Czynniki i procesy rzeźbotwórcze Ziemi. Podsumowanie

Materiał składa się z sekcji: „1. Budowa wnętrza Ziemi”, „2. Płytowa budowa litosfery. Ruchy górotwórcze”, „3. Dzieje Ziemi”, „4. Wulkanizm i trzęsienia ziemi”, „5. Wietrzenie skał”, „6. Rzeźbotwórcza działalność wiatru”, „7. Rzeźbotwórcza działalność rzek i mórz”, „8. Rzeźbotwórcza działalność lodowców i lądolodów”, „Zadania”, „Projekt badawczy”, „Test sprawdzający do działu IV. Czynniki i procesy rzeźbotwórcze Ziemi”.

Materiał zawiera 23 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 1 film, 1 ćwiczenie, w tym 1 interaktywne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida