Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Metadane scenariusza

Jak zaprezentować się przyszłemu pracodawcy?

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • wie, gdzie i jak szukać pracodawców,

 • zna oczekiwania pracodawcy wobec pracownika.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • analizować tekst ogłoszenia prasowego,

 • poprowadzić rozmowę z przyszłym pracodawcą,

 • zapanować nad stresem,

 • współdziałać w grupie.

2. Metoda i forma pracy

metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca zespołowa

3. Środki dydaktyczne

przykłady ogłoszeń pracodawców wybrane np. z „Gazety Wyborczej” lub innych gazet i czasopism, karty pracy

Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Przedstawienie tematyki i celów zajęć, podział klasy na zespoły 4‑osobowe.

b) Faza realizacyjna

Uczniowie pracują w zespołach, pod kierunkiem nauczyciela, według następujących punktów:

 1. Wybór ogłoszeń prasowych związanych z zatrudnieniem konkretnych pracowników.

 2. Analiza ogłoszeń prasowych w kontekście wymagań przyszłego pracodawcy – lista kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do objęcia danego stanowiska – karta pracy nr 1 (załącznik 1).**

 3. Moja przyszła praca – planowanie przyszłej pracy – karta pracy nr 1 (załącznik 1).**

 4. Przygotowanie planu spotkania z przyszłym pracodawcą – karta pracy nr 2 (załącznik 2).**

 5. Symulacja rozmowy z przyszłym pracodawcą – karta pracy nr 2 (załącznik 2).**

 6. Opis objawów stresu, wskazanie środków zaradczych, w sytuacjach wystąpienia silnego stresu - karta pracy nr 2 (załącznik 2).**

c) Faza podsumowująca

Uczniowie odpowiadają na pytania:

 • Na co trzeba zwracać uwagę, prezentując się przyszłemu pracodawcy?

 • Co może utrudniać przyszłemu pracodawcy właściwą ocenę twoich możliwości?

 • Co według ciebie będzie najistotniejsze w zaprezentowaniu się twojemu przyszłemu pracodawcy?

5. Bibliografia

***http://www.twojakariera.pl/***

6. Załączniki:

a) Karta pracy ucznia

Załącznik 1

Karta pracy nr 1

1. Dokonaj analizy ogłoszeń prasowych według złączonego wzoru:

Pracodawca: .......................................................................................................................

Stanowisko pracy: ..............................................................................................................

Kwalifikacje kandydata: ....................................................................................................

Umiejętności kandydata: ...................................................................................................

2. Zaplanuj swoją przyszłość w kontekście: „Co chciałbym robić w przyszłości?” (wykorzystaj schemat):

Jakie muszę mieć kwalifikacje? Co muszę umieć?

Co muszę zrobić, aby zdobyć te kwalifikacje? Co muszę zrobić, by zdobyć te umiejętności?

..................................................................... ............................................................................

Jakie cechy mojego charakteru pozwolą mi zdobyć planowane kwalifikacje i umiejętności?

....................................................................................................................................................................

Jakie cechy mojego charakteru utrudnią mi zdobycie planowanych kwalifikacji i umiejętności?

....................................................................................................................................................................

Aby osiągnąć w przyszłości sukces, muszę:

...................................................................................................................................................................

Załącznik 2.

Karta pracy nr 2. Plan rozmowy z przyszłym pracodawcą (symulacja rozmowy).

Przygotujcie w grupach scenkę obrazującą rozmowę z przyszłym pracodawcą (zgodnie z wybranym ogłoszeniem), w oparciu o przedstawiony poniżej plan:

 1. Przygotowanie rozmowy z przyszłym pracodawcą: umówienie terminu rozmowy, planowanie rozmowy.

 2. Etapy rozmowy kwalifikacyjnej:

FAZA WSTĘPNA

ROZWINIĘCIE TEMATU

ZAKOŃCZENIE

 • przedstaw się

 • podziękuj za poświęcony czas

 • określ cel swojej wizyty

 • podaj kwalifikacje i umiejętności

 • przedstaw swoje doświadczenia, jeżeli je masz

 • określ swoją motywację do pracy

 • przedstaw swoje oczekiwania odnośnie warunków pracy
  i płacy

 • określ nastawienie
  i dyspozycyjność

 • umiejętnie zakończ rozmowę
  z pracodawcą

Umiejętności niezbędne do uzyskania sukcesu w rozmowie: słuchanie, zadawanie pytań i właściwa mowa ciała.

Pamiętaj 60% skutecznego przekazu w Twojej rozmowie związane jest z mową ciała – skutecznie wykorzystuj ten element rozmowy.

Uczniowie uczestniczący w rozmowie kwalifikacyjnej, po jej zakończeniu, odpowiadają na pytania:

 • Czy czułeś się zestresowany?

.....................................................................................................................................................................

 • Jeśli tak, to wymień objawy stresu, które u Ciebie wystąpiły.

......................................................................................................................................................................

Uczniowie ustalają w grupach, co można zrobić w sytuacjach wystąpienia silnego stresu.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

b) Zadanie domowe

Określ, jaką chciałbyś w przyszłości wykonywać pracę. Jakie wymagania, musisz spełnić, by móc ją wykonywać (zadania wykonaj pisemnie).

7. Czas trwania zajęć

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R13mmLD56AAuM

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 150.02 KB w języku polskim
R1e4HxY09lanC

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 34.00 KB w języku polskim