Kronika polska Galla tzw. Anonima

Materiał składa się z sekcji: „Kim był Gall Anonim?”, „Najstarsza polska kronika”, „Legendarne dzieje Polski”, „Bolesław Chrobry”, „Czyny Krzywoustego”, „Teksty do wyboru”, „Atrakcyjna historia?”, „Zadaniowo”.

Materiał zawiera 10 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 42 ćwiczenia, w tym 3 interaktywne.

Zawartość: obraz Jan Matejko, Chrzest Polski; informacje o chrzcie Polski i pierwszych zapiskach o Polsce; polecenie przypomnienia dziejów Polski za pierwszych Piastów.

Zawartość: Pomnik Galla Anonima w Budapeszcie; wiadomości o Gallu Anonimie; ćwiczenie interaktywne - sprawdzenie wiedzy o kronikarzu.

Zawartość: strona tytułowa Kroniki Polskiej; informacje o celach, jakie miał Gall, pisząc kronikę; omówienie budowy dzieła.

Zawartość: Anonim tzw. Gall Kronika polska (o księciu Popielu); Popiel I, rycina z dzieła ks. Jana Głuchowskiego Icones książąt i królów polskich; pięć poleceń związanych z interpretacją i rozumieniem tekstu; Anonim tzw. Gall Kronika polska (o Siemowicie); cztery polecenia związane z interpretacją i rozumieniem tekstu; Piast, rycina z dzieła ks. Jana Gołuchowskiego Icones książąt i królów polskich.

Zawartość: Witraż przedstawiający Ottona III, katedra Najświętszej Marii Panny w Strasburgu; obraz Jan Bogumił Jacobi, Bolesław I Chrobry; Anonim tzw. Gall Kronika polska (dwa fragmenty: przybycie Ottona do Gniezna, śmierć Chrobrego wraz z pieśnią); siedem poleceń związanych z rozumieniem i interpretacją fragmentów; ćwiczenie interaktywne - wskazanie środków stylistycznych zastosowanych przez Galla do opisu Polski; informacja o greckiej koncepcji podziału dziejów ludzkości na etapy zwane wiekami (Hezjod, Owidiusz); Jan Malicki "Gallus i jego dzieło"; obraz Aleksander Lesser, Bolesław Śmiały (Szczodry).

Zawartość: Bolesław Krzywousty (Bolesław III). Rycina z kroniki Sarmatiae Europeae descriptio Aleksandra Gwagnina; Anonim tzw. Gall Kronika polska (zabicie dzika); pięć poleceń związanych z rozumieniem i interpretacją fragmentu; ćwiczenie interaktywne - wskazanie znaczenia wyrażenie "marsowe dziecię"; informacje o zastosowaniu toposu puer‑senex w kreowaniu postaci Krzywoustego; Marian Plezia "Gall‑Anonim" i dwa polecenia (gatunek pisarstwa, styl Galla Anonima).

Zawartość: Anonim tzw. Gall "Kronika polska" dwa fragmenty (opis ziem polskich i o hojności Bolesława) i siedem poleceń związanych z analizą i interpretacją; fragment: Einhard o życiu Karola Wielkiego i dwa polecenia dotyczące interpretacji fragmentu (napisanie notatki syntetyzującej).

Polecenie przygotowania wypowiedzi, będącej głosem w dyskusji, na temat: Czy zastąpienie dążących do obiektywizmu podręczników historii zbiorem ciekawostek z biografii ważnych postaci może być metodą na podniesienie atrakcyjności nauczania historii?

Zawartość: trzy polecenia otwarte (synteza materiału); ćwiczenia interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Gall Anonim, Kronika polska, tłum. Roman Grodecki, Wrocław 1982.
  • Źródło: Jan Malicki, Legat wieku rycerskiego: studia staropolskie dawne i nowe, Śląsk 2006.
  • Źródło: Marian Plezia, Gall-Anonim, [w:] Pisarze staropolscy. Sylwetki., t. 1, red. Stanisław Grzeszczuk, Warszawa 1991, s. 76.
  • Źródło: Wiek V-XV w źródłach: wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. Stanisław Bogusław Lenard, Melania Sobańska-Bondaruk, Warszawa 2003.