Program nauczania języka angielskiego dla klas VII‑VIII spójny z warianten podstawy programowej II.2 (Drugi język obcy nowożytny)