Jak klimat wpływa na bioróżnorodność i zróżnicowanie gleb?

Wstępny tekst do materiału o biosferze jako jednej ze sfer Ziemi.

Bardzo krótki tekst dotyczący parabiosfery.

Materiał dotyczy czynników niezbędnych dla istnienia życia i rozwoju roślin. Oprócz tekstu głównego znajduje się tu mapa okresu wegetacyjnego w Polsce wraz z poleceniem dla ucznia oraz dwie ciekawostki - jedna z nich dotyczy warunków życia na dnach oceanów (ze zdjęciem organizmów u wylotów kominów hydrotermalnych), druga rozprzestrzenienia biosfery (ze zdjęciem człowieka na Księżycu).

Materiał zawiera charakterystykę stref roślinnych na Ziemi, informacje o roślinności astrefowej i piętrach roślinnych na przykładzie Tatr (rycina). Znajdują się tu także: mapa potencjalnej roślinności naturalnej na Ziemi, polecenie dla ucznia dotyczące analizy mapy potencjalnej roślinności naturalnej i ryciny z piętrami roślinnymi oraz informacje o wpływie człowieka na roślinność naturalną na Ziemi (w tym zdjęcie satelitarne prezentujące niszczenie Puszczy Amazońskiej). Materiał częściowo wykracza poza podstawę programową w szkole podstawowej.

Syntetyczny materiał dotyczący gleby, etapów procesu glebotwórczego, czynników glebotwórczych, głównych gleb strefowych i astrefowych na Ziemi oraz profili glebowych wybranych gleb. Tekst zilustrowany jest schematem etapów procesu glebotwórczego, rycinami profili glebowych pięciu gleb występujących w Polsce oraz mapą rozmieszczenia gleb w Polsce. W tabeli podane są rodzaje gleb strefowych na Ziemi w zależności od warunków klimatycznych.

Słownik pojęć do zagadnień związanych z biosferą i pedosferą.

Osiem ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi dotyczących zagadnień związanych z biosferą i pedosferą: biosfera, okres wegetacyjny w klimacie umiarkowanym, od czego zależą strefy roślinne?, strefy roślinne w obszarze międzyzwrotnikowym, strefy roślinne a klimat, składniki gleby, jak powstaje gleba?, gleby astrefowe.

Wybrane treści szczegółowe w niniejszej lekcji odpowiadają podstawie programowej szkoły podstawowej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida