Oddziaływania magnetyczne

Wstęp do tematu: Oddziaływania magnetyczne. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię ferrofluidu oddziałującego z namagnesowaną śrubą, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: wstęp historyczny dotyczący obserwowania oddziaływań magnetycznych (Tales z Miletu, Arystoteles); fotografię magnetytu z przyciągniętymi spinaczami; określenie magnesu; opis doświadczenia, którego celem jest zbadanie przestrzeni wokół magnesu sztabkowego; ćwiczenie interaktywne wyboru odpowiedzi nawiązujące do wyników ww. doświadczenia; określenie pola magnetycznego; zdjęcie przedstawiające magnes sztabkowy wraz z opiłkami żelaznymi obrazującymi linie pola magnetycznego; określenie biegunów magnetycznych magnesu; ciekawostkę dotyczącą prób otrzymania pojedynczego bieguna magnetycznego; określenie dipola magnetycznego; ćwiczenie interaktywne polegające na analizie ilustracji przedstawiających pole magnetyczne; ćwiczenie interaktywne prawda/ fałsz; opis doświadczenia, którego celem jest badanie oddziaływania między dwoma magnesami wraz z ćwiczeniem interaktywnym; ogólne stwierdzenie dotyczące oddziaływań biegunów jedno- i różnoimiennych; opis doświadczenia, którego celem jest zbadanie właściwości magnetycznych różnych substancji; określenie ferromagnetyka; ciekawostkę dotyczącą domen magnetycznych; ćwiczenie interaktywne typu przyporządkuj.

Zasób zawiera: stwierdzenie dotyczące kierunku ustawienia się igły magnetycznej w polu magnetycznym Ziemi; rysunek przedstawiający linie pola magnetycznego Ziemi wraz z biegunami magnetycznymi; zasadę działania kompasu; ciekawostkę dotyczącą przesunięcia biegunów magnetycznych Ziemi w stosunku do biegunów geograficznych; rysunek przedstawiający pasy radiacyjne Van Allena wraz z wyjaśnieniem; informację o zorzy polarnej.

Zasób zawiera: siedem sformułowań podsumowujących dotyczących pola magnetycznego magnesów i Ziemi; opis doświadczenia, którego celem jest badanie pola magnetycznego wokół magnesu podkowiastego.

Zasób zawiera wyjaśnienie pojęć: bieguny jednoimienne, bieguny różnoimienne, magnetyt, polikryształ, stal, zorza polarna.

Zasób zawiera: biogram Arystotelesa, biogram Talesa z Miletu.

Zasób zawiera: pięć ćwiczeń interaktywnych różnego typu ( dopasuj, prawda/fałsz, uzupełnij puste miejsca wybierając brakujące elementy z listy, krzyżówka) z możliwością sprawdzenia prawidłowości odpowiedzi.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida