Nasz elementarz. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Multibook

Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się (w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją). Multibook

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.