Bóg Jana Kochanowskiego

Zawartość: obraz: Michał Anioł, Stworzenie Adama; kwestie religijne w czasach renesansu; polecenie przypomnienia informacje na temat różnych wyznań chrześcijańskich w epoce renesansu.

Zawartość: Pomnik Jana Kochanowskiego w parku Jordana w Krakowie; informacje o religijności Kochanowskiego, pobycie w Królewcu, kwestiach religijnych w jego twórczości oraz akceptacji hymnu "Czego chcesz od nas, Panie" przez wyznawców innych Kościołów.

Zawartość: informacje o  pierwszym wydaniu utworu; Ludwika Szczerbicka‑Ślęk "Wstęp" (o odbiorze pieśni przez współczesnych Kochanowskiemu); wyjaśnienie kwestii błędnego oznaczania pieśni numerem XXV; ćwiczenie interaktywne - rozumienie treści o Kochanowskim; fotografia: jedyny zachowany autograf Jana Kochanowskiego; tekst pieśni "Czego chcesz od nas, Panie..."; nagranie audio: Jan Kochanowski, Pieśń (Czego chcesz od nas, Panie...), czyta Krzysztof Skonieczny; akwaforta: William Blake, Sędziwy; pięć poleceń otwartych związanych z interpretacją utworu; ćwiczenie interaktywne - oznaczenie wyobrażenia Boga ukazanego w pieśni; ćwiczenie interaktywne - wybór synonimicznego cytatu; ćwiczenie interaktywne - dopasowanie cytatów do jednej z kategorii określającej Boga; definicje: deus faber, deus artifex.

Zawartość: informacje o Kochanowskim jako proboszczu tytularnym i jego znajomości Biblii; ćwiczenie interaktywne - wskazanie części Biblii, która zainspirowała Kochanowskiego w obrazowaniu świata ukazanego w pieśni "Czego chcesz..."; pięć poleceń związanych z analizą utworu (wskazywanie, nazywanie określanie funkcji środków stylistycznych); Wiktor Weintraub "O poezji religijnej Jana Kochanowskiego" (fragment o artyzmie Pieśni);

Zawartość: ilustracja: kosmos według wyobrażeń Kopernika; Mikołaj Kopernik "O obrotach. Księga pierwsza" polecenie udowodnienia w krótkiej notatce, że podany fragment dzieła Mikołaja Kopernika "O obrotach ciał niebieskich" zawiera dwa toposy: Deus artifex i Deus faber.

Zawartość: Księga Rodzaju, rozdz. 1, w. 1‑27; Mikołaj Rej "Żywot człowieka poczciwego" (fragment o zmienności pór roku, pięknie świata) i ćwiczenie - porównanie opisów świata zawartych w "Księdze Rodzaju" i "Żywocie człowieka poczciwego" z Pieśnią Kochanowskiego, wypisanie z dzieł tych fragmentów, które sobie odpowiadają; Jan Kochanowski Pieśń III ze zbioru Fragmenta i polecenie napisania rozprawki, w której uczeń potwierdzi lub odrzuci tezę, że Pieśń III to swoisty brulion Pieśni (Czego chcesz...);

Temat do dyskusji w klasie: Użycie toposu Deus artifex może sugerować, jak niezwykła jest rola artysty. Czy rzeczywiście artysta to ktoś wyjątkowy? Jeśli tak – czy podlega takim samym prawom jak inni ludzie, czy też wolno mu więcej?

Ćwiczenie interaktywne słowa klucze.
Ćwiczenie interaktywne - mapa pojęć ze sposobami przedstawienia Boga w utworach Kochanowskiego.
Polecenie otwarte- porównanie obrazu Boga z pieśni "Czego chcesz od nas, Panie..." z wyobrażeniami Boga znanymi z biblijnych psalmów, wskazanie podobieństw.

Bibliografia:

  • Źródło: Pieśń III ze zbioru Fragmenta, [w:] Jan Kochanowski, Pieśni, oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 2008, s. 134–137.
  • Źródło: Żywot człowieka poczciwego, [w:] Mikołaj Rej, Wybór pism, oprac. Jan Ślaski, Warszawa 1975, s. 97–98.
  • Źródło: Księga Rodzaju, rozdz. 1, w. 1–27, [w:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
  • Źródło: Mikołaj Kopernik, O obrotach. Księga pierwsza, tłum. Mieczysław Brożek, Wrocław 1987, s. 19.
  • Źródło: O poezji religijnej Jana Kochanowskiego, [w:] Nowe studia o Janie Kochanowskim, Kraków 1991, s. 72.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń, [w:] Pieśni , oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 2008, s. 3–4.
  • Źródło: Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wstęp, [w:] Jan Kochanowski, Pieśni, oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 2008.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida