Wstęp
Edukacja kaszubska jest procesem, w ramach którego kształtuje się językowa, kulturowa i tożsamościowa świadomość dziecka i młodego człowieka. Partnerem w tym procesie powinna być rodzina ucznia, środowisko lokalne i regionalne.
Dla wspólnoty Kaszubów ważne jest trwanie i rozwój języka kaszubskiego jako szczególnego dobra i kultury kaszubskiej rozumianej jako dziedzictwo Kaszubów. Kultura rozumiana jest jako materialne wytwory i niematerialne (duchowe i symboliczne) dziedzictwo.
Edukacja kaszubska przebiega w dwóch dopełniających się obszarach: nauki języka kaszubskiego oraz wiedzy o języku i kulturze kaszubskiej, dlatego treści kulturowe (w tym treści historyczne) i wiedza o języku ujmowane są w sposób całościowy i traktowane jako towarzysze nauki języka kaszubskiego.
Celem edukacji kaszubskiej jest kształtowanie językowej, kulturowej i tożsamościowej świadomości ucznia w partnerstwie z rodziną, środowiskiem lokalnym i regionalnym. W szczególności cel ten realizuje się przez:
1) dostarczenie i pogłębienie wiedzy o języku, literaturze, piśmiennictwie, tradycji, obrzędach, historii, religii, architekturze, muzyce, malarstwie, szeroko rozumianej sztuce (w tym sztuce ludowej), a także codzienności Kaszubów z uwzględnieniem specyfiki lokalnej i geograficzno-przyrodniczej;
2) kształtowanie umiejętności językowych dla potrzeb komunikacji międzyludzkiej, dostępu do dziedzictwa kulturowego (piśmiennictwa, literatury, muzyki itp.) i twórczego rozwoju potencjału własnego ucznia;
3) kształtowanie pozytywnego stosunku do języka i kultury kaszubskiej;
4) kształtowanie postawy zaangażowania w rozwój środowiska geograficzno-przyrodniczego, kulturowego i społecznego Kaszub i Pomorza;
5) kształtowanie otwartości na inne kultury Pomorza, kulturę polską i europejską.
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
II. Rozumienie wypowiedzi.
1. Rozumienie wypowiedzi ustnych (rozumienie ze słyszenia). Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
2. Rozumienie wypowiedzi pisemnych (czytanie). Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
III. Tworzenie wypowiedzi.
1. Tworzenie wypowiedzi ustnych (mówienie). Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
2. Tworzenie wypowiedzi pisemnych (pisanie). Uczeń samodzielnie formułuje spójne i logiczne wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej. Wypowiada się ustnie lub w formie prostego tekstu pisanego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. V. Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
Treści kształcenia – wymagania szczegółowe
I. Osiągnięcia w zakresie znajomości środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących obszarów tematycznych:
1) człowiek, ludzie, relacje międzyludzkie;
2) miejsce zamieszkania: Kaszuby, Pomorze, Polska, Europa, świat;
3) świat przyrody;
4) kultura, tradycje, wielokulturowość, media;
5) czas, kalendarz, rok obrzędowy;
6) szkoła, edukacja;
7) pożywienie;
8) zdrowie i higiena;
9) praca ludzi, praca typowa dla regionu;
10) handel, usługi;
11) czas wolny, wakacje, podróże, sport;
12) zainteresowania;
13) świat społeczny realny i wyobrażony (np. mitologia kaszubska, fantastyka);
14) różne teksty i przekazy kulturowe (film, teatr, wernisaż, wystawa).
II. Osiągnięcia w zakresie rozumienia wypowiedzi ustnych. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. polecenia, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w języku kaszubskim:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl wypowiedzi/fragmentu wypowiedzi;
3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;
4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);
5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi;
7) zna i rozumie struktury prostych wypowiedzi i zasady ich tworzenia: określa w usłyszanych tekstach części mowy, rodzaje gramatyczne, przypadki gramatyczne, osoby, czasy, tryby i strony, formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków, określa części zdania, równoważniki zdania, zdania pojedyncze i złożone;
8) wskazuje w usłyszanych tekstach popularne związki frazeologiczne i rozumie ich znaczenie.
III. Osiągnięcia w zakresie rozumienia wypowiedzi pisemnych. Uczeń rozumie niezbyt złożone wypowiedzi pisemne (np. teksty literackie, artykuły, teksty narracyjne, wywiady, recenzje, listy, kartki pocztowe, e-maile, wpisy na forach i blogach, SMS-y, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe):
1) reaguje na polecenia zawarte w tekście;
2) określa główną myśl tekstu/fragmentu tekstu pisemnego;
3) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
4) określa kontekst wypowiedzi pisemnej/tekstu pisemnego (np. nadawcę, odbiorcę, formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);
5) znajduje w tekście określone informacje;
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu;
7) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;
8) układa informacje w określonym porządku;
9) zna i rozumie struktury prostych wypowiedzi i zasady ich tworzenia: określa w czytanych tekstach części mowy, rodzaje gramatyczne, przypadki gramatyczne, osoby, czasy, tryby i strony, formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków, określa części zdania, równoważniki zdania, zdania pojedyncze i złożone,
10) wskazuje w czytanych tekstach popularne związki frazeologiczne i rozumie ich znaczenie;
11) wskazuje cechy podstawowych rodzajów i gatunków literackich;
12) określa świat przedstawiony utworu literackiego (czas akcji, miejsce akcji, bohaterów, zdarzenia, procesy życiowe, świat fizyczny).
IV. Osiągnięcia w zakresie tworzenia wypowiedzi ustnych. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne w języku kaszubskim:
1) recytuje teksty w języku kaszubskim, sam wybiera teksty do recytacji, potrafi samodzielnie przygotować interpretację głosową recytowanego tekstu;
2) posługuje się poprawną kaszubszczyzną, potrafi stosować synonimy, unika powtórzeń;
3) w swojej wypowiedzi nie miesza słów z języka kaszubskiego i polskiego;
4) posługuje się w wypowiedzi ustnej elementami opisu, charakterystyki, opowiadania i sprawozdania;
5) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
6) opowiada o zamiłowaniach, uczuciach, emocjach;
7) wyraża uczucia i emocje swoje i innych;
8) przedstawia opinie innych osób; wyraża i uzasadnia swoje opinie na dany temat;
9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji;
10) w wypowiedziach poprawnie artykułuje głoski kaszubskie oraz poprawnie realizuje procesy fonetyczne, które zaszły w kaszubszczyźnie;
11) stosuje poprawne formy wyrazów odmiennych;
12) poprawnie akcentuje wyrazy i stosuje właściwą intonację zdaniową;
13) stosuje równoważniki zdań, zdania pojedyncze oraz zdania współrzędnie i podrzędnie złożone;
14) stosuje popularne związki frazeologiczne ze zrozumieniem ich znaczeń.
V. Osiągnięcia w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnych. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, historyjkę, tekst swobodny, opis, charakterystykę, plan, sprawozdanie, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, pocztówkę, e-mail, list prywatny):
1) dostosowuje odmianę i styl wypowiedzi do gatunku, w którym się wypowiada i do zamierzonych treści;
2) stosuje różne formy narracji;
3) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
4) opisuje zamiłowania swoje i innych;
5) wyraża uczucia i emocje swoje i innych;
6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;
7) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do opisywanej sytuacji;
8) stosuje poprawne formy odmiennych części mowy;
9) stosuje poznane zasady ortograficzne i interpunkcyjne;
10) stosuje równoważniki zdań, zdania pojedyncze oraz zdania współrzędnie i podrzędnie złożone;
11) stosuje popularne związki frazeologiczne ze zrozumieniem ich znaczeń.
VI. Osiągnięcia w zakresie ustnego reagowania na wypowiedź. Uczeń odpowiednio reaguje w następujących sytuacjach:
1) porozumiewa się w sytuacjach prostych i rutynowych, wymienia informacje na tematy znane;
2) radzi sobie w krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie potrafi jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji;
3) posługuje się poznanym zasobem środków językowych w celu nawiązania i poprowadzenia rozmowy, przedstawienia siebie, uzyskania informacji, wyrażenia opinii, prowadzenia negocjacji, prośby o radę, pytania o pozwolenie, wyrażenia uczuć i emocji;
4) potrafi zamieniać nieznane słowa synonimami, przekładem lub parafrazą;
5) argumentuje, uzasadnia swoje zdanie, odpowiada na argumenty innych osób;
6) przeprowadza wywiad na wybrany temat z dziadkami i rodzicami lub członkami społeczności kaszubskiej.
VII. Osiągnięcia w zakresie pisemnego reagowania na wypowiedź. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis w komunikatorze) w typowych sytuacjach:
1) nawiązuje i prowadzi rozmowy, przedstawia siebie, uzyskuje informacje, wyraża opinie;
2) bierze udział w dyskusji na nieskomplikowane tematy.
VIII. Osiągnięcia w zakresie przetwarzania wypowiedzi. Uczeń przetwarza ustnie lub pisemnie tekst pisemny oraz wypowiedź ustną. Tworzy opis, charakterystykę, streszczenie, tłumaczenie, plan, scenariusz, zawiadomienie itp.:
1) przekazuje w języku kaszubskim informacje zawarte w tekstach kultury: pisanych i mówionych, materiałach wizualnych (np. obrazach, piktogramach, symbolach, mapach, wykresach), audiowizualnych (np. audycjach telewizyjnych, filmach, reklamach) i materiałach dźwiękowych (piosenkach, audycjach radiowych, audiobookach);
2) przekazuje w języku polskim informacje na temat tekstów usłyszanych w języku kaszubskim;
3) relacjonuje po kaszubsku teksty usłyszane lub przeczytane w języku polskim;
4) streszcza utwory literackie, teksty popularnonaukowe i inne rodzaje tekstów;
5) dokonuje selekcji informacji i hierarchizuje je;
6) relacjonuje audycje radiowe oraz programy telewizyjne, np. pozyskiwane z internetu;
7) przytacza zasłyszane opinie;
8) ocenia wartość usłyszanych, przeczytanych lub obejrzanych tekstów kultury i potrafi krytycznie ustosunkować się do nich;
9) przytacza zasłyszane opinie;
10) przekazuje w języku kaszubskim informacje zawarte w tekstach pomocniczych, tabelach, zestawieniach, przypisach.
Lektury:
1) Bolesław Bork, wybrane opowiadania;
2) Alojzy Budzisz, Zemia kaszëbskô;
3) Florian Ceynowa, Rozmòwa Kaszëbë z Pòlôchã, fragmenty;
4) Hieronim Derdowski, Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, fragmenty;
5) Augustyn Dominik, Domienikòwé pòwiôstczi. Opowieści Dominika, wybrane utwory;
6) Jan Drzeżdżon, Brawãdë, wybrane utwory;
7) Jan Drzeżdżon, wybrane wiersze i fragmenty utworów prozatorskich;
8) Leon Heyke, wybór wierszy;
9) Stanisław Janke, wybór wierszy;
10) Jan Karnowski, wybór wierszy;
11) Roman Kucharski, Jón Natrzecy, Szczeniã Swiãców (komiks historyczny);
12) Róman Kùcharsczi, Maja Nowotnik, Akademiô Błotowëch Żółwiów (komiks dla dzieci);
13) Aleksander Labuda, Bogowie i duchy naszych przodków/W kręgu mitologii kaszubskiej;
14) Aleksander Labuda, Guczów Mack gôdô, wybrane felietony;
15) Anna Łajming, Czterolistna koniczyna, wybrane opowiadania;
16) Aleksander Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa, fragmenty;
17) Aleksander Majkowski, Życie i przygody Remusa (w tłumaczeniu Lecha Bądkowskiego – całość dla klasy VIII);
18) Janusz Mamelski, Mack;
19) Danuta Stanulewicz, Balbina z IV B;
20) Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, fragmenty;
21) Jan Trepczyk, wybrane wiersze;
22) W krainie baśni i bajek kaszubskich, red. B. Ugowska;
23) Ewa Warmowska, wybór wierszy;
24) Wybrana twórczość innych współczesnych pisarzy kaszubskich;
25) Wybrane teksty z zakresu kultury kaszubskiej;
26) Ludmiła Gòłąbk, Wanoga z Dëchama. Kaszëbsczi słowôrz ilustrowóny;
27) E. i P. Marczakowie, Pomorskie ABC przestrzeni. Ilustrowany słownik dla dzieci, wybrane hasła.
Warunki i sposób realizacji
Nauczanie przedmiotu język regionalny - język kaszubski jest procesem, w ramach którego kształtuje się językowa, kulturowa i tożsamościowa świadomość dziecka i młodego człowieka. Partnerem w tym procesie powinna być rodzina ucznia, środowisko lokalne i regionalne.
Dla wspólnoty Kaszubów ważne jest trwanie i rozwój języka kaszubskiego jako szczególnego dobra i kultury kaszubskiej rozumianej jako dziedzictwo Kaszubów. Kultura rozumiana jest jako materialne wytwory i niematerialne dziedzictwo.
Nauczanie przedmiotu język regionalny - język kaszubski odbywa się przy użyciu metod i form pracy, które kształtują kompetencje kulturowe i międzykulturowe uczniów oraz ich zaangażowanie w życie regionu i państwa. Szczególnym obszarem edukacji kaszubskiej jest jej wymiar aksjologiczny. Podstawa programowa wskazuje przykładowe wartości ważne dla dziedzictwa kultury kaszubskiej, które zostały zawarte i opisane w tekstach kultury kaszubskiej.
Celem przedmiotu język regionalny - język kaszubski jest kształtowanie językowej, kulturowej i tożsamościowej świadomości ucznia w partnerstwie z rodziną, środowiskiem lokalnym i regionalnym. W szczególności cel ten realizuje się przez:
1) dostarczenie i pogłębienie wiedzy o języku, literaturze, piśmiennictwie, tradycji, obrzędach, historii, religii, architekturze, muzyce, malarstwie, szeroko rozumianej sztuce (w tym sztuce ludowej), a także codzienności Kaszubów z uwzględnieniem specyfiki lokalnej i geograficzno-przyrodniczej;
2) kształtowanie umiejętności językowych dla potrzeb komunikacji międzyludzkiej, dostępu do dziedzictwa kulturowego (piśmiennictwa, literatury, muzyki itp.) i twórczego rozwoju potencjału własnego ucznia;
3) kształtowanie pozytywnego stosunku do języka i kultury kaszubskiej;
4) kształtowanie postawy zaangażowania w rozwój środowiska geograficzno-przyrodniczego, kulturowego i społecznego Kaszub i Pomorza;
5) kształtowanie otwartości na inne kultury.