Podsystem obronny państwa

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu podsystemu obronnego państwa.

Wskazanie jaka wiedza i umiejętności są konieczne do zrozumienia lekcji.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą specyfiki podsystemu obronnego państwa i jego komponentów.

Charakterystyka podsystemu obronnego państwa i opis jego komponentów.

Opis komponentów i zadań służby zagranicznej pracującej na rzecz bezpieczeństwa. Charakterystyka działań dyplomatycznych.

Charakterystyka działalności służby zagranicznej RP i jej relacji z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi. Ilustracja przedstawia budynki stałego przedstawicielstwa RP przy NATO i UE.

Opis przemysłowego potencjału obronnego. Charakterystyka komponentów przemysłowego potencjału obronnego.

Definicja Sił Zbrojnych RP, charakterystyka ich działalności i umocowanie prawne. Ilustracja przedstawia logo Wojska Polskiego.

Charakterystyka dokumentów regulujących funkcjonowanie Sił Zbrojnych. Opis zadań i funkcji realizowanych przez Siły Zbrojne. Film prezentuje udział Sił Zbrojnych RP w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej. Szczegółowy opis 3 rodzajów misji realizowanych przez Siły Zbrojne. Polecenie 3 dotyczy pomocy Sił Zbrojnych RP podczas sytuacji kryzysowych na terenie kraju.

Podsumowanie informacji dotyczących podsystemu obronnego i potencjału obronnego państwa. Opis wpływu na bezpieczeństwo Sił Zbrojnych RP, przemysłowego potencjału obronnego i dyplomacji. Polecenie 4.1. dotyczy misji Sił Zbrojnych RP. Polecenie 4.2. dotyczy obecności polskich żołnierzy w Afganistanie.

Zestaw czterech zadań interaktywnych (prawda - fałsz, krzyżówka, dobór treści) dotyczących podsystemu ochronnego państwa.

Słownik pojęć dotyczących podsystemu obronnego państwa: ambasada, dyplomacja, konsulat, Narodowe Siły Rezerwowe, podsystem obronny państwa, przemysłowy potencjał obronny (PPO), Siły Zbrojne RP, służba zagraniczna

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida