Gleby

Materiał składa się z sekcji: "1. Czym jest gleba?", "2. Organizmy glebowe", "3. Gleby w Polsce", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania".

Materiał zawiera 11 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 6 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru, zadanie typu prawda - fałsz, tekst z lukami i zadanie na dobieranie.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "gleba", "less", "próchnica". W materiale opisano skład gleby,  sposób jej powstawania i scharakteryzowano typy gleb występujących w Polsce. Zawarto w nim 2 instrukcje do przeprowadzenia obserwacji celem zbadania żyzności gleby w okolicy miejsca zamieszkania oraz wykazania wpływu dżdżownic na glebę.

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida