Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Zostań prawdziwym kibicem

Opis projektu edukacyjnego z wychowania fizycznego, IV etap edukacyjny

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Wymagania szczegółowe:

5. Sport

5.2 Uczeń wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców sportowych

Czas trwania projektu: 3 miesiące, kwiecień – czerwiec

Uczestnicy projektu:

 • realizatorzy – uczniowie klasy II

 • beneficjenci – pozostali uczniowie

Cele projektu:

Uczeń: w zakresie wiadomości:

 • zna przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego kibicowania

 • zna zasady fair play

 • zna kodeks zasad etycznych kibica

w zakresie umiejętności:

 • współorganizuje imprezę szkolną

 • organizuje szkolne konkursy

 • poszukuje informacji, analizuje je i przekazuje innym

 • sprawnie komunikuje się z zespołem projektowym

 • potrafi opracowywać niezbędną dokumentację do projektu

w zakresie postaw:

 • rozumie różnicę pomiędzy konstruktywnymi i destrukcyjnymi zachowaniami kibiców

 • uświadamia sobie znaczenie działania na rzecz innych

 • rozumie wpływ zasad fair play w konstruktywnym kibicowaniu

Liczba i wielkość zespołów uczniowskich:

Projekt realizują uczniowie jednej klasy drugiej (np. 26 osób), którzy dobierają się
w 7 zespołów zadaniowych.

Zadania dla zespołów:

Zespół I

 • Poszukiwanie odpowiedzi na pytania:
  Kto to jest – KIBIC, PSEUDOKIBIC?
  Jakie są cele i motywy działania kibica i pseudokibica?
  Jakie są konsekwencje działalności pseudokibicowskiej?
  Jak można zapobiegać chuligaństwu stadionowemu?

 • Pełnienie roli konferansjerskiej podczas imprezy podsumowującej projekt.

Zespół II

 • Opracowanie scenariuszy warsztatowych dotyczących konstruktywnych
  i destrukcyjnych zachowań kibiców sportowych.

 • Zapraszanie specjalistów na prelekcję dotyczącą konstruktywnych i destrukcyjnych zachowań kibiców.

 • Odpowiedzialność za nagłośnienie podczas imprezy podsumowującej projekt.

Zespół III

 • Zorganizowanie konkursu tematycznego - wypracowanie, nt. „Kim jest dobry kibic?”.

 • Opracowanie kodeksu etycznego kibica.

Zespół IV

 • Zorganizowanie konkursu tematycznego - plakat, nt. „Kibicujmy razem, bez agresji
  i nienawiści”.

 • Przygotowanie wystąpienia, pt. „Bądź kibicem z klasą”, które będzie prezentowane podczas imprezy podsumowującej projekt.

Zespół V

 • Zorganizowanie konkursu tematycznego - hasło, nt. „Zamiast pseudokibicowania – kibicuj”.

 • Przygotowanie gazetki tematycznej, dotyczącej promocji konstruktywnego zachowania się kibiców sportowych.

Zespół VI

 • Przygotowanie filmów o tematyce pozytywnego i negatywnego kibicowania.

Zespół VII

 • Napisanie cyklu artykułów na temat konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców.

 • Opracowanie strony internetowej, na której opublikowane zostaną wiadomości
  i artykuły.

 • Odpowiedzialność za udekorowanie i posprzątanie sali podczas imprezy podsumowującej projekt.

Wstępny harmonogram działań:

zadania

odpowiedzialni

czas/terminy

 • Wyznaczenie klasy drugiej do projektu.

nauczyciel WF/ koordynator

kwiecień

 • I spotkanie z grupą projektową:

 • zapoznanie zespołu z tematem projektu

 • omówienie celu i założeń projektu

 • zajęcia warsztatowe wprowadzające do pracy metodą projektu (temat, cele)

 • wstępny plan działania

 • ustalenie formuły komunikowania się

nauczyciel WF/ koordynator,

pedagog, psycholog, nauczyciel informatyki, wychowawca klasy II, wytypowanej do udziału
w projekcie

kwiecień

90 min.

 • II spotkanie z grupą projektową:

 • zajęcia warsztatowe wprowadzające do pracy metodą projektu (sposoby zbierania informacji: wywiad, ankieta oraz formy prezentacji wyników działań)

 • tworzenie zespołów zadaniowych

 • przydział zadań poszczególnym zespołom

nauczyciel WF/ koordynator

kwiecień

90 min.

Zespoły podejmują zadania:

 • Poszukiwanie odpowiedzi na pytania:
  Kto to jest – KIBIC, PSEUDOKIBIC?
  Jakie są cele i motywy działania kibica
  i pseudokibica?
  Jakie są konsekwencje działalności pseudokibicowskiej?
  Jak można zapobiegać chuligaństwu stadionowemu?

 • Opracowanie scenariuszy warsztatowych.

Tematy scenariuszy:

 • Przyczyny agresywnych zachowań wśród kibiców, sposoby ich niwelowania.

 • Portret idealnego kibica.

 • Zachowania asertywne kibiców wobec agresji pseudokibiców.

 • Jak przeciwdziałać agresji, przemocy
  i chuligaństwu wśród pseudokibiców.

 • Rodzinne kibicowanie formą wychowania kulturalnego kibica.

 • Zorganizowanie konkursu tematycznego - wypracowanie, nt. „Kim jest dobry kibic?”.

 • Zorganizowanie konkursu tematycznego - plakat, nt. „Kibicujmy razem, bez agresji i nienawiści”.

 • Zorganizowanie konkursu tematycznego - hasło, nt. „Zamiast pseudokibicowania – kibicuj”.

 • Przygotowanie gazetki tematycznej, dotyczącej promocji konstruktywnego zachowania się kibiców sportowych.

 • Przygotowanie filmów o tematyce pozytywnego i negatywnego kibicowania.

Filmy są nagraniami z imprez sportowych, które obrazują konstruktywne zachowania kibiców oraz destrukcyjną działalność pseudokibiców i ich konsekwencje.

 • Napisanie cyklu artykułów na temat konstruktywnego i destrukcyjnego zachowania się kibiców.

 • Opracowanie strony internetowej, na której opublikowane zostaną wiadomości
  i artykuły.

zespoły

kwiecień - maj

 • III spotkanie z grupą projektową:

 • analiza przygotowanych materiałów

nauczyciel koordynator, zespoły

koniec maja

 • Zespoły podejmują zadania:

 • Opublikowanie wiadomości i artykułów na stronie internetowej i gazetce szkolnej.

 • Przekazanie gotowych scenariuszy wychowawcom klas.

 • Rozstrzygnięcie konkursów tematycznych.

zespoły

maj - czerwiec

Zespoły podejmują zadania:

 • Zorganizowanie spotkań ze specjalistami - policjantem, pedagogiem i nauczyciel WF, którzy w formie prelekcji zapoznają uczniów w szkole z zachowaniami konstruktywnymi i destrukcyjnymi wśród kibiców.

(1) Policjant – zapoznaje uczniów z problemem chuligaństwa stadionowego i pozastadionowego,
w wyniku, którego jest niszczona infrastruktura sportowa i miejska, a także wspólne dobro społeczne. Tłumaczy psychologiczne formy oddziaływania tłumu oraz wyjaśnia, na czym polega niebezpieczeństwo interakcji zorganizowanych grup chuliganów z innymi uczestnikami widowiska sportowego. Omawia konsekwencje prawne oraz sposoby neutralizowania
i działań profilaktycznych podjętych wobec pseudokibiców.

(2) Pedagog – wyjaśnia pojęcia: agresji, przemocy
i frustracji. Omawia sposoby asertywnych działań wobec presji grupy, a także sposoby rozładowywania negatywnych emocji w sposób akceptowany społecznie.

(3) Nauczyciel WF – omawia właściwe zachowania
i postawy kibiców, którzy właściwie przeżywają wydarzenia sportowe, szanują przeciwników i
dopingując swoich faworytów, nie okazują negatywnych postaw wobec innych sportowców czy ich kibiców. Wyjaśnia konieczność przestrzegania zasad fair play na boisku, trybunach i poza bramą stadionu.

 • Opracowanie kodeksu etycznego prawdziwego kibica.

 • Przygotowanie wystąpienia, pt. „Bądź kibicem
  z klasą”, które będzie prezentowane podczas imprezy podsumowującej projekt.

 • Przygotowanie nagłośnienia i dekoracji.

zespoły

czerwiec

IV spotkanie z grupą projektową:

 • poczynienie ustaleń organizacyjnych przed imprezą podsumowującą projekt

nauczyciel koordynator, zespoły

czerwiec

Zespoły podejmują zadania; impreza podsumowująca projekt

 • Pełnienie roli konferansjerskiej.

 • Monitoring nagłośnienia.

 • Prezentacja wystąpienia, pt. „Bądź kibicem
  z klasą”.

 • Prezentacja filmów o tematyce pozytywnego
  i negatywnego kibicowania.

 • Przedstawienie wyników konkursów i nagrodzenie laureatów.

 • Sprzątnięcie sali.

zespoły

czerwiec

V spotkanie z grupą projektową:

 • podsumowanie projektu. Wspólna refleksja uczestników projektu nad zrealizowanym przedsięwzięciem, wyciągnięcie wniosków na przyszłość, podsumowanie i ocena wszystkich zaangażowanych zespołów uczniowskich dokonana przez nauczyciela koordynatora.

nauczyciel koordynator, nauczyciele wspierający, wszystkie zespoły

koniec czerwca

R19Mf5Ra5UxPF

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 101.00 KB w języku polskim
R15dm7ml3BO1N

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 51.99 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida