Na drodze do demokracji. Konstytucja

Materiał zawiera ćwiczenie do wykonania w parach. Ćwiczenie polega na przeczytaniu czterech informacji i na ich podstawie wskazaniu sytuacji zastosowania formy demokracji bezpośredniej w szkole.

Materiał zawiera dwie ilustracje. Pierwsza przedstawia polityka w czasach współczesnych, a druga w starożytności. W materiale zamieszczono także cele sformułowane w języku ucznia związane z demokracją pośrednią i bezpośrednią, wadami i zaletami demokracji, tradycją demokratyczną, konstytucją i zasadami nabywania obywatelstwa polskiego.

Materiał zawiera informacje i ćwiczenia związane z genezą demokracji. Informacje dotyczą starożytnych Aten, Deklaracji Niepodległości i Konstytucji USA, Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela we Francji oraz Konstytucji 3 maja w Polsce. Informacje zostały uzupełnione tekstami źródłowymi. Starożytne Ateny zostały zilustrowane teksem przedstawiającym panujące tam zasady demokracji oraz ćwiczeniem polegającym na wypisaniu przez uczniów zasad wymienionych w tekście. Deklaracja niepodległości została zilustrowana obrazem przedstawiającym jej podpisanie a Konstytucji USA, fragmentem teksu. Geneza demokracji francuskiej została przedstawiona za pośrednictwem ilustracji obrazującej Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Polskie tradycje demokratyczne zostały scharakteryzowane za pośrednictwem tekstu źródłowego zaczerpniętego z Konstytucji 3 maja oraz obrazu przedstawiającego jej uchwalenie, którego autorem jest Kazimierz Wojniakowski. Poza tym w materiale zamieszczono mapę świata, na której przedstawiono miejsca uchwalenia dokumentów wymienionych w tekście oraz ciekawostkę, na temat tego czy Konstytucja 3 maja była pierwszą konstytucją w Europie. Materiał dodatkowo do wykorzystania na lekcjach historii.

Materiał zawiera dwa krótkie cytaty dotyczące konstytucji, które służą do wykonania ćwiczenia w kilkuosobowych grupach. Celem ćwiczenia jest poszukanie innych określeń, które pomogą zrozumieć rolę konstytucji w demokratycznym państwie. Materiał zawiera też dwie ilustracje. Pierwsza przedstawia otwartą księgę z napisem Konstytucja jest i wolnymi polami do zapisania. Druga ilustracja przedstawia godło Polski i napis informujący o ustanowieniu Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. Poniżej ilustracji został zamieszczony tekst dotyczący okoliczności uchwalenia obecnie obwiązującej konstytucji.

Materiał zawiera definicję konstytucji, zasady krwi, zasady prawa ziemi, cudzoziemca. Zasady nabywania obywatelstwa zostały przedstawione za pomocą tekstów źródłowych, będących fragmentami aktów prawnych zawierających normy dotyczące ww. zasad.

Materiał zawiera ćwiczenie polegające na przeczytaniu trzech informacji i ustaleniu na ich podstawie, czy opisanym w tekście osobom przysługuje z mocy prawa obywatelstwo polskie. Ćwiczenie zostało dodatkowo zilustrowane, krótkim tekstem źródłowym na temat obywatelstwa, którego autorem jest XVI w. pisarz polityczny Jakub Przyłuski.

Materiał zawiera krótkie podsumowanie na temat demokracji w Europie i Polsce oraz dwa ćwiczenia interaktywne. Pierwsze ćwiczenie polega na zaznaczeniu odpowiedniego sposobu nabywania obywatelstwa polskiego a drugie na ustaleniu prawidłowej odpowiedzi, dotyczącej dokumentów związanych z rozwojem demokracji.

Bibliografia:

  • Źródło: M. Markiewicz, Być obywatelem, „"Wiedza i Życie"” 1996, nr 11.
  • Źródło: [w:] Dz.U.1997.78.483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r.
  • Źródło: [w:] Dz.U. 2012 poz. 161, Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, s. 4.
  • Źródło: Ewa Łętowska, O Konstytucji, dostępny w internecie: https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/1434603,Debata-Jedynki-konstytucja-to-nie-jest-ozdobna-szata.
  • Źródło: Piotra Andrzejewski, O Konstytucji, dostępny w internecie: https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/1434603,Debata-Jedynki-konstytucja-to-nie-jest-ozdobna-szata.
  • Źródło: Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r., dostępny w internecie: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1791.html.
  • Źródło: Tukidydes, Wojna Peloponeska, Mowa pogrzebowa Peryklesa., dostępny w internecie: https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/viewFile/77/72.
  • Źródło: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, 17 IX 1787, dostępny w internecie: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.htm.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida