Wstęp

W komunikacji językowej ważna jest etykieta, czyli obowiązujący sposób zachowania się w jakimś środowisku; inaczej formy towarzyskie, konwenans. Zbiór norm i zasad zachowania się w towarzystwie zwany jest savoir‑vivre’emsavoir‑vivresavoir‑vivre’em. Szczególnym środowiskiem, w którym odbywa się znaczna część komunikacji, jest internet. W tej sferze również obowiązują określone, zwyczajowe zasady, które nazwano netykietą.

savoir‑vivre
RMjRr27LdgdVa1
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o.
Nauczysz się
 • poprawnie redagować teksty użytkowe, takie jak: życzeniażyczeniażyczenia, pozdrowieniapozdrowieniapozdrowienia, gratulacjegratulacjegratulacje, kondolencjekondolencjekondolencje;

 • wymieniać elementy składowe podstawowych form użytkowych (życzeń, pozdrowień, gratulacji, kondolencji);

 • stosować zasady kultury języka w komunikacji internetowej;

 • świadomie stosować formy grzecznościowe w wypowiedziach internetowych.

1

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia. Uczniowie:

 • słuchają i czytają teksty użytkowe;

 • wskazują charakterystyczne cechy życzeń, pozdrowień, gratulacji;

 • rozpoznają zastosowane środki językowe i ich funkcje w tekście, w zależności od typu tekstu i sytuacji komunikacyjnej;

 • przygotowują różne teksty życzeń i gratulacji w zależności od kontekstu;

 • oceniają teksty sobie nawzajem, wykorzystują cytaty z innych tekstów kultury do tworzenia własnego tekstu.

m1a40c6f6dda664b2_1502093859156_0

ŻYCZENIA, POZDROWIENIA, GRATULACJE - audiobook

Rozdziały audiobooka:

 1. Uwagi o kulturze komunikacyjnej w Internecie

 2. Etykieta językowa

 3. Witam, witaj i dzień dobry

1
Notatka dla prowadzącego

Przed rozpoczęciem pracy z audiobookiem, możesz skorzystać z przygotowanego scenariusza lekcji, który pokazuje, jak wdrożyć materiały multimedialne w tok lekcji. Dostępne sa też karty pracy.

6,6
Rudy2xWkyPZOc

Scenariusz lekcji
Plik PDF o rozmiarze 578.68 KB w języku polskim
RQPcRxmG2VCWW

Karta pracy 1
Plik PDF o rozmiarze 35.46 KB w języku polskim
RkCXnhJaHhYdf

Karta pracy 2
Plik PDF o rozmiarze 36.73 KB w języku polskim
R1JzoqCD2HMR1

Krata pracy 3
Plik PDF o rozmiarze 67.57 KB w języku polskim
Wskazówka

Wykonując zadania i słuchając tekstów, zwróć uwagę na fakt, jak ważne jest w codziennej komunikacji przestrzeganie etykiety językowej.

RRD2QyhDbw7wq1
Na ekranie pokazany jest panel sterowania z aktywnymi klawiszami do odtwarzania zawartości audiobooka. W części górnej części znajdują się trzy klawisze. Pierwszy od lewej „Widok” umożliwia przełączenie między odtwarzaczem dźwiękowym audiobooka oznaczonym jako „Odtwarzacz” na liście wyboru a podglądem treści audiobooka oznaczonym jako „Tekst”. Odtwarzacz dźwiękowy oznaczony jako „Odtwarzacz” przedstawia żółty pasek, na którym podczas odtwarzania pojawia się tekst. Widok „Tekst” prezentuje pełny tekst pojawiający się w nagraniu. Widok „Dynamiczny” stanowi połączenie widoku „Odtwarzacz” i „Tekst". Klawisz środkowy „Książka” umożliwia nawigację po treści audiobooka. Klawisz trzeci od lewej „Więcej” – zawiera informacje o programie. Poniżej oddzielony linią znajduje się panel sterowania odtwarzacza nagrania. Poniżej panelu sterowania znajduje się żółty pasek, na którym w trakcie odtwarzania pokazywany jest tekst nagrania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Wymień 2‑3 niewłaściwe zachowania językowe, pojawiające się często w internecie, świadczące o tym, że użytkownicy nie przestrzegają zasad netykiety. Jak, Twoim zdaniem, można by przeciwdziałać takim zachowaniom?

Polecenie 2

Utwórz listę elementów, z których składa się list gratulacyjny, życzeniażyczeniażyczenia świąteczne, pozdrowieniapozdrowieniapozdrowienia, kondolencjekondolencjekondolencje. Następnie sprawdź, czy wypisałeś wszystkie elementy, konfrontując swoje zapisy z tymi, które znajdują się w Karcie pracy nr 3.

Polecenie 3

Jesteś ,,za” używaniem formy ,,witam” w komunikacji ustnej i pisemnej czy ,,przeciw” temu zjawisku? Podaj argumenty uzasadniające Twoje stanowisko, korzystając z wysłuchanego tekstu oraz własnych doświadczeń.

m1a40c6f6dda664b2_1502093867461_0

Podsumowanie

Podczas zajęć miałeś lub miałaś sposobność uczestniczyć w dyskusji na temat językowego savoir‑vivre’ujęzykowy savoir‑vivrejęzykowego savoir‑vivre’u, zwanego też etykietą językową. Znaczną część czasu poświęciliśmy na rozważanie zasadności stosowania norm językowych w komunikacji internetowej, czyli użycia tzw. netykiety. Dowiedziałeś się też, jak poprawnie formułować podstawowe teksty użytkowe, takie jak życzeniażyczeniażyczenia, gratulacjegratulacjegratulacje, pozdrowieniapozdrowieniapozdrowieniakondolencjekondolencjekondolencje. Wiesz też, czym się różni „witam” od „witaj”. Zastanów się, w jaki sposób możesz wykorzystać tę wiedzę w codziennym życiu.

R9JrLQBXH0WSm1
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

PRACA DOMOWA

Praca domowa
Polecenie 4.1

Przygotuj na kolejne zajęcia ciekawe i oryginalne przykłady: życzeń, gratulacji, pozdrowień i kondolencji.

m1a40c6f6dda664b2_1503905579466_0

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1
Rbdx1tvYGHvZB1
Na ekranie pokazane jest w ramce Ćwiczenie 3 zatytułowane „Kultura komunikacyjna w Internecie”. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: ” Dlaczego należy przestrzegać netykiety? Wskaż argumenty przywołane w nagraniu cz.I.”. Poniżej polecenia w pięciu oddzielonych linijkach umieszczone zostały różne informacje dotyczące zachowań w Internecie. Przed każdym opisem jest okienko, które służy do zaznaczania prawidłowych odpowiedzi. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz ”Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności wykonania zadania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R1JWwP17prgWv1
Na ekranie wyświetla się zadanie drugie. Ćwiczenie ma tytuł: „Funkcje wypowiedzi”. Polecenie ćwiczenia brzmi: „Jaka funkcja języka dominuje w życzeniach, pozdrowieniach, gratulacjach i kondolencjach?”. Poniżej wymienione są cztery funkcje języka. Obok każdej wymienionej funkcji, po lewej stronie, znajduje się pole jednokrotnego wyboru. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności wykonania zadania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RH5P135OpR1161
Na ekranie wyświetla się zadanie trzecie. Ćwiczenie ma tytuł: „Krzyżówka”. Polecenie ćwiczenia brzmi: „Wypełnij pola krzyżówki”. Poniżej zamieszczona jest krzyżówka składająca się z ośmiu haseł. Pod krzyżówką znajduje się osiem pytań do krzyżówki. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności wykonania zadania.
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m1a40c6f6dda664b2_1502358147126_0

Słowniczek

gratulacje
gratulacje

wyrazy uznania składane komuś z okazji jakiegoś sukcesu lub szczęśliwego wydarzenia; [z łac. gratulatio]

www.sjp.pwn.pl

językowy savoir‑vivre
językowy savoir‑vivre

normy, zasady poprawnego wypowiadania się; w dosłownym tłumaczeniu z franc. znajomość życia

kondolencje
kondolencje

wyrazy współczucia składane komuś z powodu śmierci bliskiej osoby; [od łac. con - współ]

www.sjp.pwn.pl

norma językowa
norma językowa

inaczej poprawność językowa: zbiór reguł dotyczących używania środków językowych, ustalonych przez językoznawców i uznawanych przez społeczność za obowiązujące

pozdrowienia
pozdrowienia

wyrazy pamięci i życzliwości przekazywane w liście lub za czyimś pośrednictwem

www.sjp.pwn.pl

uzus językowy
uzus językowy

przyjęty w danej społeczności sposób posługiwania się systemem językowym, jego jednostkami i regułami ich łączenia. Uzus jest podstawą kształtowania się normy językowej – jeśli pewne elementy, początkowo uznawane za niepoprawne, staną się szeroko rozpowszechnione, a tym samym zaczną należeć do uzusu, to uzyskają one status poprawnych w ramach normy użytkowej, skąd po jakimś czasie mogą przejść do normy wzorcowej; [z łac. usus - zwyczaj, użycie]

Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

życzenia
życzenia

to, czego się komuś życzy z jakiejś okazji; też: formułka, za pomocą której składa się życzenia;

www.sjp.pwn.pl