Wody powierzchniowe i podziemne w Polsce

Materiał składa się z czterech części.

Pierwsza dotyczy rodzajów wód tworzących hydrosferę. Opisany jest obieg wody w przyrodzie oraz na schemacie przedstawione są rodzaje wód w podziale na wody morskie, wody w atmosferze i wody śródlądowe. Tekst zilustrowany jest schematem obiegu wody w przyrodzie. Znajdują się tu także dwa polecenia – jedno dotyczy analizy schematu obiegu wody w przyrodzie, a drugie wyszukania na schemacie rodzajów wód – tych, które nie występują w Polsce.

W drugiej części przedstawione są płynące wody powierzchniowe Polski. Opisane są zlewiska i dorzecza w Polsce oraz reżimy polskich rzek, w tym okresy występowania wezbrań. Przedstawiono także dwie najdłuższe polskie rzeki – Wisłę i Odrę – oraz polskie wodospady. Tekst zilustrowany jest diagramem wielkości zlewisk i dorzeczy w Polsce, mapą dorzeczy i zlewisk w Polsce, mapą występowania potencjalnych wezbrań i powodzi w Polsce oraz fotografiami Trójmorskiego Wierchu, zatoru lodowego oraz Wodospadu Kamieńczyk. Część tabelaryczna przedstawia dane dotyczące 36 najdłuższych polskich rzek. Znajduje się tu 10 poleceń dotyczących głównie analizy zamieszczonych map i diagramu. Ciekawostka dotyczy Trójmorskiego Wierchu znajdującego się w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie).

Trzecia część poświęcona jest stojącym wodom powierzchniowym Polski. Przedstawione są polskie pojezierza, typy występujących u nas jezior, bagna i mokradła i kanały. Oprócz jezior naturalnych opisane są też zbiorniki sztuczne, w tym ich funkcje. Tekst zilustrowany jest animacjami przedstawiającymi powstawanie jezior przybrzeżnych oraz rozwój meandra (zakola) rzeki i powstanie starorzecza, zdjęciami Morskiego Oka, meandrującej rzeki, Kanału Elbląsko‑Ostródzkiego z pochylnią dla statków oraz fotografią Bagien Biebrzańskich. Część tabelaryczna przedstawia dane dotyczące 18 największych jezior naturalnych i 16 największych zbiorników sztucznych w Polsce. Warstwę ćwiczeniową tworzą trzy polecenia. Dwa dotyczą analizy danych zamieszczonych w tabelach, a trzecie jezior występujących w okolicach, w których mieszka uczeń. W ciekawostce przedstawiony jest proces zaniku jezior (wraz ze schematem).

Część ostatnia dotyczy wód podziemnych w Polsce. Przedstawiony jest podział wód podziemnych ze względu na głębokość zalegania wody, opisane są także baseny artezyjskie oraz wody mineralne (w tym ich rodzaje) w Polsce. Tekst zilustrowany jest schematycznym rysunkiem przedstawiającym układ warstw skalnych w basenie artezyjskim oraz mapą wód mineralnych w Polsce. Dwa polecenia dotyczą polskich miejscowości uzdrowiskowych.

Na końcu znajduje się podsumowanie, dwa polecenia pracy domowej (w tym jedno polegające na zaznaczaniu na dołączonej mapie (obiekt do pobrania) elementów sieci hydrograficznej Polski) oraz 10 ćwiczeń interaktywnych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida