RA1aryV7OpkcX
Ilustracja przedstawia pałac papieski w Awinionie. Na pałac składają się budynki różnej wysokości. W środku stoi budynek z wysokimi wieżami zakończonymi krzyżami. Naokoło niego biegną mury obronne. Budynki wokół są niższe. Z lewej strony znajduje się pole.

Spory i ruchy reformatorskie w Kościele

Pałac papieski w Awinionie na szkicu Étienne’a Martellange'a. W latach 1309–1377 Awinion pełnił funkcję stolicy apostolskiej. Formalnie miasto kupił w 1348 r. papież Klemens VI. Zapłacił królowej Joannie Neapolitańskiej 80 tys. złotych guldenów. Po 1377 r. zasiadali tu papieże konkurujący z papieżami z Rzymu.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Nowe prądy ideowe w chrześcijaństwie były odpowiedzią na wstrząs, jaki wywołały w Europie zeświecczenie kleru i wielka schizma zachodnia, która polegała na równoczesnym urzędowaniu dwóch, a nawet trzech papieży. Wiklefizm i husytyzm krytykowały hierarchiczną strukturę Kościoła, koncyliaryzm osłabiał dominację papieży nad wspólnotą wierzących, a tzw. devotio moderna (łac., nowoczesna pobożność) akcentowała znaczenie pobożnego życia i indywidualnej religijności.

RAetjtDRHkYxD1
Linia chronologiczna przedstawia najważniejsze wydarzenia w historii Polski i świata. Są to kolejno: 1409 – wybranie na rektora uniwersytetu Jana Husa; 1309‑1377 – niewola awiniońska; 1378‑1417 – wielka schizma zachodnia; 1415 – spalenie Jana Husa na stosie; 1517 – ogłoszenie 95 tez Marcina Lutra; 1545‑1563 – sobór trydencki; 1869‑1870 – pierwszy sobór watykański; 1414‑1418 – sobór w Konstancji.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Przeanalizujesz przebieg wielkiej schizmy zachodniej.

  • Przedstawisz podłoże rywalizacji soboru i papiestwa o prymat w Kościele.

  • Opiszesz ruchy uznane za heretyckie, które przed Marcinem Lutrem i Janem Kalwinem domagały się reform hierarchii kościelnej i katolickiej doktryny wiary.