Florystyka / Floristry

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża ogrodnicza
Słowa kluczowe
noun] triangular form [fɔ:m] [singular pruning shears ['pru:nɪŋ ʃi:rz] [plural base [beɪs] [singular Advent wreath [ˈædˌvɛnt riθ] [singular asparagus [əs'pærəgəs] [singular bark [bɑ:k] [singular Baroque style [bəˈroʊk staɪl] [singular section ['sɛkʃən] [singular arificial flower [ɑ:tɪ'fɪʃəl 'flauə(r)] [singular aster ['æstə(r)] [singular attaching [ə'tæʧɪŋ] [singular balcony ['bælkənɪ] [singular balloon [bə'lu:n] [singular basil ['bæzl] [singular basket ['bɑ:skɪt] [singular bauble ['bɔ:bl] [singular bead [bi:d] [singular bowl [bəul] [singular candle ['kændl] [singular surface ['sə:fɪs] [singular air pillow [ɛə(r) 'pɪləu] [singular allelopathy [aliːˈlɒpəθi] [singular anthurium [anˈTH(y)o͝orēəm] [singular average vase durability ['ævərɪʤ vɑ:z dərə'bɪlɪtɪ] [singular blockade [blɔ'keɪd] [singular bow [bəu] [singular box [bɔks] [singular brooch [brəuʧ] [singular butterfly ['bʌtəflaɪ]] [singular calceolaria [ˌkælsiəˈlɛriə] [singular cardboard ['kɑ:dbɔ:rd] [singular carnation [kɑ:'neɪʃən] [singular cellophane ['sɛləfeɪn] [singular chemical and biological products ['kɛmɪkl ænd baɪə'lɔʤɪkl 'prɔdəkts] [plural close transport [kləus trænspɔ:rt] [singular cold curing [koʊld 'kjurɪŋ] [singular cooler/ice room ['ku:lə(r)] / [aɪs ru:m] [singular cornflowers ['kɔ:nflauə(r)s] [plural cut greenery [kʌt 'gri:nərɪ] [singular cutting phase [ˈkədɪŋ feɪz] [singular cyclamen [ˈsɪkləmən] [singular cypress ['saɪprɪs] [singular daffodil ['dæfədɪlz] [singular dealing with ['di:lɪŋ wɪð] [singular diagonal angle [daɪ'ægənl 'æŋgl] [singular distribution [dɪstrɪ'bju:ʃən] [singular dropping of flowers ['drɔpɪŋ ɔv 'flauərz] [singular dyeing of leaves ['daɪɪŋ ɔv li:vz] [singular ethylene ['ɛθəli:n] [singular extending durability ['evər ɪkstendɪŋ dərə'bɪlɪtɪ] [singular feather ['fɛðə(r)] [singular flame lily [fleɪm 'lɪlɪ] [singular flower market [ˈflaʊ(ə)r 'mɑ:kɪt] [singular gerbera [ˈɡərbərə] [singular gift [gɪft] [singular gladiolus [glædɪ'əuləs] [singular growth conditions [ɡroʊθ kən'dɪʃənz] [plural hormone ['hɔ:məun] [singular intensity and the length of the lighting period [ɪnˈtɛnsədi ænd ðə lɛŋθ ɔv ðə 'laɪtɪŋ 'pɪərɪəd] [ singular light‑tight transportation [lʌɪt taɪt trænspər'teɪʃən] [singular lilac ['laɪlæk] [singular lilies of the valley ['lɪlɪs ɔv ðə 'vælɪ] [plural nasturtium [nəˈstərʃəm] [singular one‑sided bunch [wʌn 'saɪdəd bʌnʧ] [singular orchid ['ɔ:kɪd] [singular oxeye daisies [ˈäksˌī 'deɪzɪz] [plural paper ['peɪpə(r)] [singular period of storing ['pɪərɪəd ɔv 'stɔ:ɪŋ] [singular physiological persistence [fɪziəˈlɑdʒək(ə)l pərˈsɪstəns] [singular plastic tube [ˈplæ.stɪk tjuːb] [phrase] polyethylene bags [pɑliˈɛθəlin bægz] [plural poppies ['pɔpɪs] [plural preparation characteristics label [prɛpər'eɪʃən kɛrɪktə'rɪstɪks 'leɪbl] [singular present ['prɛznt] [singular refrigerated truck [rɪf'rɪʤəreɪtɪd trʌk] [singular resilience [rɪ'zɪlɪəns] [singular security measures [sɪ'kjuərɪtɪ 'mɛʒərz] [plural solution [sə'lu:ʃən] [singular stress [strɛs] [singular thuja [ˈθudʒə] [singular tolerance ['tɔlərəns] [singular vial ['vaɪəl] [singular woodruff [ˈwʊdrəf] [singular cardboard card ['kɑ:dbɔ:rd kɑ:d] [singular carrot umbel ['kærət ˈəmbəl] [noun singular] chrysanthemum [krɪ'sænθəməm] [singular clay pebbles [kleɪ 'pɛbəlz] [plural communion wreaths [kə'mju:njun ri:θs] [plural composition filling [kɔmpə'zɪʃən 'fɪlɪŋ] [singular composition style [kɔmpə'zɪʃən staɪl] [singular container [kən'teɪnə(r)] [singular corn cob [kɔ:n kɔb] [singular crystal ['krɪstl] [singular crystal heart ['krɪstl hɑ:t] [singular decoration project [dɛkə'reɪʃən 'prɔʤekt] [singular decorative style ['dɛkərətɪv staɪl] [singular descriptive and graphic part [dɪs'krɪptɪv ænd 'græfɪk pɑ:t] [singular drain [dreɪn] [singular drawing technique ['drɔ:ɪŋ tɛk'ni:k] [singular estimate['ɛstɪmeɪt] [singular exposure [ɪk'spəuʒə(r)] [singular florist knife ['flɔrɪst naɪf] [singular florist scissors ['flɔrɪst 'sɪzəz] [plural florist sponge ['flɔrɪst spʌnʤ] [singular floristic technique ['flɔrɪstɪk tɛk'ni:k] [singular formal style ['fɔ:ml staɪl] [singular formal‑linear style ['fɔ:ml 'lɪnɪə(r) staɪl] [singular forsythia [fɔ:ˈsaɪθiə] [singular freestyle ['fri:staɪl] [singular garland ['gɑ:lənd] [singular gem [ʤɛm] [singular goldenrod ['gəuldənrɔd] [singular graphic technique ['græfɪk tɛk'ni:k] [singular hawthorn ['hɔ:θɔ:rn] [singular herbal garden ['ə:bl 'gɑ:dn] [singular lace [leɪs] [singular layering ['leɪərɪŋ] [singular leaves [li:vz] [plural line [laɪn] [singular matt [mæt] [singular mint [mɪnt] [singular napkin ['næpkɪn] [singular painting technique ['peɪntɪŋ tɛk'ni:k] [singular perennial grass [pər'ɛnɪəl grɑ:s] [singular pitcher ['pɪʧə(r)] [singular plant material [plɑ:nt mə'tɪrɪəl] [singular pot [pɔt] [singular project documentation ['prɔʤekt dɔkjumen'teɪʃən] [singular rattan [raˈtan rə-] [adjective] red variety [rɛd və'raɪətɪ] [singular ribbon ['rɪbən] [singular rose ['rəuz] [singular rowan fruit ['rəuən fru:t] [singular schedule of implementation ['skɛʤul ɔv ɪmpləmen'teɪʃən] [singular securing [sɪ'kjuərɪŋ] [singular stack [stæk] [singular standard ['stændərd] [singular thermophilic plant [θəːmə(ʊ)ˈfɪlɪk plɑ:nt] [singular thistle ['θɪsl] [singular thyme [θaɪm] [singular tie [taɪ] [singular tulip ['tju:ləp] [singular tureen [tə'ri:n] [singular Typha [ˈtaɪfə] [singular Valentine’s decoration ['væləntaɪnz dɛkə'reɪʃən] [singular vase [vɑ:z] [singular vegetative style [vɛʤə'teɪtɪv staɪl] [singular visualisation [ˌvɪʒʊəlaɪˈzeɪʃ(ə)n] [singular wax [wæks] [singular weaving technique ['wi:vɪŋ tɛk'ni:k] [singular wedding bouquets ['wɛdɪŋ bu'keɪs] [plural wreath [ri:θ] [singular Biedermeier style bundle [ˈbēdərˌmīər staɪl ˈbəndl] [singular bleached wood [bli:ʧt wud] [singular boutonnieres [ˌbutnˈɪr] [singular bow [bau] [singular bride decoration [braɪd ˌdɛkəˈreɪʃ(ə)n] [singular buttercups [ˈbədərˌkəps] [plural carnation [kɑrˈneɪʃ(ə)n] [singular cascade of vines [kæˈskeɪd ɔv vaɪnz] [singular cascading wedding bouquet [kæsˈkeɪdɪŋ ˈwedɪŋ bu'keɪ] [singular column arrangement ['kɔləm ə'reɪnʤmənt] [singular communion band [kə'mju:njun bænd] [singular cost of producing [kɔst ɔv prəˈd(j)usɪŋ] [singular cover ['kʌvə(r)] [singular decorative paper ['dɛkərətɪv 'peɪpə(r)] [singular digitalis [ˌdɪdʒɪˈtæləs] [singular earrings [ˈɪrˌ(r)ɪŋz] [plural exhibition hall [ˌɛksəˈbɪʃ(ə)n hɔl] [singular feather [ˈfɛðər] [singular floral aisle ['flɔ:l aɪl] [singular florist wire [ˈflɔrəst ˈwaɪ(ə)r] [singular floristic competition [fləˈristik ˌkɑmpəˈtɪʃ(ə)n] [singular floristic concept [fləˈristik ˈkɑnˌsɛpt] [singular floristic craftsmanship [fləˈristik ˈkræf(t)smənˌʃɪp] [singular floristic installation [fləˈristik ˌɪnstəˈleɪʃ(ə)n] [singular flower bouquet [ˈflaʊ(ə)r bu'keɪ] [singular flower farm [ˈflaʊ(ə)r fɑ:m] [singular glass vase [ɡlæs veɪs] [singular glycerine [ˈɡlɪs(ə)rɪn] [singular green wall [ɡrēn wɔl] [singular gypsophila [jipˈsäfələ] [singular hand‑tied bouquet [hænd taɪd bu'keɪ] [singular herbal method ['ə:bl 'mɛθəd] [singular herbarium method [həːˈbɛːrɪəm 'mɛθəd] [singular hyacinths [ˈhaɪəˌsɪnθs] [plural individuality [ˌɪndəˌvɪdʒuˈælədi] [singular leaf nets [li:f nɛts] [plural lily ['lɪlɪ] [singular mallow [ˈmæloʊ] [singular multilateral form [mltɪ'lætərəl fɔ:m] [singular natural position [ˈnatʃ(ə)r(ə)l pəˈzɪʃ(ə)n] [singular net [nɛt] [singular office arrangement ['ɔfɪs əˈreɪndʒmənt] [singular palm fibre [pɑ:m 'faɪbə(r)] [singular parenchyma tissue [pəˈrɛŋkɪmə ˈtɪʃuː] [singular plant care [plænt kɛr] [singular plant protection [plænt prəˈtɛkʃ(ə)n] [singular plantings of potted plants ['plæntɪŋs ɔv ˈpɑdəd plænts] [plural pod [pɒd] [singular poppy head ['pɔpɪ hɛd] [singular potted plant [ˈpɑdəd plænt] [singular preparation to extend freshness [prɛpər'eɪʃən tu ɪk'stɛnd 'frɛʃnəs] [singular preparation to prolong shelf life [ə ˌprɛpəˈreɪʃ(ə)n tu prəˈlɔŋ ʃɛlf laɪf] [singular purple roses [ˈpərpəl 'rəuzɪz] [plural regular watering [ˈrɛɡjələr 'wɔ:tərɪŋ] [singular scotch flower tape [skɑtʃ ˈflaʊ(ə)r teɪp] [singular single‑sided bouquet [ˈsɪŋɡəl ˈsaɪdɪd bu'keɪ] [singular succulent [ˈsəkyələnt] [singular technical material [ˈteknək(ə)l mə'tɪrɪəl] [singular arched shape [traɪ'æŋgjulə(r) ɑ:ʧt ʃeɪp] [singular tulle [tuːl] [singular type of bouquet [taɪp ɔv bu'keɪ] [singular vegetation conditions [ˌvɛdʒəˈteɪʃ(ə)n kənˈdiSH(ə)ns] [plural wedding decoration of a church [ˈwedɪŋ dɛkə'reɪʃən ɔv ʧə:ʧ] [singular wedding jewellery [ˈwedɪŋ 'dʒu:əlrɪ] [singular white tone [(h)waɪt təun] [singular insert [ɪn'sə:t] [verb] dried [draɪd] [adjective] jute [ʤu:t] [adjective] preserved [prə'zə:vd] [adjective] string together [strɪŋ tə'gɛðə(r)] [verb] wicker ['wɪkə(r)] [adjective] bleach [bliːtʃ] [verb] cut [kət] [verb] frosted [ˈfrɒstɪd] [adjective] monochromatic [ˌmɑnoʊkrəˈmædɪk] [adjective] potted [ˈpɑdəd] [adjective] preserve [prɪ'zə:v] [verb] skeletonize [ˈskɛlɪt(ə)nʌɪz] [verb] sprinkle [ˈsprɪŋk(ə)l] [verb] tie [taɪ] [verb] to color (dye) [tu ˈkələr / daɪ] [verb] wrap [ræp] [verb] absorb water [əb'zɔ:b 'wɔ:tə(r)] [verb] biological [baɪə'lɔʤɪkl] [adjective] exotic [ɪg'zɔtɪk] [adjective] glass tube [ˈɡlɑːs tjuːb] [phrase] mechanical [mɪ'kænɪkl] [adjective] partial opening ['pɑ:ʃl 'əupənɪŋ] [singular noun] physiological [fɪziəˈlɑdʒək(ə)l] [adjective] sterilize ['stɛrəlaɪz] [verb] stimulate ['stɪmjuleɪt] [verb] to age [tu eɪʤ] [verb] to decorate [tu 'dɛkəreɪt] [verb] to pack ['tu pæk] [verb] to store [tu stɔ:(r)] [verb] to top [tu tɑp] [verb]
Udostępnij

Autor:
Eduexpert Sp. z o.o. / Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Eduexpert Sp. z o.o. / Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa