Nasz elementarz. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wersja dla nauczyciela

Wersja dla nauczyciela – podręcznik dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu (w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją)

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.