Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1alpVnp7DMHs1

Электронные ресурсы МОРЕПЛАВАНИЕ

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RcnoVnplL2xVl1
m9f480747330acab3_1535019614611_0

Техник морской навигации несет вахту на судне или в порту. Несет вахту на море и в порту на вспомогательном уровне в составе палубной команды (в международном и прибрежном судоходстве), а также на операционном уровне в составе палубной команды (во внутреннем судоходстве).

Техник морской навигации может трудоустроиться, в числе прочего:
• на судах и катерах рыболовства в Балтийском море;
• на судах малого судоходства;
• на морских торговых и пассажирских судах;
• на судах военно‑морского флота;
• на плавсредствах портовых служб или аварийно‑спасательных служб и службы пограничного контроля в, составе палубной команды;
• на предприятиях, занимающихся производством и ремонтом судовых устройств;
• в технических службах судовладельцев.

Техник также может осуществлять профессиональную деятельность как индивидуальный предприниматель.

Техник морской навигации осуществляет пилотирование судна соответствующим водным путем, а также перемещение судна в порту и его швартовку у соответствующей пристани с целью обеспечения безопасного судоходства и перегрузки на водных акваториях (на водах судоверфей, портов и морских водах). Осуществляет функции консультанта капитана судна по вопросам навигации во время лоцманской проводки.

Техник морской навигации чаще всего работает на палубе катера или судна в море, в разное время суток, в различных погодных условиях. Он может также управлять работой буксирных и швартовных устройств. Работа длиться иногда не менее десяти часов в условиях угрозы для жизни и здоровья.

Знание иностранного языка на уровне средней школы должно позволить выпускнику:
1. использование языковых средств (лексических, грамматических, орфографических и фонетических) для реализации профессиональных задач;
2. понимание высказываний, касающихся выполнения типовой профессиональной деятельности, произнесенных медленно и четко на стандартном варианте языка;
3 анализ и понимание коротких письменных текстов, касающихся выполнения типовой профессиональной деятельности;
4. формулирование коротких и понятных ответов, а также письменных текстов, обеспечивающих общение в рабочих условиях;
5. использование источников информации на иностранном языке.

Способности к выполнению работы:
• наблюдательность,
• точность,
• хорошее зрение,
• различение цветов,
• хороший слух,
• распределение внимания,
• терпеливость,
• стрессоустойчивость,
• хорошая физическая форма,
• способности к организации и планированию.

В своей работе техник использует следующие инструменты:
• навигационные приборы,
• компас,
• пеленгатор,
• лаг,
• лот,
• секстант,
• хронометр,
• систему GPS,
• радар,
• эхолот.

Technik nawigator morski sprawuje wachtę na statku lub w porcie. Pełnieni wachtę morską i portową na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym (w żegludze międzynarodowej i przybrzeżnej) oraz na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym (w żegludze
krajowej).

Technik nawigator morski ma możliwość zatrudnienia m.in.:
• na statkach i kutrach rybackiej żeglugi bałtyckiej,
• na statkach żeglugi małej,
• na statkach morskich handlowych i pasażerskich,
• okrętach marynarki wojennej,
• na jednostkach pływających służb portowych, ratownictwa morskiego i straży granicznej w dziale podkładowym,
• w zakładach zajmujących się produkcją i remontami urządzeń okrętowych,
• w służbach technicznych armatorów.

Technik może także prowadzić działalność zawodową na własny rachunek.

Technik nawigator morski zajmuje się prowadzeniem statku odpowiednim torem wodnym oraz przemieszczania statku po porcie i doprowadzenia go do odpowiedniego nabrzeża, w celu zapewnienia bezpiecznej żeglugi i przeładunku na akwenach wodnych (wodach stoczniowych, portowych
i morskich). Sprawuję funkcję doradcy nawigacyjnego kapitana statku podczas operacji pilotażu morskiego.

Technik nawigator morski pracuje najczęściej na pokładzie kutra lub statku znajdującego się na morzu, w różnych porach dnia, w zmiennych warunkach atmosferycznych. Może także kierować pracą jednostek holowniczych i cumowniczych. Praca trwa czasami kilkanaście godzin w warunkach zagrożenia dla zdrowia i życia.

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinna umożliwić absolwentowi:
1. posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację zadań zawodowych;
2. interpretowanie wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3. analizowanie i interpretowanie krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
4. formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5. korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Predyspozycje do pracy:
• spostrzegawczość,
• dokładność,
• dobry wzrok,
• odróżnianie barw,
• dobry słuch,
• podzielność uwagi,
• cierpliwość,
• odporność na stres,
• dobra kondycja fizyczna,
• umiejętność organizacji i planowania.

W swojej pracy technik korzysta m.in. z takich narzędzi jak:
• przybory nawigacyjne,
• kompas,
• pelengator,
• log,
• sonda,
• sekstant,
• chronometr,
• GPS,
• radar,
• echosonda.

m9f480747330acab3_1535019622706_0
m9f480747330acab3_1497598082779_0

ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

ТЕХНИК МОРСКОЙ НАВИГАЦИИ: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑nawigator‑morski‑315214.pdf

источник:

Распоряжение Министра национального образования от 13 марта 2017 года о классификации специальностей в системе профессионального образования: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Распоряжение Министра национального образования от 31 марта 2017 года об основах программ обучения по специальностям: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

В функциональной группе II. Административные специальности и специальности сферы обслуживания, в группе (7) транспортно‑экспедиционных и логистических специальностей, в отрасли (25) морского судоходства были определены следующие специальности:
• техник морской навигации (315214).

Специальность техника морской навигации 315214 имеет одну квалификацию: Несение вахты в море и порту AU.41.

Квалификации в отрасли морского судоходства

Квалификация

Обозначение специальности

Присваиваемая специальность

Общие элементы

AU.41.

Несение вахты в море и порту
1.Планирование и реализация рейсов морских судов
2. Выполнение процессов погрузки, а также эксплуатация и обслуживание судовых устройств и систем
3. Выполнение поисковых и аварийно‑спасательных работ на море

315214

Техник морской навигации

OMZ PKZ(AU.r)

Как видно в таблице 1, представленной выше, помимо отношений в рамках квалификации, существуют сильно взаимосвязанные элементы PKZ(AU.q) и PKZ(AU.s), которые относятся к специальностям этой группы.

Это типичные навыки для специальностей в этой группе специальностей или в отрасли. Такие навыки являются ключевыми для указанных специальностей, основой для осуществления обучения в рамках квалификации AU.41.

PKZ(AU.r) Навыки, представляющие фундамент для обучения по специальностям: техник внутреннего судоходства, техник морской навигации, техник морского рыболовства.

Учащийся:
1. пользуется картами и навигационными пособиями;
2. характеризует виды судов, а также транспортные системы для погрузки единичных и массовых грузов;
3. определяет виды и свойства товаров и грузов;
4. пользуется средствами проводной и беспроводной связи;
5. различает виды портов и терминалов;
6. характеризует виды услуг в портах и терминалах;
7. владеет двумя иностранными языками, в том числе английским языком, в объеме, необходимом для осуществления профессиональной деятельности;
8. использует вспомогательные компьютерные программы для выполнения задач.

AU.41. Несение вахты в море и порту

1. Планирование и реализация рейсов морских судов

Учащийся:
1. пользуется картами и навигационными пособиями, составленными на польском и английском языках, а также выполняет их корректировку;
2. пользуется различными спутниковыми системами для определения направления, курса и пеленга;
3. определяет значения поправок магнитных компасов и гирокомпасов и выполняет изменения курса и пеленга показаний компаса, гирокомпаса, магнитного компаса и истинных показаний;
4. определяет координаты местоположения, рассчитанные пассивным и активным способом с учетом ветра и течения;
5. осуществляет простые и сложные математические расчеты по среднему значению географической широты и по ее увеличению;
6. определяет координаты позиции наблюдаемого судна с использованием навигационных систем;
7. определяет позицию наблюдаемого судна на основании значений навигационных параметров;
8. осуществляет навигацию с учетом прогнозируемых и расчетных данных, на основании астрономической линии положения, моментов наступления астрономических явлений;
9. использует радар и устройства для автоматической радиолокационной прокладки курса (САРП) с целью обеспечения навигации без столкновений с судами;
10. использует интегрированные навигационные системы, а также электронные системы отображения графических данных и информации (ЭКНИС) для осуществления навигации;
11. осуществляет судоходство по оптимальному маршруту с использованием практического плавания по локсодромии и ортодромии;
12. учитывает приливы и приливно‑отливные течения при осуществлении навигации судна;
13. пользуется системами радиосвязи и спутниковой связи, а также системой глобальной морской службы спасения и безопасности (ГМССБ) для обеспечения безопасного судоходства;
14. планирует мореплавание с учетом гидрометеорологической информации;
15. учитывает маневровые характеристики судна, состояние его загрузки, метеорологические условия во время рейса, а также маневрирования в порту;
16. подготавливает судно к выходу в море в соответствии с порядком несения вахты и порядком действий в случае аварии;
17. ведет необходимую судовую документацию;
18. использует предписания Кодекса мореплавания, Международные правила предупреждения столкновений судов в море (МППСС), а также системы навигационных знаков (МАМС).

2. Выполнение процессов погрузки, а также эксплуатация и обслуживание судовых устройств и систем

Учащийся:
1. классифицирует суда и определяет их параметры;
2. пользуется основными понятиями, касающимися морских перевозок;
3. организует работы на рабочих местах во время маневрирования в соответствии с действующим порядком действий на борту судна;
4. характеризует грузы и их упаковки;
5. характеризует правила приема груза на судно;
6. подготавливает трюмы для приема груза;
7. подготавливает транспортные документы и ведет на польском и английском языках документацию, касающуюся перегрузки и транспортировки грузов, в том числе небезопасных, опасных грузов и грузов, загрязняющих окружающую среду;
8. проводит анализ факторов, оказывающих влияние на транспортировку груза и его качество;
9. определяет микроклимат трюма, а также правила вентиляции трюма;
10. определяет небезопасные, опасные грузы и грузы, загрязняющие окружающую среду, а также соблюдает правила их перегрузки, разделения, крепления и перевозки;
11. планирует перевозку небезопасных грузов;
12. характеризует принципы балластировки судна во время операций по перегрузке;
13. определяет воздействие приема, отгрузки, перемещения товара, балластной массы и запасов на осадку и остойчивость судна;
14. учитывает допустимые рабочие нагрузки на крышки трюма, а также на межпалубное пространство и трюмы во время укладки товара;
15. осуществляет измерения трюмного отсека и балластных цистерн, а также осуществляет работы, связанные с повторной балластировкой судна;
16. определяет количество груза на основе погружения судна;
17. различает различные виды и элементы мачт и оснастки, определяет их предназначение;
18. определяет разрушающую и допустимую нагрузку на рабочие канаты и на рабочие канаты и передвижное оборудование судна;
19. эксплуатирует устройства, оборудование для перегрузки и вспомогательное оборудование, расположенные на судне;
20. эксплуатирует якорные лебедки, кабестаны и прочее оборудование для швартовки и буксировки судна;
21. выбирает устройства для вида выполняемых работ;
22. определяет причины коррозии и выбирает методы ее предотвращения;
23. выполняет операции по техническому обслуживанию корпуса, оборудования и другого оснащения судна;
24. подготавливает поверхности для защиты от коррозии, подбирает и применяет соответствующие средства;
25. эксплуатирует электронные устройства и системы автоматики на судне;
26. пользуется стационарными и переносными измерительными приборами;
27. соблюдает законодательные положения в отношении защиты морской среды;
28. общается на польском и английском языках по вопросам, связанным с загрузкой, перегрузкой и креплением груза.

3. Выполнение поисковых и аварийно‑спасательных работ на море

Учащийся:
1. пользуется Международным сводом сигналов (МСС);
2. распознает и применяет сигналы бедствия, используя каждый из способов сигнализации, указанный в Международном своде сигналов (МСС);
3. передает и принимает световые сигналы по азбуке Морзе;
4. передает и принимает сообщения при помощи флагов Международного свода сигналов (МСС);
5. пользуется стационарными и переносными радиосредствами для передачи сигнала бедствия;
6. пользуется документами, необходимыми для осуществления связи;
7. пользуется радиоустройствами, работающими в глобальной морской службе спасения и безопасности (ГМССБ), проводит их испытания и обслуживает их;
8. обеспечивает связь в каждом из видов радиосвязи;
9. использует Руководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию (МАМПС) во время маневрирования судна в процессе поисковых и спасательных работ;
10. разрабатывает планы, графики сигнализации, а также инструкции о порядке действий в случае тревоги;
11. соблюдает правила действий в случае буксировки при спасательных работах;
12. соблюдает правила действий в случае угроз и аварии на судне;
13. пользуется индивидуальными и коллективными спасательными средствами;
14. обслуживает устройства, используемые для спуска и подъема лодок и спасательных плотов;
15. указывает зоны пожарной опасности на судне и соблюдает порядок борьбы с пожаром с учетом свойств перевозимого груза;
16. использует противопожарное оборудование, стационарные установки пожаротушения, установку сигнализации и установку обнаружения пожара;
17. оказывает первую помощь пострадавшим, выполняет реанимационные мероприятия, пользуется дефибриллятором;
18. применяет Международный кодекс по управлению безопасностью судов и предотвращению загрязнения (Кодекс МКУБ);
19. применяет положения, касающиеся социальных условий, а также прав и обязанностей членов экипажа судна;
20. использует английский язык для обеспечения связи на море.

OPIS CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

TECHNIK NAWIGATOR MORSKI: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑nawigator‑morski‑315214.pdf

źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

W obszarze zawodowym II. Administracyjno‑usługowym, w grupie zawodów (7) transportowo‑spedycyjno- logistycznych, w branży (25) żegluga morska zostały wyodrębnione zawody:
• technik nawigator morski (315214).

W zawodzie technik nawigator morski 315214 jest jedna kwalifikacja Pełnienie wachty morskiej i portowej AU.41.

Kwalifikacji w branży nawigacja morska

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód w których występuje

Elementy wspólne

AU.41.

Pełnienie wachty morskiej i portowej
1. Planowanie oraz realizacja podróży morskiej
2.Realizowanie procesów ładunkowych oraz obsługa i eksploatacja urządzeń i systemów statkowych
3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

315214

Technik nawigator morski

OMZ PKZ(AU.r)

Jak można zauważyć w zamieszczonej wyżej tabeli 1, oprócz powiązań w ramach kwalifikacji, występuje silne powiązanie wspólnymi PKZ(AU.q) i PKZ(AU.s), które występują w zawodach tej grupy.

Są to umiejętności reprezentatywne dla zawodów z tego obszaru, czy branży. Umiejętności te są kluczowe dla tych zawodów, stanowią podstawę do realizacji kształcenia w powiązaniu z kwalifikacją AU.41.

PKZ(AU.r) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik żeglugi śródlądowej, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego.

Uczeń:
1. posługuje się mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi;
2. charakteryzuje rodzaje statków oraz systemy transportowe dla ładunków jednostkowych i masowych;
3. określa rodzaje oraz właściwości towarów i ładunków;
4. posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
5. rozróżnia rodzaje portów i terminali;
6. charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach;
7. posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
8. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej

1. Planowanie oraz realizacja podróży morskiej

Uczeń:
1. posługuje się mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi opracowanymi w języku polskim i języku angielskim oraz dokonuje ich korekty;
2. korzysta z różnych systemów satelitarnych do określania kierunków, kursów i namiarów;
3. określa wartości poprawek kompasów magnetycznych i poprawek żyrokompasowych oraz dokonuje zmiany kursów i namiarów kompasowych, żyrokompasowych, magnetycznych i rzeczywistych;
4. określa współrzędne pozycji zliczonej przy biernym i czynnym uwzględnianiu wiatru i prądu;
5. prowadzi zliczenie matematyczne proste i złożone według średniej i powiększonej szerokości geograficznej;
6. określa współrzędne pozycji obserwowanej statku z wykorzystaniem systemów nawigacyjnych;
7. określa pozycję obserwowaną statku na podstawie pomiarów parametrów nawigacyjnych;
8. prowadzi nawigację z uwzględnieniem prognozowanych i obliczonych, na podstawie astronomicznej linii pozycyjnej, momentów wystąpienia zjawisk astronomicznych;
9. wykorzystuje radar i urządzenia do automatycznego wykonywania nakresów radarowych (ARPA) w celu bezkolizyjnego prowadzenia nawigacji;
10. wykorzystuje systemy nawigacji zintegrowanej oraz systemy obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych (ECDIS) do prowadzenia nawigacji;
11. prowadzi żeglugę po optymalnej drodze z wykorzystaniem praktycznej żeglugi po loksodromie i ortodromie;
12. uwzględnia pływy i prądy pływowe w prowadzeniu nawigacji statku;
13. wykorzystuje systemy łączności radiowej i satelitarnej oraz Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi;
14. planuje żeglugę z uwzględnieniem informacji hydrometeorologicznej;
15. uwzględnia cechy manewrowe statku, stan jego załadowania i warunki hydrometeorologiczne podczas podróży morskiej oraz manewrowania w porcie;
16. przygotowuje statek do wyjścia w morze zgodnie z procedurami wachtowymi i awaryjnymi;
17. prowadzi wymaganą dokumentację statku;
18. stosuje przepisy Kodeksu morskiego, Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPDM) oraz stosuje system oznakowania nawigacyjnego (IALA).

2. Realizowanie procesów ładunkowych oraz obsługa i eksploatacja urządzeń i systemów statkowych

Uczeń:
1. klasyfikuje statki i określa ich parametry;
2. posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi przewozów morskich;
3. organizuje prace na stanowiskach manewrowych zgodnie z obowiązującymi procedurami pokładowymi;
4. charakteryzuje ładunki i ich opakowania;
5. charakteryzuje zasady przyjmowania ładunku na statek;
6. przygotowuje ładownię do przyjęcia ładunku;
7. przygotowuje dokumenty przewozowe oraz prowadzi, w języku polskim i języku angielskim, dokumentację dotyczącą prac przeładunkowych i transportu ładunków, w tym ładunków niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczających środowisko;
8. prowadzi analizę parametrów mających wpływ na transport ładunku i jego jakość;
9. określa mikroklimat ładowni oraz zasady wentylacji ładowni;
10. określa ładunki niebezpieczne, szkodliwe i zanieczyszczające środowisko oraz przestrzega zasad ich przeładunku, separacji, mocowania i przewozu;
11. planuje przewóz ładunków niebezpiecznych;
12. charakteryzuje zasady balastowania statku w czasie operacji przeładunkowych;
13. określa wpływ przyjęcia, zdjęcia, przesunięcia towaru, masy balastów i zapasów na wytrzymałość i stateczność statku;
14. uwzględnia dopuszczalne obciążenia robocze pokryw ładowni oraz międzypokładów i ładowni podczas sztauowania towaru;
15. prowadzi pomiary zęz i zbiorników balastowych oraz prowadzi prace związane z przebalastowaniem statku;
16. określa ilość ładunku na podstawie zanurzenia statku;
17. rozpoznaje rodzaje oraz elementy omasztowania i olinowania, określa ich przeznaczenie;
18. określa obciążenie niszczące i dopuszczalne obciążenie robocze lin i osprzętu ruchomego statku;
19. obsługuje urządzenia oraz osprzęt przeładunkowy i pomocniczy znajdujący się na statku;
20. obsługuje windy kotwiczne, kabestany oraz inne wyposażenie cumownicze i holownicze statku;
21. dobiera narzędzia do rodzaju wykonywanej pracy;
22. określa przyczyny korozji i dobiera metody jej zapobiegania;
23. wykonuje czynności związane z konserwacją kadłuba, sprzętu i innego wyposażenia statku;
24. przygotowuje powierzchnie do zabezpieczenia przed korozją, dobiera i stosuje odpowiednie narzędzia;
25. obsługuje urządzenia elektroniczne oraz systemy automatyki na statku;
26. posługuje się stałymi i przenośnymi przyrządami pomiarowymi;
27. przestrzega przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska morskiego;
28. porozumiewa się w języku polskim i języku angielskim w sprawach związanych z ładunkiem, przeładunkiem i mocowaniem.

3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

Uczeń:
1. korzysta z Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS);
2. rozpoznaje i stosuje sygnały wzywania pomocy, wykorzystując każdy ze sposobów sygnalizacji zawarty w Międzynarodowym Kodzie Sygnałowym (MKS);
3. nadaje i odbiera sygnały świetlne w alfabecie Morse'a;
4. nadaje i odbiera wiadomości za pomocą flag Międzynarodowego Kodu Sygnałowego (MKS);
5. posługuje się stałymi i przenośnymi radiowymi środkami wzywania pomocy;
6. korzysta z publikacji niezbędnych do prowadzenia łączności;
7. posługuje się urządzeniami radiowymi pracującymi w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS), przeprowadza ich testy i konserwację;
8. komunikuje się w każdym z rodzajów łączności radiowej;
9. wykorzystuje Międzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania (IAMSAR) podczas manewrowania statkiem w akcji poszukiwawczo‑ratowniczej;
10. opracowuje plany, rozkłady alarmowe oraz instrukcje postępowania w przypadku alarmu;
11. przestrzega procedur postępowania w przypadku holowania ratowniczego;
12. przestrzega procedur postępowania w przypadkach zagrożeń i awarii na statku;
13. posługuje się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi;
14. obsługuje urządzenia służące do wodowania i podnoszenia łodzi i tratw ratunkowych;
15. wskazuje obszary zagrożenia pożarowego na statku oraz przestrzega procedur walki z pożarem, uwzględniając właściwości przewożonego ładunku;
16. posługuje się sprzętem przeciwpożarowym, stałymi instalacjami gaśniczymi, instalacją alarmową i instalacją wykrywającą pożar;
17. udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu, wykonuje reanimację i posługuje się defibrylatorem;
18. stosuje Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczeniu (Kodeks ISM);
19. stosuje przepisy dotyczące warunków socjalnych oraz praw i obowiązków członków załogi statku;
20. posługuje się językiem angielskim w komunikacji morskiej.

m9f480747330acab3_1497602174477_0

ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

НАЗВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

AU.41.

Несение вахты в море и порту

Техник морской навигации

6

AU.41.1

Планирование и реализация рейсов морских судов

-

2

AU.41.2

Выполнение процессов погрузки, а также эксплуатация и обслуживание судовых устройств и систем

-

2

AU.41.3

Выполнение поисковых и аварийно‑спасательных работ на море

-

2

SZACOWANA LICZBA GODZIN POTRZEBNYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OZNACZENIE KWALIFIKACJI

NAZWA KWALIFIKACJI

NAZWA ZAWODU

LICZBA GODZIN

AU.41.

Pełnienie wachty morskiej i portowej

Technik nawigator morski

6

AU.41.1

Planowanie oraz realizacja podróży morskiej

-

2

AU.41.2

Realizowanie procesów ładunkowych oraz obsługa i eksploatacja urządzeń i systemów statkowych

-

2

AU.41.3

Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu

-

2

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida