Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Wypełnić ducha czasu – współczesne wystawy sztuki

Zakres

IV etap edukacyjny

Przedmiot

Historia sztuki

Wymagania szczegółowe:

(1.1) samodzielnie dociera do źródeł informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych, zawartych w podręcznikach, encyklopediach i różnych mediach;

(1. 2) śledzi w mediach bieżące wydarzenia kulturalne związane ze sztuką dawną i współczesną, orientując się̨ w aktualnych trendach artystycznych i wydarzeniach;

Temat lekcji:

Wypełnić ducha czasu – współczesne wystawy sztuki

Czas na realizację:

1 godzina lekcyjna.

Cele szczegółowe

wiadomości – uczeń:

 • wymienia sposoby prezentacji dorobku artystycznego,

 • zna przykłady światowych wystaw cyklicznych,

 • zna polskich artystów, biorących udział w tych wystawach.

umiejętności – uczeń:

 • opisuje charakter wystaw światowych o charakterze cyklicznym,

 • omawia przykładowe prace,

 • potrafi wskazać cel cyklicznych wystaw światowych

 • prezentuje przygotowane zasoby.

postawy:

 • odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

 • świadomość znaczenia kultury i sztuki w życiu społecznym oraz wagi upowszechniania wiedzy o kulturze

 • kształtowanie wyobrażenia o współczesnych formach prezentacji artystycznych.

Metody pracy:

podająca (wykład informacyjny), problemowa, eksponująca (pokaz materiału wizualnego), grupowa

Forma pracy:

indywidualna, zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne,

Artykuły internetowe na temat dwu cyklicznych wystaw światowych - Biennale weneckie:

[http://www.dwutygodnik.com/artykul/2336‑relacja‑z‑wenecji--iluminacje‑czyli‑lustro‑weneckie‑cz1.html](http://www.dwutygodnik.com/artykul/2336‑relacja‑z-wenecji--iluminacje‑czyli‑lustro‑weneckie‑cz1.html)
[http://www.dwutygodnik.com/artykul/4601‑wenecja‑2013‑2‑wizje‑totalne.html](http://www.dwutygodnik.com/artykul/4601‑wenecja‑2013‑2-wizje‑totalne.html)
[http://www.dwutygodnik.com/artykul/3912‑pawilon‑dzwiekow.html](http://www.dwutygodnik.com/artykul/3912‑pawilon‑dzwiekow.html)
Documenta
[http://www.dwutygodnik.com/artykul/3696‑documenta‑13‑wystawa‑jak‑wstega‑moebiusa.html](http://www.dwutygodnik.com/artykul/3696‑documenta‑13‑wystawa‑jak‑wstega‑moebiusa.html)

Prezentacja multimedialna ukazująca miejsca wystaw oraz przykłady prac.

Interaktywne narzędzie z wykazem i mapą corocznych miejsc współczesnych wystaw

w tym zasoby multimedialne:

Przebieg lekcji

Zajęcia do przeprowadzenia w pracowni komputerowej.

faza wprowadzająca:

(5 min.)

 1. Czynności organizacyjne (powitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji).

 2. Nauczyciel pyta uczniów o znane im miejsca prezentacji dorobku artystycznego. Uczniowie wymieniają galerie, muzea itp.

 3. Nauczyciel informuje uczniów, że wymienione formy prezentacji mają charakter stacjonarny, posiadają stałe zbiory a dodatkowo organizują wystawy czasowe. Informuje też o dwu wielkich wystawach sztuki odbywających się cyklicznie: Biennalach Weneckich oraz Documenta w Berlinie.

faza realizacyjna:

(33 min.)

 1. Nauczyciel dzieli klasę na 2 nierówne grupy: pierwsza to ok. 1/3 klasy, druga, większa to 2/3 klasy. Nauczyciel rozdziela pracę w grupach:

  1. grupa 1. ma za zadanie zapoznanie się materiałem na temat wystaw sztuki współczesnej odbywająca się co pięć lat w niemieckim mieście Kassel. Uczniowie otrzymują materiały dotyczące historii wystawy oraz artykuły do opracowania, na podstawie których przygotują prezentację z informacjami o celu wystawy, ciekawych obiektach, nowatorskim charakterze. Link do zasobów żródłowych: [http://www.dwutygodnik.com/artykul/3696‑documenta‑13‑wystawa‑jak‑wstega‑moebiusa.html](http://www.dwutygodnik.com/artykul/3696‑documenta‑13‑wystawa‑jak‑wstega‑moebiusa.html). W grupie zostaje wyznaczony lider, który dzieli poszczególne elementy wypowiedzi pomiędzy uczniów.

  2. zadaniem grupy 2. jest zapoznanie się z historią Biennali Weneckich, celem ich organizowania, przykładami prac oraz przygotowania prezentacji na podstawie trzech artykułów. linki do artykułów:

 • [http://www.dwutygodnik.com/artykul/2336‑relacja‑z‑wenecji--iluminacje‑czyli‑lustro‑weneckie‑cz1.html](http://www.dwutygodnik.com/artykul/2336‑relacja‑z-wenecji--iluminacje‑czyli‑lustro‑weneckie‑cz1.html),

  • [http://www.dwutygodnik.com/artykul/4601‑wenecja‑2013‑2‑wizje‑totalne.html](http://www.dwutygodnik.com/artykul/4601‑wenecja‑2013‑2-wizje‑totalne.html),

  • [http://www.dwutygodnik.com/artykul/3912‑pawilon‑dzwiekow.html](http://www.dwutygodnik.com/artykul/3912‑pawilon‑dzwiekow.html).

Lider grupy również rozdysponowuje materiałem i przydziela uczniom różne zadania.

 1. Nauczyciel podczas pracy grupo udziela wskazówek, nadzoruje przebieg pracy, czuwa nad czasem pracy.

 2. Uczniowie prezentują przygotowany materiał. Nauczyciel wspomaga prezentację wyświetlając prezentację multimedialną.

faza podsumowująca:

(7 min.)

 1. Uczniowi, korzystając z interaktywnego narzędzia utrwalają materiał lekcyjny.

 2. Nauczyciel ocenia pracę uczniów poszczególnych grup.

R23Kl04X1AXlb

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 100.50 KB w języku polskim
RkmzPeAoOIAvL

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 51.23 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida