Zrozumieć Innego. Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego

Monografia naukowo-metodyczna jest poświęcona zagadnieniom kształtowania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej w procesie uczenia się językapolskiego jako obcego dzieci cudzoziemskich różnych narodowości w wieku 7–12 lat, których znajomość języka polskiego sytuuje się na poziomie podstawowym. Treści zawarte w książce są wynikiem analizy literatury naukowej, metodycznej oraz naszych doświadczeń wynikających z pracy z imigrantami.

Publikacja stanowi próbę ukazania możliwości implementacji bliskich nam – ze względu na podejmowane działania praktyczne – treści naukowych oraz propozycji metodycznych do praktyki edukacyjnej. Dlatego w poszczególnych częściach książki odwołujemy się zarówno do treści literatury przedmiotu, jak i własnych doświadczeń glottodydaktycznych, związanych głównie z pracą z cudzoziemcami z Czeczenii.