Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Odpowiedz na pytanie, wybierając jedną z zaproponowanych odpowiedzi.

RYGURopKqHhaa
Ćwiczenie 1
Czy twoim zdaniem rozwój technologii, jaki obserwujemy w świecie współczesnym, powoduje, że spełnia się teza Leibniza o tym, że żyjemy w najlepszym ze światów? Możliwe odpowiedzi: 1. zdecydowanie tak, 2. raczej tak, 3. raczej nie, 4. zdecydowanie nie
bg‑violet

Porównaj swoją odpowiedź z propozycjami innych uczniów. Czy między waszymi odpowiedziami były duże rozbieżności?

Ćwiczenie 2
R1660qJ5F2Lgu
Które ze znanych ci cech współczesnego świata decydują o tym, że można go ocenić jako świat dobry do życia? (Uzupełnij). Które ze znanych ci cech współczesnego świata decydują o tym, że można go ocenić jako świat nienadający się do życia? (Uzupełnij). Co decyduje o tempie zmian zachodzących we współczesnym świecie? (Uzupełnij). Jakie cechy starego (czyli niewspółczesnego) świata, tak jak go sobie wyobrażasz, mogłyby być przeniesione do współczesności z pożytkiem dla ludzkiej cywilizacji? (Uzupełnij). Co sądzisz o przeciwstawieniu dwóch pojęć: natura i kultura? (Uzupełnij).
bg‑violet

Przedyskutuj swoje odpowiedzi z koleżankami i kolegami z klasy. Przeanalizuj, czy bardzo się różnicie w swoich odpowiedziach. Ustalcie wspólnie, z czego to wynika.

Słownik

opinia publiczna
opinia publiczna

reakcja zbiorowości na zdarzenia, zjawiska wywołane działaniem władz, instytucji wchodzących w skład szeroko rozumianej sfery publicznej; najogólniej oznacza aprobatę lub dezaprobatę dla widocznych w przestrzeni publicznej stanowisk lub zachowań, artykułowaną przez jakąś część społeczeństwa, zbiorowości

punkt procentowy (p.p.)
punkt procentowy (p.p.)

jednostka różnicy między dwiema wartościami wyrażanymi w procentach, wykorzystywana w porównaniach, np. jeśli udział wyborców partii X w styczniu wyniósł 20%, a w lutym – 35%, to udział ten wzrósł o 15 punktów procentowych (a nie o 15%)

różnica procentowa
różnica procentowa

różnica między dwiema wielkościami wyrażonymi w procentach, podawana w jednostkach punkty procentowe (p.p.)