Węglowodory o wielokrotnych wiązaniach między atomami węgla

Szkoła podstawowa
Chemia
Eten alkeny Buten węglowodory nienasycone Etyn eten etyn alkiny otrzymywanie etynu nazewnictwo alkinów nazewnictwo alkenów wzór ogólny szeregu homologicznego alkenów wzory sumaryczne alkenów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce wzór sumaryczny etenu wzór sumaryczny propenu wzór sumaryczny butenu wzór sumaryczny pentenu nazwy alkenów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce Propen Penten wzory strukturalne alkenów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce wzór strukturalny etenu wzór strukturalny propenu wzór strukturalny butenu wzór strukturalny pentenu wzory półstrukturalne (grupowe) alkenów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce wzór półstrukturalny (grupowy) etenu wzór półstrukturalny (grupowy) propenu wzór półstrukturalny (grupowy) butenu wzór półstrukturalny (grupowy) pentenu wzór ogólny szeregu homologicznego alkinów wzory sumaryczne alkinów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce wzór sumaryczny etynu wzór sumaryczny propynu wzór sumaryczny butynu wzór sumaryczny pentynu nazwy alkinów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce Propyn Butyn Pentyn wzory strukturalne alkinów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce wzór strukturalny eteynu wzór strukturalny propynu wzór strukturalny butynu wzór strukturalny pentynu wzory półstrukturalne (grupowe) alkinów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce wzór półstrukturalny (grupowy) etynu wzór półstrukturalny (grupowy) propynu wzór półstrukturalny (grupowy) butynu wzór półstrukturalny (grupowy) pentynu
Udostępnij

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Eten”;
    • „Węglowodory nienasycone - alkeny”;
    • „Węglowodory nienasycone - alkiny”;
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 15 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), trzy filmy, 15 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz 10 ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości – w tym osiem interaktywnych.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „alkeny”, „alkiny”, „gaz węglowy”, „izomery” oraz „szereg homologiczny”.

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida