Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autorka: Anna Wąsiel‑Alberska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Rola Sądu Najwyższego systemie prawnym Rzeczpospolitej Polskiej

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

III. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

10) przedstawia strukturę sądownictwa powszechnego i administracyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania Sądu Najwyższego; uzasadnia potrzebę niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zakres rozszerzony

X. Kontrola władzy.

Uczeń:

7) wykazuje rolę Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej; przedstawia strukturę Sądu Najwyższego.

XI. System prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

19) znajduje wzory apelacji i je analizuje; przedstawia, w jakich sytuacjach Sąd Najwyższy w Rzeczypospolitej Polskiej może rozpoznać pozytywnie skargę kasacyjną.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje akty prawne (Konstytucja RP, Ustawa o Sądzie Najwyższym) regulujące powoływanie i funkcjonowanie władzy sądowniczej w Polsce;

 • charakteryzuje strukturę wewnętrzną Sądu Najwyższego;

 • ocenia znaczenie Sądu Najwyższego dla funkcjonowania RP jako państwa prawnego.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • analiza tekstu źródłowego;

 • mapa myśli;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Uczniowie proszeni są, aby z wykorzystaniem mapy myśli sformułowali zadania, jakie stoją przed Sądem Najwyższym w demokratycznym państwie prawa.

3. Wszystkie odpowiedzi zostaną zweryfikowane przez nauczyciela z zasadami prawa i zapisane na tablicy.

Faza realizacyjna

1. Praca z animacją. Uczniowie wynotowują naistotniejsze ich zdaniem informacje.

2. Podział na dwie grupy. Korzystając z zamieszczonych w internecie tekstów konstytucji i ustawy o Sądzie Najwyższym, jedna z grup przygotowuje infromacje na temat struktury i zasad działania Sądu Najwyższego, druga grupa szuka kompetencji, jakie przypisane są temu organowi władzy publicznej.

3. Przedstawiciele grup przedstawiają wyniki pracy, wskazując na uszczegółowienia konstytucji zawarte w ustawie.

4. Praca z audiobookiem. Uczniowie zapoznają się z wystąpieniem rzecznika praw obywatelskich na posiedzeniu Sądu Najwyższego. Wykonują w parach ćwiczenie 1 dołączone do multimedium.

5. Dyskusja na temat wpływu orzeczeń SN na obowiązek usuwania przez moderatorów mediów społecznościowych „mowy nienawiści”. Chętne/wybrane osoby przedstawiają wnioski.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela. Wspólne omówienie odpowiedzi.

2. Zespół klasowy ocenia rolę Sądu Najwyższego w systemie prawnym RP. Wybrana/chętna osoba podsumowuje argumenty.

Praca domowa:

Napisz krótką charakterystykę roli Sądu Najwyższego w systemie prawnym RP.

Materiały pomocnicze:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., isap.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, isap.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, isap.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Multimedia mogą zostać wykorzystane jako inspiracja do przygotowania prezentacji multimedialnej nt. Sądu Najwyższego.