Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autorki: Magdalena Fuhrmann

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Krajobrazy Polski: krajobraz małomiasteczkowy (np. Tykocina)

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres rozszerzony, klasa III

Podstawa programowa

XIV. Zróżnicowanie krajobrazowe Polski: krajobraz wód powierzchniowych, bagienno‑łąkowy, leśny, górski ponad granicą lasu, rolniczy‑wiejski, podmiejski i rezydencjalny, małomiasteczkowy, wielkich miast, przemysłowy, górniczy, komunikacyjny.

Uczeń:

 1. rozpoznaje na podstawie materiałów źródłowych (map, fotografii naziemnych i lotniczych, obrazów satelitarnych) rodzaj pokrycia terenu i wyróżnia główne cechy wybranych krajobrazów w Polsce;

 1. podaje ważniejsze czynniki kształtujące wybrane krajobrazy.

XV. Zróżnicowanie społeczno‑kulturowe Polski: regiony etnograficzne, poziom życia, zachowania prokreacyjne Polaków, zalety i wady życia na wsi i w mieście, cechy miast, zaangażowanie w działalność społeczną, preferencje wyborcze, partycypacja społeczna, ubóstwo, wykluczenie i solidarność społeczna. Uczeń:

 1. identyfikuje cechy indywidualne wybranych miast w Polsce, określa na czym polega ich genius loci oraz główne przyczyny zróżnicowania poczucia więzi z miastem.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • omawia cechy krajobrazu małego miasta,

 • charakteryzuje krajobraz wybranych miast na podstawie map lotniczych i satelitarnych,

 • wskazuje czynniki mające wpływ na kształtowanie się danego krajobrazu.

Strategie nauczania: asocjacyjna

Metody i techniki nauczania: blended learning, IBSE, mapa myśli

Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, projektor multimedialny, zeszyt przedmiotowy, atlasy geograficzne, mapa Polski, zdjęcia lotnicze i satelitarne

Materiały pomocnicze

M. Cichocki, Współczesne przestrzenie publiczne w małych miastach na przykładzie miasta Tłuszcz, „Urban Development Issues” 2020, vol. 66, s. 197–206.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Czynności organizacyjne i przedstawienie celów lekcji.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel wyświetla film edukacyjny na ekranie multimedialnym. Uczniowie zapoznają się z multimedium i podczas oglądania wykonują notatki w zeszycie.

 • Nauczyciel dzieli uczniów na pary/grupy i każdej z nich przydziela jedno województwo.

 • Uczniowie przygotowują listę małych miast w danym województwie (przy wykorzystaniu atlasów geograficznych oraz danych BDL GUS). Uczniowie na mapie Polski lub z wykorzystaniem komputera na mapach lotniczych i satelitarnych odszukują wybrane miasta i zapisują cechy charakterystyczne ich przestrzeni (można wykorzystać Google Maps oraz Targeo).

 • Każda para/grupa prezentuje 1–2 zidentyfikowane miasta. Uczniowie wskazują wybrane miasta na mapie Polski. Uczniowie w dyskusji omawiają cechy wspólne miast, sprawdzają również, czy krajobrazy miast różnią się w zależności od położenia względem miast wojewódzkich.

 • Uczniowie w parach przystępują do przygotowania mapy myśli. W tym miejscu również mogą korzystać z Google Maps. Nauczyciel czuwa nad poprawnością wykonanych zadań.

Faza podsumowująca

 • Przypomnienie celów lekcji.

 • Podsumowanie i utrwalenie wiedzy zaprezentowanej na lekcji.

 • Nauczyciel ocenia pracę uczniów, biorąc pod uwagę ich wkład i zaangażowanie na lekcji.

Praca domowa

 • Utrwalenie wiadomości przedstawionych na lekcji i wykonanie pracy będącej tekstową ilustracją mapy myśli.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Film edukacyjny zawarty w e‑materiale może być wykorzystany, w części lub całości, podczas lekcji dotyczących różnych zagadnień krajobrazowych. Znajdzie także zastosowanie podczas samodzielnej pracy ucznia w domu i w czasie lekcji mającej na celu powtórzenie materiału z bloku tematycznego dotyczącego krajobrazu pochodzenia antopogenicznego.