odpowiednim czynnikom polskim.

 9. Wobec odstępcówodstępcaodstępcówzaprzańcówzaprzanieczaprzańców obowiązuje bojkot jak wobec wroga i rejestrowanie ich jako zdrajców.

 10. Powinnością każdego Polaka jest troska o ocalenie i zachowanie polskości we wszelkiej postaci, a więc ludzkiej, kulturalnej i materialnej, jako sił potrzebnych do wywalczenia wolności i odbudowania Ojczyzny.

Polacy!
Stopień podporządkowania się powyższym zasadom i nakazom będzie sprawdzianem naszej wartości obywatelskiej wobec przyszłych pokoleń. Pamiętajcie, że w dniach wolności wszyscy będziemy musieli zdać rachunek z naszego obecnego stanowiska i naszych czynów.

j0000007USB1v50_00000_BIB_004 Źródło: Dziesięć przykazań walki cywilnej (odezwa Kierownictwa Walki Cywilnej do społeczeństwa polskiego), „Biuletyn Informacyjny”, nr 7 V 1942, nr 18(122).
odstępca
zaprzaniec
R1E13CDDZPzzb
Ćwiczenie 11
Zadanie interaktywne polega na dobraniu w pary sformułowań z dwóch kolumn. W kolumnie po lewej stronie znajduje się 5 terminów, w kolumnie po prawej ich objaśnienia.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
Ćwiczenie 12

Wskaż punkt lub punkty powyższej odezwy, które mogą być aktualne także współcześnie. Uzasadnij swój wybór.

uzupełnij treść
j0000007USB1v50_0000004H
JPOL_E3_E4_Konteksty

Miasto ruin

JPOL_E3_E4_Konteksty
RaiCQFMTcizhb1
Czarno‑biała fotografia przedstawia ruiny pozostałe po wysadzeniu lub zbombardowaniu kamienic. Na pierwszym planie widać zwały gruzu pozostałe po ceglanej budowli - ocalał tylko łuk nad przejściem wiodącym na drugą stronę budynku. Na nich stoi kilkanaście rozglądających się osób ubranych w płaszcze, czapki. Po lewej stronie od łuku stoi kuta lampa uliczna. Przed nią kolejny wał gruzu. W tle zdjęcia stoją budynki: po prawej stronie dwie duże kamienice z balkonami, w części okien brakuje szyb. Obok nich widoczna jest wysoka, ceglana ściana z kominem. Po jego prawej i lewej stronie są dwa, małe zamurowane otwory okienne. Po lewej stronie zdjęcia widać niższy budynek o spadzistym dachu. Z komina wydobywa się dym. Część szyb w oknach jest zbita, otwór po prawej stronie zamurowany.
Ruiny kamienic między ulicą Sienną a Śliską widziane od ulicy Wielkiej w Warszawie (1945)
Źródło: autor nieznany, odbitka z lat 60. z negatywu z Polskich Archiwów, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Konteksty

Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Jego celem było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji. Działania, planowane na kilka dni, trwały do 3 października 1944 roku. Powstanie upadło po 63 dniach walki.
W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy Armii Krajowej i od 150 tys. do
180 tys. cywilów.

Naziści okrutnie ukarali walczącą Warszawę. Miasto, które miało odwagę wszcząć powstanie zostało w odwecie niemal doszczętnie zbombardowane. Ten patriotyczny zryw mieszkańców stolicy Polski stanowił wyraz buntu wobec nieludzkich działań oprawców.

Ciekawostka

Wielu twórców kultury próbowało się zmierzyć z historią zniszczenia stolicy. Jednym z najciekawszych obrazów ostatnich lat jest krótkometrażowy film animowany Miasto ruin (2010) w reżyserii Damiana Nenowaj0000007USB1v50_000tp002Damiana Nenowa, z muzyką autorstwa Adama Skorupyj0000007USB1v50_000tp003Adama Skorupy. W obrazie tym ukazano Warszawę z lotu ptaka – zburzoną i wyludnioną wiosną 1945 roku.

j0000007USB1v50_0000004H
1
Polecenie 5

Wyszukaj w dowolnych źródłach wiedzy zdjęcia, animacje, filmy przedstawiające widok Warszawy wiosną 1945 roku. Jakie wrażenie wywarły na tobie obejrzane zdjęcia lub filmy?

uzupełnij treść
Polecenie 5

Wyszukaj w dowolnych źródłach wiedzy informacje na temat stopnia zniszczenia Warszawy przez hitlerowców. Sporządź krótką notatkę.

R1YCmMVren6bq
Miejsce na notatkę ucznia.
1
Polecenie 6

Wyobraź sobie, że możesz przenieść się w czasie i odbyć lot nad zniszczoną w czasie II wojny światowej Warszawą. Zredaguj pisemną wypowiedź, która będzie stanowić relację z tego zdarzenia.

uzupełnij treść
Rg1rrnNZEOBjF
Ćwiczenie 13
Zadanie interaktywne polega na przyporządkowaniu podanego słownictwa do odpowiednich kategorii.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
j0000007USB1v50_000tp002
j0000007USB1v50_000tp003
j0000007USB1v50_00000058
JPOL_E3_E4_Preteksty

Pomnik Małego Powstańca

RtCmcM9r49hN8
Pomnik Małego Powstańca, Warszawa, ul. Podwale
Źródło: Cezary P., fotografia barwna, licencja: CC BY-SA 4.0.
1
Ćwiczenie 14

Obejrzyj pomnik Małego Powstańca według projektu Jerzego Jarnuszkiewiczaj0000007USB1v50_000tp004Jerzego Jarnuszkiewicza. Opisz rzeźbę. W swojej pracy uwzględnij ocenę pomnika, a także zaprezentuj i uzasadnij emocje, jakie wywołuje w tobie obcowanie z tym dziełem sztuki.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 14

Wyszukaj w dowolnym źródle wiedzy informacje na temat pomnika Małego Powstańca według projektu Jerzego Jarnuszkiewiczaj0000007USB1v50_000tp004Jerzego Jarnuszkiewicza. Zastanów się, jakie emocje wywołuje w tobie to dzieło sztuki. Zapisz swoją odpowiedź.

Rfx9wEk2EEQQC
Miejsce na notatkę ucznia.
j0000007USB1v50_000tp004
j0000007USB1v50_0000005K
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

1
Polecenie 7

Rozważ i zinterpretuj zagadnienie sensu śmierci dla ojczyzny. W swej pracy odwołaj się do powieści Aleksandra Kamińskiego, Katechizmu młodego Polaka oraz strofy wiersza Juliusza Słowackiego Testament mój.

Juliusz Słowacki Testament mój

Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;  
A kiedy trzeba – na śmierć idą po kolei,  
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!

unikatowy_nr_id_wpisu Źródło: Juliusz Słowacki, Testament mój, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/testament-moj.pdf [dostęp 12.05.2021].
uzupełnij treść
1
Polecenie 8

Wyobraź sobie, że jesteś twórcą nowej organizacji politycznej. Opracuj jej statut, uwzględniając:

a) wybór nazwy (np. Młodzi Patrioci, Strażnicy Świętych Narodowych Miejsc),
b) konieczność stworzenia logo ugrupowania,
c) hasło przewodnie organizacji,
d) cele organizacji (opieka nad grobami żołnierzy, czczenie narodowych rocznic, przypinanie kotylionów w Dniu Flagi, dbanie o dobro wspólne, np. o klatkę schodową, podwórko),
e) miejsce i częstotliwość spotkań przedstawicieli ugrupowania,
f) konieczność wyboru duchowego przywódcy‑opiekuna organizacji i przypisanie tej osobie określonych zadań,
g) strukturę organizacyjną ugrupowania (tj. przygotowanie listy członków zrzeszonych w organizacji ze wskazaniem na pełnione przez nich funkcje),
h) planowane akcje o charakterze patriotycznym.

Uwaga: Cele organizacji muszą być zawarte w co najmniej pięciu punktach.

uzupełnij treść
j0000007USB1v50_0000005K
RMlTJBv0vyWJx1
Zadanie interaktywne, polega na uszeregowaniu słów kluczy w hierarchii ważności (według ucznia).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zapoznaj się z poniższymi słowami kluczami związanymi z lekcją, a następnie zaproponuj ich własną kolejność. Możesz kierować się tym, co cię zaciekawiło, poruszyło, zaskoczyło itp. Przygotuj krótkie uzasadnienie swojej propozycji.

Słowa klucze: przeszłość a współczesność, walka, bohater.

R1FjVBeSwIrUQ
Miejsce na notatkę ucznia.