Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

III etap edukacyjny

Temat: Zjawisko napięcia powierzchniowego.

Treści kształcenia:

  • Fizyka, 3.5: opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego na wybranym przykładzie;

  • Informatyka, 6.1: wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane:

Uczeń:

  • rozumie zjawisko i rolę napięcia powierzchniowego;

  • umie opisać i wyjaśnić zjawisko napięcia powierzchniowego na dowolnym przykładzie;

  • powtórzenie wiadomości o wodzie, jej cechach i właściwościach*;*

  • rozumie sposoby działania środków powierzchniowo czynnych (mydła, detergenty).

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

  • potrafi podać przykłady zjawiska napięcia powierzchniowego w życiu codziennym;

  • umie wyjaśnić szkodliwość środków powierzchniowo czynnych (mydła, detergenty) dla środowiska naturalnego;

  • nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie;

  • potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Etapy lekcji

Przedmiot nauczania

Kompetencje kluczowe

Przebieg zajęć

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy

Etap wstępny

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel prosi uczniów, aby odpowiedzieli na kilka pytań, moderuje krótką dyskusję:

- Co już wiecie na specyficznego zachowania się powierzchni wody?

- Czy jest możliwe, aby do naczynia nalać więcej wody, niż wynosi jego objętość?

- Czy można „chodzić” po wodzie?

Dyskusja

Problemowa: aktywizująca

Zbiorowa, jednolita

Etap realizacji

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przypomnienie wiadomości na temat:

- podstaw kinetyczno – molekularnej budowy cieczy;

- zjawisk takich jak: siły cząsteczkowe występujące w cieczach, dyfuzja

Notatki z poprzednich zajęć

Podająca: wykład informacyjny

Zbiorowa, jednolita

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel z pomocą ucznia uruchamia komputer oraz rzutnik multimedialny, wgrywa do komputera film z pamięci typy Flash, uruchamia program odtwarzający filmy, odtwarza cały film przedstawiający istnienie oraz wykorzystanie napięcia powierzchniowego na powierzchni cieczy.

Po zakończonej projekcji nauczyciel moderuje krótką dyskusję na temat obejrzanego materiału, zadając pytania zmierzające do wyjaśnienia poznanych zjawisk fizycznych oraz warunków, jakie muszą być spełnione, aby miały one miejsce.

Film (zasób nr 1),

Podająca: film

Zbiorowa, jednolita

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna

Nauczyciel odtwarza (używając komputera oraz rzutnika multimedialnego) prezentację multimedialną, będącą rozwinięciem wcześniej prezentowanego filmu (zasób nr QWE02402).

Uczniowie po zakończonej prezentacji:

- zapisują w zeszytach notatkę zgodnie z treścią podaną w prezentacji.

Prezentacja multimedialna „Odkrywamy tajemnice napięcia powierzchniowego” (zasób nr 2),

Eksponująca: pokaz połączony z przeżyciem

Zbiorowa, jednolita

Etap końcowy

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel podsumowuje poznane zjawisko napięcia powierzchniowego.

Cząsteczki wody tworzą na powierzchni elastyczną błonkę, która nie mogłaby powstać, gdyby między cząsteczkami nie działały siły, które je ze sobą łączą. Siły, które ją tworzą nazywamy siłami napięcia powierzchniowego.

Podająca: pogadanka

Zbiorowa, jednolita

RkshJIY9keNyX

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 85.00 KB w języku polskim
R2FanT4HEcJ4c

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 74.50 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3