Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Zapoznaj się z audiobookiem i wykonaj ćwiczenia.

RCwh7oksEvSsP
Źródło nagrania: PRESS.WARSZAWA/YouTube, tylko do użytku edukacyjnego
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RKsJKLUjDummP
Wymień obszary życia publicznego, w których orzeczenia Sądu Najwyższego stają się podstawą działań. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RjIXo9NhVQ2kK
Oceń wpływ orzeczeń Sądu Najwyższego na obowiązki usuwania „mowy nienawiści” przez moderatorów mediów społecznościowych. (Uzupełnij).

Sprawdź się

RKTY8eRw7JEWs2
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.. Na kolumnach budynku Sądu Najwyższego znajdują się paremie prawnicze w języku polskim i łacińskim. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. . Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. . Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. . Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 183
1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.
2. Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.
3. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

konst Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 23.10.2020 r.].
RSiuAgeBceM0I
Zaznacz poprawne dokończenia zdania.
W polskim systemie prawnym … Możliwe odpowiedzi: 1. do Sądu Najwyższego można złożyć kasacje od prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji., 2. Sąd Najwyższy jest może zmienić wyroki wszystkich sądów powszechnych i wojskowych., 3. kompetencje Sądu Najwyższego zawarte są wyłącznie w Konstytucji RP, 4. Prezydent RP ma największy wpływ na powołanie I Prezesa Sądu Najwyższego.
2
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Uznając konieczność poszanowania trójpodziału i równoważenia władz wynikającą z art. 10 Konstytucji RP;
W poszanowaniu wartości demokratycznego państwa prawnego oraz niezależności i apolityczności sądów;
Realizując prawo obywateli do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd;
Szanując konieczność zagwarantowania przez Rzeczpospolitą Polską wolności i praw człowieka i obywatela gwarantowanych w konstytucji i innych aktach normatywnych oraz znaczenie wynikającego wprost z konstytucji zakazu prowadzenia przez sędziów działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów;
Uznając znaczenie zasady bezpieczeństwa prawnego dla obywateli, w szczególności zasadę zaufania obywateli do Państwa i stanowionego przez nie prawa oraz konieczność zagwarantowania pewności w zakresie powołania przez Prezydenta RP sędziów, którzy orzekają w ich sprawach;
Szanując dążenie do zapewnienia jednolitości orzecznictwa w Polsce i podwyższenia standardów prawa zarówno stanowionego jak i stosowanego (…).

ustawa2 Źródło: Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 23.10.2020 r.].
R1LEL3S6hvXDr
Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Preambuła do ustawy O ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, wskazuje na działania sądów jako… Możliwe odpowiedzi: 1. na działania sądów jako gwarancje praw i wolności obywatelskich., 2. udziału sądów w sprawowaniu władzy publicznej w Polsce., 3. graczy na scenie politycznej., 4. niezależnych i niezawiłych instytucji ochrony prawa.
3
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

Art. 1
Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do:
1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez:
a) zapewnienie zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów
powszechnych i sądów wojskowych przez rozpoznawanie środków odwoławczych oraz podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne,
b) kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych;
2) rozpatrywania spraw dyscyplinarnych w zakresie określonym w ustawie;
3) rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu, wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz rozpoznawania protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzania ważności referendum;
4) opiniowania projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim mają one wpływ na sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego;
5) wykonywania innych czynności określonych w ustawach.

ustawa Źródło: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 23.10.2020 r.].
RE01dm64MiRAq
Łączenie par. Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.. Zadaniem Sądu Najwyższego jest czuwanie nad właściwym orzecznictwem sądów powszechnych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ważność wyborów do ciał ustawodawczych w Polsce stwierdza Sąd Najwyższy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Sędziowie Sądu Najwyższego mogą opiniować projekty ustaw dotyczące funkcjonowania sądów w Polsce.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Sąd Najwyższy orzeka o zgodności ustaw z Konstytucją rozstrzyga o zgodności z prawem statutów partii politycznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

Art. 67
§ 1. W zakresie orzekania ławnicy Sądu Najwyższego są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.
§ 2. Ławnik Sądu Najwyższego nie może przewodniczyć rozprawie i naradzie ani też wykonywać czynności sędziego poza rozprawą, chyba że ustawy stanowią inaczej.
Art. 68
§ 1. Ławnik Sądu Najwyższego może zostać wyznaczony do udziału w rozprawach w wymiarze nie większym niż 20 dni w roku. Liczba dni może być zwiększona przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego tylko z ważnych przyczyn, a zwłaszcza w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem tego ławnika Sądu Najwyższego.
§ 2. Ławnik Sądu Najwyższego otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie, którymi są udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, sporządzenie uzasadnienia, udział w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub uczestnictwo w posiedzeniu Rady Ławniczej Sądu Najwyższego, jeżeli został do niej wybrany.

ustawa Źródło: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 23.10.2020 r.].
Roa5Kchj2n4R1
Porównaj kompetencje sędziów Sądu Najwyższego i ławników Sądu Najwyższego. Oceń rolę ławników w funkcjonowaniu Sądu Najwyższego. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Piotr Kardas, Maciej Gutowski Konstytucja a sądowe stosowanie prawa

W pewnym zakresie kompetencje sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych co do badania konstytucyjności prawa pokrywają się przedmiotowo z kompetencjami Trybunału Konstytucyjnego. Punktem wspólnym jest ocena zgodności z Konstytucją. Odmienności zaś dotyczą nie tylko konsekwencji, lecz również sposobu oceny zgodności z ustawą zasadniczą. W toku kontroli sądowej ocenie podlega bowiem nie tylko sama norma obowiązująca w systemie, lecz skutki jej zastosowania w indywidualnej sprawie. Zawsze zatem kontrola rozproszona oraz kontrola scentralizowana realizowane są w oparciu o odmiennie ukształtowane okoliczności oraz prowadzą do inaczej określonych przez prawo skutków. Można wręcz twierdzić, że system prawny nie może funkcjonować prawidłowo bez właściwie sprawowanej kontroli scentralizowanej oraz kontroli zdecentralizowanej. Kompetencje sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych w zakresie kontroli konstytucyjności prawa w jednostkowych wypadkach na tle konkretnego stanu faktycznego oraz kompetencje Trybunału Konstytucyjnego do kontroli abstrakcyjnej wzajemnie się dopełniają. Takie podejście umożliwia realizację zasady nadrzędności i bezpośredniego stosowania Konstytucji. Nie narusza także postanowień art. 178 ust. 1, art. 188 i art. 193 Konstytucji.

palestra Źródło: Maciej Gutowski, Piotr Kardas, Konstytucja a sądowe stosowanie prawa, „Palestra” 2017, nr 2.
RYvrEJgjrRqT4
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).