Eksterminacja ludności żydowskiej przez Niemcy na okupowanych ziemiach polskich podczas II wojny światowej

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Początek represji wobec ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich”, „Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej (Endloesung)”, „Żydzi z Zachodu, Południa… trafiają na Wschód”, „Żydzi wobec swojego losu”, „Janusz Korczak", „Bilans", „Postawy wobec Zagłady”, „Państwa alianckie a Holokaust”, „Zamiast podsumowania”.

Wprowadzenie to tekst Ośrodka Informacyjnego ONZ w Warszawie – Czym był Holokaust?

Materiał zawiera: fragmenty stenogramu z przesłuchania Samuela Rajzmana na procesie w Norymberdze; tekst Hymnu partyzantów żydowskich „Nie mów nigdy”; tekst o powstaniu Rady Pomocy Żydom; przekaz Mieczysława Eichela (Warszawskie getto); wiersz Henryki Łazowertówny „Mały szmugler”; tekst o próbach stworzenia normalności w getcie; tekst o  zamordowanych przez Einsatzgruppe w latach 1941‑1945; fragmenty przemówienia Hansa Franka wygłoszonego 16 grudnia 1941 r. w Krakowie na posiedzeniu rządu Generalnego Gubernatorstwa o planie masowej zagłady Żydów; tekst dziennika Anny Frak z okresu od 12 czerwca 1942 r. do 1 stycznia 1944 r.

Materiał zawiera 21 ilustracji: grafikę przedstawiającą niebieską gwiazdę żydowską (Gwiazdę Dawida); grafikę przedstawiającą Gwiazdę Dawida z napisem „Jude” w środku; zdjęcie zmarłego na ulicach getta dziecka; zdjęcie przedstawiające egzekucję Żydów na terenie ZSRS; zdjęcie bramy wjazdowej Auschwitz II Birkenau, zdjęcie żydowskich kobiet aresztowanych w Budapeszcie w dniach 20‑22 października 1944 r.; zdjęcie węgierskich Żydów po przyjeździe do Auschwitz (maj 1944 r.); zdjęcie Żydów na rampie w Birkenau; zdjęcie getta warszawskiego u kresu powstania, zdjęcie Adolfa Eichmanna; zdjęcie Janusza Korczaka; zdjęcie symbolicznego pomnika Korczaka na cmentarzu żydowskim; ulotkę rządu emigracyjnego; zdjęcie Medalu Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata dla Marty Bocheńskiej; zdjęcie Pomnika Bohaterów Getta na warszawskim Muranowie; mapę niemieckich obozów koncentracyjnych w Europie, 11 ćwiczeń interaktywnych oraz 29 poleceń dla ucznia.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są oparte na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. W materiale umieszczone są również ćwiczenia podsumowujące oraz ćwiczenia pełniące rolę przypomnienia wcześniej poznanych wiadomości.

Audiobook: Wspomnienia Stanisława Sznapmana o życiu Żydów warszawskich po aryjskiej stronie.

Bibliografia:

 • Źródło: dostępny w internecie: http://www.unic.un.org.pl/holokaust/czym-byl.php.
 • Źródło: Przekaz Mieczysława Eichela,(Warszawskie getto), [w:] , Pamięć, historia Żydów polskich przed, w trakcie, i po Zagładzie, red. F. Tych, Warszawa 2008, s. 106. Kapsuła czasu.
 • Źródło: Fragment stenogramu z przesłuchania Samuela Rajzmana, więźnia obozu zagłady w Treblince, które w czasie procesu norymberskiego w 1946 roku prowadził pełnomocnik głównego oskarżyciela ZSRR – prokurator Lew Smirnow, [w:] Norman Davies, Boże igrzysko, Kraków 1991, s. 573–574.
 • Źródło: Anne Frank, dziennik 12 czerwca 1942-1 sierpnia 1944, Kraków 2003, s. 280–281.
 • Źródło: Wspomnienie Stanisława Sznapmana o życiu Żydów warszawskich po aryjskiej stronie, [w:] , Historia 1789-1990. Wybór tekstów źródłowych dla szkół średnich, oprac. J. Eisler, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1995.
 • Źródło: Problem zagłady Żydów polskich, możliwości ich ratunku oraz milczenia i odpowiedzialności aliantów za dokonywane ludobójstwo w ocenie żydowskich działaczy politycznych z getta (w osobie Leona Feinera członka Bund-u) przekazane Janowi Karskiemu, [w:] S. Karboński, Polskie państwo podziemne, Przewodnik po podziemiu z lat 1939-1945, Bydgoszcz.
 • Źródło: Fragment „Dziennika” Leona Guza o obojętności wielu Polaków wobec losu Żydów, [w:] Leon Guz, Targowa 64, Dziennik 27 i 1943 -11 IX 1944, Warszawa 1997, s. 107.
 • Źródło: J. Brynkus, Holokaust – polskie uwarunkowania nauczania o zagładzie Żydów, [w:] , Holokaust. Lekcja historii. Zagłada Żydów w edukacji szkolnej, red. J. Chrobaczyński, P. Trojański, Kraków 2004, s. 124–125.
 • Źródło: Henryka Łazowertówna, Mały szmugler, [w:] , Pamięć, historia Żydów polskich przed, w trakcie, i po Zagładzie, red. F. Tych, Warszawa 2008, s. 110.
 • Źródło: Fragmenty przemówienia Hansa Franka, wygłoszonego 16 grudnia 1941 w Krakowie na posiedzeniu rządu Generalnego Gubernatorstwa, o planie masowej zagłady ludności żydowskiej, [w:] , Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej (Zbiór dokumentów), oprac. T. Berenstein , A. Eisenbach , A. Rutkowski, Warszawa 1957, s. 267.
 • Źródło: Telegram przekazany, 8 sierpnia 1942 roku przez Gerharda Riegnera , skierowany do Stephena Waisa prezesa Światowego Kongresu Żydów w Waszyngtonie (a prywatnie przyjaciela prezydenta Franklina Roosevelta ), [w:] R. Szuchta, P. Trojański, Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów, Warszawa 2012, s. 253.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida