Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wspólna zabawa i kulturalne kibicowanie

Scenariusz lekcji, II etap edukacyjny, wychowanie fizyczne

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Wymagania szczegółowe:

5. Sport

5.3 Uczeń wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania

Adresat: Uczniowie klasy IV

Czas zajęć: 45 minut

Cele szczegółowe w zakresie wiadomości

Uczeń:

 • zna zasady kulturalnego kibicowania

 • zna wybrane przepisy gry w piłkę nożną

Cele szczegółowe w zakresie umiejętności

Uczeń:

 • właściwie zachowuje się podczas sportowej rywalizacji

Cele szczegółowe w zakresie postaw

Uczeń:

 • rozumie konieczność przestrzegania zasad kulturalnego kibicowania

Metody nauczania: zadaniowa ścisła, naśladowcza ścisła

Formy i miejsce zajęć

Formy nauczania: frontalna, indywidualna, grupowa

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna, boisko szkolne

Przybory i przyrządy: Piłki nożne, słupki i znaczniki, rzutnik, komputer.

Zasoby multimedialne

 1. prezentacja multimedialna: „Kulturalny kibic”.

 2. quiz: „Zasady kulturalnego kibicowania”.

Opis przebiegu zajęć

Tok

Opis przebiegu zajęć

Uwagi organizacyjno – metodyczne

Część wstępna 5 – 10 minut

1. Czynności organizacyjno‑porządkowe

 • Zbiórka w szeregu, przywitanie, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.

 • Zapoznanie uczniów z tematem lekcji.

 • Obejrzenie prezentacji multimedialnej.

Nauczyciel przeprowadza rozmowę z dziećmi nt. kulturalnego kibicowania. Pyta dzieci, co ich zdaniem oznacza słowo kibic i jak się przejawia właściwe, kulturalne kibicowanie?

 1. Rozgrzewka

Zabawa ożywiająca – „Piłkarski berek”

Wszystkie osoby biorące udział w zabawie biegają
w obrębie boiska prowadząc piłkę blisko stopy. Zadaniem berka jest klepnięcie któregoś
z uczestników. „Zberowany” wykonuje 5 przysiadów
i sam staje się berkiem.

Zabawa – „Naśladuj mistrza”

Nauczyciel demonstruje podstawowe sposoby poruszania się po boisku stojąc tyłem do ćwiczących:

 • Nauczyciel porusza się do przodu – grupa porusza się do przodu,

 • nauczyciel porusza się do tyłu – grupa porusza
  się do tyłu,

 • nauczyciel porusza się w prawo – grupa porusza
  się w prawo,

 • nauczyciel porusza się w lewo – grupa porusza
  się w lewo,

 • w truchcie, krążenia ramion oburącz w przód,

 • w truchcie do tyłu, krążenia ramion oburącz w tył,

 • „przekładanka piłkarska” w prawą stronę
  z jednoczesnym zginaniem i prostowaniem ramion przed sobą na wysokości klatki piersiowej,

 • „przekładanka piłkarska” w lewą stronę
  z jednoczesnym zginaniem i prostowaniem ramion nad głową,

 • w truchcie do przodu, naprzemienne krążenia ramion w przód,

 • w truchcie do tyłu, naprzemienne krążenia ramion w tył,

 • skipu „A” do przodu,

 • skipu „C” do tyłu,

 • krok „odstawno – dostawny” w prawą stronę
  ze wznosem ramion oburącz przed siebie,

 • krok „odsatwno – dostawny” w lewą stronę
  ze wznosem ramion oburącz w bok.

 • „pajacyki klasyczne”,

 • marsz do przodu, co 3 krok siad prosty i klaśnięcie w dłonie, następnie powrót do pozycji wyjściowej bez pomocy rąk,

 • marsz do tyłu, co 3 krok podpór przodem
  i wykonanie 1 „pompki”,

 • stojąc w lekkim rozkroku z rękoma uniesionymi
  w górę, skłony tułowia w przód z pogłębieniem „na 3”,

 • stojąc w rozkroku z rękoma uniesionymi w górę, skłony tułowia do lewej i prawej nogi.

Ustawienie w szeregu.

Dzieci w dowolnym siadzie.

Zastosowanie zasobów multimedialnych.

Nauczyciel rozdaje uczniom po jednej piłce nożnej, typuje berka. Dla utrudnienia zabawy nauczyciel może wytypować dodatkowych berków lub zalecić zabawę pogoni w parach.

Ustawienie w rozsypce.

Nauczyciel bierze czynny udział
w zabawie, jako osoba prowadząca, a dzieci go naśladują.

Część główna 25 – 30 minut

Wyścigi rzędów

 • Wyścig 1

Zadaniem dzieci jest bieg z piłką trzymaną oburącz do linii mety, okrążenie słupka, powrót na koniec swojego rzędu i przyjęcie pozycji siadu skrzyżnego.

 • Wyścig 2

Zadanie polega na pokonaniu trasy skokami na prawej nodze z piłką trzymaną oburącz, okrążeniu słupka
i powrocie skokami na lewej nodze. W tym wypadku zmiana zawodników następuje po przekazaniu piłki
z rąk do rąk.

 • Wyścig 3

Zadanie polega na jak najszybszym przemieszczaniu się slalomem pomiędzy 6 słupkami z trzymaną oburącz piłką. Uczestnicy na półmetku wykonują
5 przysiadów i wracają slalomem.

 • Wyścig 4

Zadanie polega na pokonaniu trasy wyścigu skokami obunóż slalomem miedzy słupkami z piłką umieszczoną pomiędzy kostkami. Jeśli piłka wypadnie, zawodnik wykonuje 3 pajacyki i ponownie umieszcza ją między nogami.

 • Wyścig 5

Dzieci trzymają się podczas wyścigu za dłonie, rękoma od wewnętrznej strony. Zadaniem dzieci jest przebiegnięcie do słupka, okrążenie go i powrót na swoje miejsce. Jeśli podczas wyścigu przewrócą słupek, musza go postawić na swoje miejsce
i wykonać 2 przysiady.

 • Wyścig 6

Uczniowie trzymając się za wewnętrzne ręce, wykonują skoki w przód na wewnętrznych nogach
z jednoczesnym krążeniem zewnętrznych rąk do przodu. Po ominięciu słupka wracają biegiem nadal trzymając się za ręce

Gra szkolna

Mecz piłki nożnej odbywa się ze zmianami zawodników co 2 min. Nauczyciel zachęca uczniów, aby w trakcie oczekiwania na zmianę na boisku zaangażowali się w aktywny doping pozytywny (zachęcające okrzyki, rymowane hasła, oklaski, poskoki).

Nauczyciel nie dopuszcza wulgaryzmów i obraźliwych komentarzy.

Nauczyciel dzieli uczniów na 3 rzędy przez odliczanie.

Wyścigi odbywają się na odcinku od wyznaczonej linii startu do linii mety, o łącznej długości 12 m.

Wyścigi rzędów mają charakter rywalizacji, za którą nauczyciel przyznaje, w celu mobilizacji, następującą ilość punktów:
1 miejsce – 3 pkt.,
2 miejsce – 2 pkt.
i 3 miejsce – 1 pkt. Każda konkurencja jest rozgrywana dwukrotnie.

Uczniowie w rzędach tworzą pary.

Nauczyciel dzieli uczniów na dwa zespoły.

W zależności od liczby osób oczekujących na swoją kolej nauczyciel zarządza zmianę po 2, 3 lub 4 osoby, aby każdy uczeń zdążył zagrać.

Część końcowa 10 minut

 1. Ćwiczenia relaksacyjno‑kompensacyjne

W trakcie wszystkich ćwiczeń obowiązuje zasada wdechu nosem i wydechu ustami.

 • W siadzie skrzyżnym, trzymając ręce na kolanach wdech z jednoczesnym wznosem barków w górę
  i wydech z jednoczesnym opuszczeniem barków
  i ściągnięciem łopatek,

 • w siadzie prostym podpartym, podczas wdechu wypchniecie miednicy do przodu, a następnie spokojny wydech i powrót do pozycji wyjściowej,

 • w leżeniu tyłem przyciągnięcie kolan do klatki piersiowej i wykonanie tzw. „kołyski”,

 • w leżeniu przodem naprzemienne wznosy lewej ręki i prawej nogi oraz prawej ręki
  i lewej nogi.

  1. Podsumowanie lekcji

 • Zbiórka, omówienie lekcji.

 • Wymiana, spostrzeżeń nt. dopingu.

 • Nauczyciel zachęca do bycia kulturalnym kibicem
  i zawodnikiem. Podkreśla, że kibic jest utożsamiany z drużyną i dlatego jego zachowanie jest ważne dla jej wizerunku.

ReCeNcePAMYq2

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 111.50 KB w języku polskim
Rprhhl8gFd4Qo

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 60.24 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida