Podsumowanie wiadomości z fizyki atomu

Zasób zawiera:

a)  podsumowania podzielone na elementy:

1. Promieniowanie cieplne (sześć sformułowań podsumowujących dotyczących emisji i absorpcji promieniowania; wytłumaczenie barw promieniującego ciała; rysunek rozgrzanego do czerwoności pręta),

2. Ciało doskonale czarne (sześć sformułowań podsumowujących wraz ze wzorem  Stefana‑Boltzmanna i prawa przesunięć Wiena; rysunek przedstawiający model ciała doskonale czarnego),

3. Widmo ciągłe (trzy sformułowania podsumowujące dotyczące widma ciągłego, przyrządów do badania widma; fotografia tęczy na niebie),

4. Widmo liniowe (trzy sformułowania podsumowujące dotyczące widma liniowego, źródeł widma liniowego; fotografia widma liniowego),

5. Widmo emisyjne (określenie widma emisyjnego i widma emisyjnego pasmowego wraz z ilustracją ilustrującą powstawanie widma pasmowego),

6. Widmo absorpcyjne (cztery sformułowania podsumowujące dotyczące powstawania i wyglądu widma absorpcyjnego; rysunek przedstawiający widmo emisyjne i absorpcyjne),

7. Foton (cztery sformułowania podsumowujące dotyczące fotonu i jego energii, określenie stałej Plancka; rysunek przedstawiający foton),

8. Atom – model Thomsona (trzy sformułowania podsumowujące dotyczące modelu Thompsona atomu; rysunek atomu‑ciastka z rodzynkami),

9. Atom – model Rutherforda (cztery sformułowania podsumowujące dotyczące atomu według Rutherforda),

10. Atom – model Bohra (sformułowania podsumowujące dotyczące modelu atomu wodoru według Bohra wraz z postulatami Bohra, określeniem orbit stacjonarnych i energią emitowana /absorbowaną przez atom przy przeskakiwaniu elektronów między orbitami; określenie stanu wzbudzonego, stanu podstawowego, podanie wzorów -kwantyzacja promienia i energii w atomie wodoru; rysunek przedstawiający schemat atomu wodoru według Bohra),

11. Fotoefekt (cztery sformułowania podsumowujące dotyczące zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego; rysunek przedstawiający schematycznie zjawisko fotoelektryczne),

12. Równanie Einsteina‑Millikana (wzór obrazujący zasadę zachowania energii w zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym,

określenie pracy wyjścia),

13. Fotokomórka (trzy sformułowania podsumowujące dotyczące budowy i zastosowania fotokomórki; schemat fotokomórki),

b) Zadania‑zestaw sześciu poleceń dla ucznia: trzy obliczeniowe; zadanie opierające się na wykresie i danych tabelarycznych, zadanie opierające się na schemacie wyłącznika zmierzchowego, zadanie problemowe, zadanie dotyczące projektowania 

instalacji otwierającej bramę i wykorzystującej fotokomórki),

c)Test‑zestaw sześciu ćwiczeń interaktywnych (wyboru odpowiedzi i połącz w pary).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida