1.

Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.  (0)

2.

Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces.  (0)

3.

Rozumienie konieczności zachowania i rozwoju literatury i kultury w życiu jednostki oraz społeczeństwa.  (0)

4.

Rozróżnianie kultury wysokiej i niskiej, elitarnej i popularnej oraz dostrzeganie związków między nimi.  (0)

5.

Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.  (0)

6.

Kształtowanie różnorodnych postaw czytelniczych: od spontanicznego czytania do odbioru opartego na podstawach naukowych.  (0)

7.

Kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.  (0)

8.

Kształcenie świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym.  (0)

9.

Kształcenie umiejętności rozumienia roli mediów oraz ich wpływu na zachowania i postawy ludzi, a także krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz świadomego korzystania z nich.  (0)

10.

Budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacunku dla człowieka.  (0)

11.

Kształcenie umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka (np. wierność, odpowiedzialność, umiar) oraz służących budowaniu wspólnot: państwowej, narodowej, społecznej (np. patriotyzm, sprawiedliwość, obowiązkowość, szlachetność, walka, praca, odwaga, roztropność).  (0)

1)

sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach;  (0)

2)

rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworach (fantastyczną, symboliczną, mimetyczną, realistyczną, naturalistyczną, groteskową);  (0)

3)

rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne, w tym: gatunki poznane na wcześniejszych etapach edukacyjnych oraz psalm, kronikę, sielankę, balladę, odę, dramat romantyczny, powieść poetycką, a także odmiany powieści i dramatu; wymienia ich podstawowe cechy gatunkowe;  (0)

4)

rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego poznane na wcześniejszych etapach edukacyjnych oraz środki znaczeniowe: oksymoron, peryfrazę, eufonię, hiperbolę; leksykalne, w tym frazeologizmy; składniowe: antytezę, paralelizm, wyliczenie, epiforę, elipsę; wersyfikacyjne, w tym przerzutnię; określa ich funkcje w tekście;  (0)

5)

interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego;  (0)

6)

rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos; określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter;  (0)

7)

rozumie pojęcie groteski, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej artystyczny i wartościujący charakter;  (0)

8)

wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe;  (0)

9)

rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje je refleksji;  (0)

10)

rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje je i wartościuje;  (0)

11)

rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;  (0)

12)

w interpretacji utworów literackich odwołuje się do tekstów poznanych w szkole podstawowej, w tym: trenów i pieśni Jana Kochanowskiego, bajek Ignacego Krasickiego, Dziadów cz. II oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Zemsty Aleksandra Fredry, Balladyny Juliusza Słowackiego;  (0)

13)

porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;  (0)

14)

przedstawia propozycję interpretacji utworu, wskazuje w tekście miejsca, które mogą stanowić argumenty na poparcie jego propozycji interpretacyjnej;  (0)

15)

wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny;  (0)

16)

rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe; określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości.  (0)

1)

Biblia, w tym fragmenty Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;  (0)

2)

Homer, Odyseja (fragmenty);  (0)

3)

Horacy - wybrane utwory;  (0)

4)

Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty);  (0)

5)

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);  (0)

6)

Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);  (0)

7)

Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);  (0)

8)

Jan Kochanowski, wybrane psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47, tren IX, X, XI, XIX, Odprawa posłów greckich;  (0)

9)

Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);  (0)

10)

Daniel Naborowski, wybrane wiersze;  (0)

11)

William Szekspir, Makbet;  (0)

12)

Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;  (0)

13)

Adam Mickiewicz, Romantyczność, wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III;  (0)

14)

Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;  (0)

15)

Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;  (0)

16)

Bolesław Prus, Lalka;  (0)

17)

Adam Asnyk, wybrane wiersze;  (0)

18)

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;  (0)

19)

Jan Kasprowicz, wybrane wiersze;  (0)

20)

Stanisław Wyspiański, Wesele;  (0)

21)

Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony..., Przedwiośnie;  (0)

22)

Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);  (0)

23)

wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Józef Czechowicz;  (0)

24)

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;  (0)

25)

wybrane wiersze następujących poetów: Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Zbigniew Herbert, wybrane wiersze, w tym z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;  (0)

26)

Albert Camus, Dżuma;  (0)

27)

George Orwell, Rok 1984;  (0)

28)

Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);  (0)

29)

Antoni Libera, Madame;  (0)

30)

Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);  (0)

31)

Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);  (0)

32)

wybrane utwory okresu stanu wojennego;  (0)

33)

powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Wojciecha Młynarskiego oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk.  (0)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida