Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wybrane zasoby do wykorzystania w ramach pomocy psychologicznej kierowanej do dzieci
i młodzieży oraz ich rodzin przybyłych do Polski z terenów objętej wojną Ukrainy

Tysiące dzieci i młodzieży ukraińskiej oraz ich rodzin napływających do Polski są w kryzysie życiowym i oprócz wsparcia materialnego, potrzebują profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Warto wykorzystać w budowaniu w trybie pilnym swoich kompetencji dostępne zasoby internetowe. Pozwolą one ukierunkować uwagę na zakres oczekiwanego wsparcia, jak i odpowiednie strategie działania z uwzględnieniem kontekstu indywidualnego oraz grupowego.

 • STANDARD INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

  https://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SIK_2601.pdf

  Standard wyjaśnia etiologię kryzysów i prezentuje techniki pozwalające na identyfikację źródeł. Ponadto szczegółowo omawia etapy wsparcia, proponując konkretne działania. Szczególnie wartościowym komponentem standardu jest rozdział zatytułowany: Grupa (społeczność) dotknięta wspólnym kryzysem.

 • Publikacja pt. INTERWENCJA KRYZYSOWA konteksty indywidualne i społeczne

  [Interwencja kryzysowa : konteksty indywidualne i społeczne (ka.edu.pl)](http://Interwencja kryzysowa : konteksty indywidualne i spoleczne (ka.edu.pl))

  Publikacja prezentuje przede wszystkim zagadnienie interwencji kryzysowej w odniesieniu do grup i społeczności, co odpowiada aktualnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie.
  Szczególnie cenne są rozdziały:
  - Katarzyna Ralska‑Staszel - Grupa wsparcia jako narzędzie pracy z osobami doświadczającymi przemocy – pomost między interwencją kryzysową a terapią
  - Agnieszka Trąbka - Psychologiczne aspekty radzenia sobie w sytuacji migracji zagranicznej

 • BAZA SCENARIUSZY ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE EMOCJONALNO- SPOŁECZNE UCZNIÓW (kształtowanie rezyliencji)

  W ramach językowej i kulturowej adaptacji można wykorzystać scenariusze opracowane przez zespół pod naukowym kierownictwem E. Domagłay‑Zyśk (KUL) oraz U. Oszwy i T. Knopika (UMCS) w ramach projektu TROS‑KA.

  Materiały dotyczą budowania sprawczości, pozytywnego obrazu siebie oraz wsparcia społecznego i są dedykowane głównie do uczniów w wieku 9‑13 lat.

  [Materiały dla nauczycieli - Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna w Jaworznie (jaworzno.edu.pl)] (http://Materialy dla nauczycieli - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jaworznie)

  Proszę wybrać: [Materialy‑postdiagnostyczne‑TROS‑KA 2.zip](http://Materialy‑postdiagnostyczne‑TROS‑KA 2.zip),
  dalej folder: PORADNIKI oraz wersję pdf