Reakcje termojądrowe

Elementy zasobu:

1. Starter: ogólny wstęp do tematu, fotografia tokamaka, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

2. Zawartość tekstowa jest podzielona na części:

2.1.Reakcja syntezy jąder atomowych: wykresy zależności średniej energii wiązania przypadającej na jeden nukleon od liczby masowej dla  jąder lekkich i jąder ciężkich; tabelaryczne zestawienie energii wiązania w jądrach lekkich przypadająca na jeden nukleon dla wodoru, helu, litu i węgla; określenie reakcji syntezy jąder; zapis reakcji syntezy jąder deuteru oraz trytu i deuteru; film animowany przedstawiający reakcję syntezy jądra deuteru i trytu w jądro helu (czas: 0:24 s.); opis warunków, jakie muszą być spełnione, aby umożliwić przebieg reakcji syntezy lekkich jąder; polecenie dla ucznia polegające na określeniu różnic między uzyskiwaniem energii podczas spalania np. węgla a uzyskiwaniem jej w reakcji łączenia się jąder pierwiastków (syntezy).

2.2. Skąd pochodzi energia słoneczna: określenie źródła energii gwiazd; rysunek przedstawiający schemat rekcji syntezy na Słońcu; zapis protonowo‑protonowego cyklu reakcji; film animowany przedstawiający protonowo‑protonowy cykl reakcji (czas: 0:43 s); polecenie dla ucznia polegające na określeniu cząstki powstającej po połączeniu dwóch jąder deuteru.

2.3. Bomba wodorowa i perspektywy kontrolowanej syntezy termojądrowe: informacje dotyczące wykorzystania reakcji termonuklearnej do celów militarnych; film ukazujący niszczące skutki wybuchu bomby wodorowej (czas: 1:56 s); określenie skutków wybuchu bomby wodorowej; ilustracja konstrukcji bomby wodorowej; określenie tokamaka; film przedstawiający budowę i zasadę działania reaktora termojądrowego (czas: 1:32s); polecenie dla ucznia dotyczące form wyzwalanej energii w reakcji termojądrowej.

3. Podsumowanie: zestaw dziesięciu sformułowań podsumowujących dotyczących reakcji syntezy lekkich jąder atomowych, energii Słońca, cykl protonowo‑protonowego i kontrolowania łańcuchowych reakcji termojądrowych.

5. Praca domowa:zestaw czterech poleceń dla ucznia dotyczących: energii uzyskiwanych w reakcjach rozpadu i syntezy, zapisu reakcji syntezy, dlaczego w promieniowaniu wychodzącym z powierzchni Słońca przeważa promieniowanie widzialne oraz tokamaków.

6. Słowniczek: bomba wodorowa (bomba termojądrowa), cykl protonowo‑protonowy, gorąca plazma (plazma termojądrowa), ITER, megatona TNT (MT), neutrino elektronowe, plazma, reakcja syntezy jądrowej, reakcja termojądrowa, tokamak

7. Zadanie podsumowujące modu: ćwiczenie interaktywne polegające na uzupełnieniu trzech luk w zdaniach z możliwością sprawdzenia.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida