Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1alpVnp7DMHs1

Электронные ресурсы МОРЕПЛАВАНИЕ

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Специальность техника морской навигации относится к группе транспортно‑экспедиционных и логистических специальностей в отрасли морского судоходства. Это сильно развитая отрасль с высокой поглощающей способностью рынка труда. Ближайшие годы для этой отрасли экономики в мировом масштабе оцениваются как благоприятные. Исследование Cargo Shipping Market - Global Trends and Forecast to 2021 («Рынок морских грузоперевозок – мировые тенденции и прогноз до 2021 года») прогнозирует, что в 2018 году рынок морских транспортных услуг выйдет из кризиса и возобновит рост. Результатом такого роста будет 12,52 млрд тонн грузов в 2021 году. Согласно данным отчета, благодаря растущей глобализации, быстрее всего будут развиваться контейнерные перевозки. Кроме того, положительное влияние на этот сегмент рынка окажут инвестиции в портовую инфраструктуру и оживление в цикле спроса и предложения. Авторы отчета обращают особое внимание на Азиатско‑тихоокеанский регион, который доминирует в сегменте контейнерных перевозок по сравнению с Европой и Северной Америкой. Дальнейшее развитие государств этого региона только укрепит позиции всего региона в этом сегменте рынка. Европа медленное, но тем не менее, стабильно, будет увеличивать свою долю на рынке.

Специальность техника морской навигации тесно связана с морской экономикой, в частности с сектором морских перевозок, осуществляемых как в океанских, так и в прибрежных водах. В настоящее время морские перевозки являются одним из самых дешевых и экономичных видов транспорта, и в отрасли наблюдается дефицит кадров. Этот дефицит касается вахтенных матросов и офицеров. В связи с этим техник морской навигации, после окончания колледжа и получения соответствующих свидетельств, выданных Морской администрацией, найдет работу как у польских, так и иностранных судовладельцев.

Кто такой современный техник морской навигации?

Техник морской навигации обучен для несения вахты на морском судне (в соответствии с Конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 78/95 (ПДМНВ) – на оперативном уровне для палубной команды в международном судоходстве). В процессе четырехлетнего обучения в морском колледже профессиональное образование осуществляется в соответствии с Конвенцией ПДМНВ на основе «Программы обучения и экзаменационных требований на оперативном уровне» для палубной команды в международном судоходстве, а также «Программы обучения и экзаменационных требований на вспомогательном уровне для палубной команды для получения диплома вахтенного матроса». Перед проведением морской практики учащийся получает свидетельство о подготовке в области безопасности, которую необходимо продемонстрировать на судне.

Ситуацию на рынке труда стран Европейского экономического пространства, то есть в странах, где осуществляется свободное перемещение сотрудников, можно отслеживать, в частности, через Европейский портал профессиональной мобильности [www.eures.europa.eu].

1
Zobacz także
RBECPYYJROPxV1
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zawód technik nawigator morski znajduje się w grupie zawodów transportowo‑spedycyjno- logistycznych, w branży żegluga morska. Jest to mocno rozwinięta branża, o dużej chłonności rynku pracy. Najbliższe lata dla tej gałęzi gospodarki w skali światowej oceniane są jako sprzyjające. Badanie Cargo Shipping Market - Global Trends and Forecast to 2021 przewidują, że w 2018 roku rynek transportu morskiego wyjdzie z kryzysu i zacznie pnąć się w górę. Ma to zaowocować wynikiem 12,52 mld ton w 2021 roku. Według raportu najszybciej rozwijać ma się transport kontenerowy, dzięki posuwającej się globalizacji. Dodatkowo pozytywny wpływ na ten segment będą miały inwestycje w infrastrukturę portową oraz ożywienie w cyklu popytu i podaży. Autorzy raportu zwracają szczególną uwagę na region azjatycko‑pacyficzny, która dominuje w transporcie kontenerowym, przez Europą i Ameryką Północną. Dalszy rozwój państw z tego regionu tylko wzmocni pozycję regionu w tym segmencie rynku. Europa ma wolniej, ale wciąż stabilnie, też powiększać swój udział w rynku.

Zawód technik nawigator morski jest ściśle związany z gospodarką morską, a w szczególności z sektorem transportu morskiego, obejmującego zarówno żeglugę morską jak i przybrzeżną. W chwili obecnej transport morski jest jednym z najtańszych i najbardziej ekonomicznych rodzajów transportu i występuje w nim niedobór kadr. Niedobór ten dotyczy marynarzy oraz oficerów wachtowych. W związku z tym, technik nawigator morski, po ukończeniu szkoły i otrzymaniu wydanych przez Administrację morską, odpowiednich świadectw, znajdzie zatrudnienie zarówno u armatorów polskich jak i zagranicznych.

Czym jest współczesny nawigator morski?

Technik nawigator morski jest przygotowany do pełnienia wachty na statku morskim (zgodnie z Konwencją STCW 78/95 – na poziomie operacyjnym dla działu pokładowego w żegludze międzynarodowej). W trakcie czteroletniej nauki w technikum morskim kształcenie realizowane jest zgodnie z Konwencją STCW w oparciu o „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie operacyjnym” w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej oraz „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo marynarza wachtowego”. Przed odbyciem praktyk morskich uczeń otrzymuje świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, której jest niezbędne do zamustrowania na statku.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida