Autor/autorka

Jolanta Ścibisz‑Glibowska

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa II

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – matematyka z elementami przyrody

3. Temat zajęć

„Zegarowy TIK tak”, czyli ile już wiem o zegarowym świecie?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Tematyka zajęć jest zgodna z tematyką moich rozkładów zajęć, oraz z podstawą programową nauczania wczesnoszkolnego.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Idąc z duchem czasu często stosuję narzędzia aktywizujące typu TIK w swojej pracy z uczniami. Dają one możliwość atrakcyjnego zapoznania uczniów z nowym materiałem, jak również pozwalają w ciekawy sposób sprawdzić ich wiedzę. Poziom obycia z cyfryzacją dzieci w młodszym wieku szkolnym jest tak duża, że często zegary w formie tarczowej widzą tylko w szkole, po za nią używają zegarów elektronicznych. Połączenie nowoczesności TIK i archaicznej dla niektórych tarczy zegara mam nadzieję przyniesie ciekawe poznawczo rezultaty.

7. Cel ogólny zajęć

Opanowanie i utrwalenie umiejętności matematycznych z zakresu odczytywania wskazań zegara tarczowego i elektronicznego, oraz obliczeń zegarowych w systemie 24 godzinnym. Nabycie umiejętności korzystania z TIK przez uczniów.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń: odczytuje godziny według wskazań na zegarze w systemie 12- godzinnym i 24- godzinnym.

 2. Uczeń: posługuje się pojęciami: doba, godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, potrafi dokonań prostych obliczeń.

 3. Uczeń: posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

9. Metody i formy pracy

Metody: pokazowe, czynnościowe, aktywizujące.
Formy pracy: zbiorowe i indywidualne.

10. Środki dydaktyczne

 • Prezentacja multimedialna w formie filmiku zawierająca historię zegarów, oraz jednostki czasu.
  * Ćwiczenia przygotowane z wykorzystaniem aplikacji Learning Apps, klikankowo.pl, Matzoo, Genially.
  * Różne modele zegarów.
  * Karty pracy zawierające ilustracje, etykiety wyrazowe - zeszyt ćwiczeń.
  * Modele zegarów papierowych dla wszystkich uczniów. 
  * Tablica multimedialna.

11. Wymagania w zakresie technologii

Aby przeprowadzić lekcję konieczne będzie przygotowanie komputera, tablicy multimedialnej  z dostępem do internetu.

12. Przebieg zajęć

13. Sposób ewaluacji zajęć

Udzielenie informacji na temat stopnia opanowania przez uczniów materiału w formie samooceny. Samodzielne przyklejenie pucharów w zeszycie ćwiczeń określających pozniom uzyskanej wiedzy i zadowolenie z formy przeprowadzonych zajęć.

14. Licencja

CC BY‑NC 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nie

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna