Stylistyczne nacechowanie tekstu

Starter: 

  • fotografia współczesna; styl wypowiedzi; czynniki wpływające na wybory językowe; polecenia odwołujące się do wiedzy ucznia; 

Rozdział: Fonetyczne środki stylistyczne

  • onomatopeja i aliteracja jako najczęściej wykorzystywane fonetyczne środki stylistyczne; cztery ćwiczenia otwarte; 

Rozdział: Fleksyjne środki stylistyczne

  •  cele posługiwania się niepoprawnymi formami rzeczników męskoosobowych w mianowniku liczby mnogiej; funkcje częstego używania czasowników w wypowiedziach; ćwiczenie otwarte; 

Rozdział: Słowotwórcze środki stylistyczne

  • definicja wyrazów zdrobniałych, zgrubiałych; dwa ćwiczenia otwarte, ćwiczenie interaktywne; 

Rozdział: Leksykalne środki stylistyczne

  • słownictwo reprezentujące  style funkcjonalne polszczyzny (definicja kancelaryzmów, kolokwializmów, poetyzmów); słownictwo o ograniczonym zasięgu chronologicznym (definicja archaizmów i wyrazów modnych); słownictwo ekspresywne; słownictwo o ograniczonym zasięgu terytorialnym (definicja wyrazów gwarowych, regionalizmów); tropy (definicja metafory, animizacji, personifikacji, metonimii, hiperboli, peryfrazy, oksymoronu); sześć ćwiczeń interaktywnych; pięć ćwiczeń otwartych; 

Rozdział: Tropy i figury semantyczne

  • wykorzystywanie tropów i figur semantycznych w działaniach perswazyjnych; dwa ćwiczenia otwarte; 

Rozdział: Składniowe środki stylistyczne

  • figury myśli (definicja porównania, antytezy, apostrofy, pytania retorycznego, ironii); figury słów (definicja epitetu, elipsy, nagromadzenia, gry słów, szyku przestawnego); cztery ćwiczenia otwarte, trzy ćwiczenia interaktywne ( w tym słowa klucze),
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida